Studentdemokratiet

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er øverste studentorgan for studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).


Studentdemokratiet skal ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor interne og eksterne parter. Studentdemokratiet er et partipolitisk og religiøst uavhengig organ, og er opprettet med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 4-1

Saker – ingen for store, ingen for små

Studentdemokratiet jobber for en bedre studiehverdag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Dette kan være alt fra hvilket fagtilbud som skal tilbys hvor, luftkvalitet i klasserom, bedre psykososialt helsetilbud, aktiviteter for internasjonale studenter, kantinetilbud, til flere studentboliger og mer forskningsbasert undervisning. 

Du kan lese mer om og komme i kontakt med studentdemokratiet på deres egne nettsider.