Master i klinisk helsearbeid – tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk

Master i klinisk helsearbeid – tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk

Vil du lære mer om medisinsk strålebruk? Dette er masterstudiet for deg som vil bli en enda bedre helsearbeider.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2017
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2017

Dette er klinisk helsearbeid

Studiet i klinisk helsearbeid skal kvalifisere helsearbeidere som vil arbeide med personer med psykiske lidelser, helsearbeid for eldre eller utvikling av tjenester innenfor medisinsk strålebruk til:

  • Direkte utøvelse av klinisk helsearbeid
  • Faglig ledelse og innføring av nye metoder innen helsevesenet
  • Ledelse av forbedringsprosjekter på arbeidsplassen og deltakelse i forskning for å fremme kunnskapsutviklingen innen sitt spesialfelt

Vi tilbyr tre forskjellige studieretninger:

Studieretningen tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk

I helsetjenestearbeid blir det stilt stadig strengere krav til kvalitetssikring og fokus på helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål er økende. Dette gjelder ikke minst innenfor områder hvor det benyttes ioniserende stråling. Her er det viktig å kvalitetssikre apparatur og arbeidsteknikker og følge opp strålingseksponering av både pasienter og helsepersonell. Dette behovet er ytterligere aktualisert gjennom nye retningslinjer fra EU og Statens strålevern. I et slikt arbeid er det nødvendig med godt skolerte fagpersoner som kan ha ledende roller i den faglige utviklingen.

Innføring av ny teknologi og nye metoder innenfor bruk av stråling sammen med stadig strengere myndighetskrav, krever økt kompetanse for å ivareta prinsippene om berettigelse og optimalisering av strålebruken sammen med en inngående forståelse av kvalitetssikring både av teknologi og arbeidsteknikk. Denne utviklingen krever også stor grad av informasjons- og opplæringsvirksomhet innenfor den enkelte institusjon.

Helsearbeidere som kan implementere forskningsbasert kunnskap og forstå og implementere de krav til sikkerhet og kvalitetssikring som situasjonen krever, vil ha en svært viktig rolle i dette arbeidet.

Hva slags jobb får du?

Studenter som har gjennomført mastergraden innenfor denne spesialiseringen vil kunne ha en viktig pådriverrolle for faglig tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk, slik at tjenesten er optimal både for pasientene og for samfunnet.

Videre utdanningingsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. HSN tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Slik er master i klinisk helsearbeid lagt opp

Studiet består av 10 emner som til sammen gir 120 studiepoeng på masternivå. Det er tilrettelagt som et deltidsstudium over åtte semester med forventet studieinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Studiet er lagt opp slik at ulike profesjoner kan velge sin egen fordypning innenfor studieretningen i et tverrfaglig fellesskap. Det er også mulig å søke om å få godkjent videreutdanningsemner på masternivå som man har tatt på et tidligere tidspunkt.

Masteroppgaven er på 30 sp og vil gi kompetanse i å anvende forskningsmetoder for å utvikle kunnskap via systematiske metoder og gjennomføre et lite empirisk forskningsprosjekt under veiledning. Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram.

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene består av samlinger med ressursforelesning, seminarer og gruppearbeid. Hoveddelen av studiet er basert på selvstudier.

Vanligvis kjøres 2-4 dagers seminarer tre ganger i semesteret. I tillegg arbeider studentene med studieoppgaver som de får tilbakemelding på av medstudenter og lærer.

Mellom samlingene organiseres læringsaktiviteter gjennom IKT og nettbasert veiledning. Det forutsettes derfor at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Siden mastergradsstudiet er organisert som deltidsstudium, vil studenten kunne være i sin ordinære arbeidssituasjon mellom undervisningen i hovedtemaene. Veksling mellom teori og praksis vurderes som egnet til å gi studentene nye erfaringer. Disse kan bringes inn i faglige diskusjoner i studiet og på studentenes arbeidsplass.

Opptakskrav

Helse- eller sosialfaglig bachelorutdanninger med grad fra universitet eller høyskole tilsvarende minst 180 studiepoeng, og ett års relevant yrkespraksis etter oppnådd grad. For å tas opp til studiet kreves gjennomsnittlig karakter på C på opptaksgrunnlaget.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper, jf. regler for lokalt opptak ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student