Utenlandsopphold under forskerutdanningen

Som ph.d-student har du muligheter for å ta en del av forskerutdanningen din ved en av fakultetets internasjonale partnere som har tilrettelagt for ph.d.-utveksling mellom institusjonene. Forskningsoppholdet må være faglig relevant, og du bør holde deg innenfor det nettverket som fagmiljøet du tilhører har et etablert samarbeid med.

Et utenlandsopphold vil ofte kreve en del ekstraarbeid, og det vil ikke alltid være enkelt å finne et tidspunkt som det passer å reise ut. Men et opphold utenfor Norges grenser vil gi deg perspektiver, nettverk og erfaringer du ikke vil få hjemme, og endelig økt språkkompetanse. Du får mulighet til å tilføre fagmiljøet noe virkelig nytt etter et slikt opphold. Et forskningsopphold i utlandet skal i første rekke bidra til å etablere og videreutvikle internasjonalt forskningssamarbeid, og det skal gi nye impulser til arbeidet med avhandlingen. Det er derfor viktig at besøksinstitusjon og aktuelt forskningsmiljø velges med omhu, og i samarbeid med veileder.

Det arbeides med å få på plass gode utvekslingsordninger med relevante avtaler for ph.d.-programmene på alle fakulteter. Dette er imidlertid et krevende arbeid, da det kreves gode faglige koblinger så vel som god infrastruktur rundt ph.d.-kandidatene for å få til et vellykket opphold.

Flere ph.d.-studenter velger å reise til institusjoner fakultetet ikke har avtale med. Dersom du velger dette, er du selv ansvarlig for forberedelsene til et opphold, og det må, på samme måte som for opphold ved våre partnerinstitusjoner, faglig godkjennes av programansvarlig for ph.d.-programmet ditt.

Hvem gjør hva?

phdmobilitet

 

  • Veileder og/eller forskergruppene har gode internasjonale nettverk ph.d.-kandidatene kan benytte seg av. Bør også kunne formidle direkte kontakt med aktuelle fagpersoner/-miljøer. Kontakten vedrørende utvekslingsmuligheter bør skje mellom faglig kontakt her og faglig kontakt hos partner, slik at god faglig forankring og relevans er ivaretatt. Seksjon for internasjonalisering bistår med formalisering av avtaler for utveksling på ph.d.-programmene.

  • Har ph.d.-kandidaten sett for seg en utenlandsk institusjon vi ikke har avtale med, er det Ph.d.-kandidaten som må ta kontakt, med støtte fra sin veileder og/eller forskergruppe.

  • Ph.d.-koordinator må holdes løpende oppdatert om prosessen og kjenne til formål og tidsperspektiv for utenlandsoppholdet. Har ansvaret for å oppdatere Opplæringsplanen. Det skal signeres Learning Agreement som konkretiserer det faglige opplegget rundt oppholdet.

Finansiering

Eventuelle skolepenger må dekkes av studenten selv.

Skattefritak for opphold i USA

Det kan innvilges opp til 2 år skattefritak for norske Ph.d.-stipendiater i USA. Fritaket kan gis på følgende vilkår:

  • man er invitert til å utføre forsknings- og/eller undervisningsarbeid av et universitet eller annen anerkjent undervisningsanstalt

  • invitasjonen må være reell og ha et visst offisielt preg

  • det må fremgå at invitasjonen medfører visse forpliktelser fra vertsinstitusjonens side, og at den inneholder en nærmere angivelse av hvilke forsknings- og/eller undervisningsområder ph.d.-studenten skal arbeide innenfor

«Det er en forutsetning at det er tale om forsknings- og/eller undervisningsarbeid på et visst nivå. I den forbindelse er doktorgrads- stipendiater som hovedregel blitt akseptert som forskere.»

Sjekkliste ved et utenlandsopphold

Foruten det faglige opplegget, vil du ha behov for å ordne de viktigste tingene i forkant:

  • Bolig

  • Eventuelt visum

  • Reise

  • Forsikring

USN har en sjekkliste for de praktiske tingene som skal i orden i forbindelse med et utenlandsopphold.

Som ph.d.-student vil du kanskje ha behov for særskilt tilrettelegging mht de praktiske forberedelsene, så som bolig, evt barnehage/skoleplass dersom du reiser med familie/barn osv. Enkelte av partnerne vil ha tilrettelagt en infrastruktur for å ivareta dette, men langt de fleste baserer seg på at internasjonale studenter og forskerkandidater ordner dette privat. Imidlertid vil de fleste ha en kontaktperson ved institusjonen du kan forhøre deg med, for å komme videre i prosessen.

Her finner du nyttig informasjon i denne prosessen: 

Seksjon for Internasjonalisering kan bistå deg med å finne fram til rette kontaktperson ved vertsinstitusjonen.

Reiser du på et kortere opphold (mindre enn 3 måneder) må du kanskje i flere tilfeller belage deg på at vertsuniversitetet ikke har bolig tilgjengelig. Da må du selv finne bolig privat, gjennom for eksempel vanlig korttidsutleie.