Vis studievalg
Master i klinisk helsearbeid – psykisk helsearbeid

Master i klinisk helsearbeid – psykisk helsearbeid

Dette er masterstudiet for deg som vil bli en enda bedre helsearbeider, og som ønsker å arbeide med personer med psykiske lidelser.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2017
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2017

Dette er klinisk helsearbeid

Studiet i klinisk helsearbeid skal kvalifisere helsearbeidere som vil arbeide med personer med psykiske lidelser, helsearbeid for eldre eller utvikling av tjenester innenfor medisinsk strålebruk til:

  • Direkte utøvelse av klinisk helsearbeid
  • Faglig ledelse og innføring av nye metoder innen helsevesenet
  • Ledelse av forbedringsprosjekter på arbeidsplassen og deltakelse i forskning for å fremme kunnskapsutviklingen innen sitt spesialfelt

Vi tilbyr tre forskjellige studieretninger. Du må velge hvilken av disse studieretningene du vil ta:

Studieretningen psykisk helsearbeid

I studieretningen psykisk helsearbeid vil vi forberede deg til tverrfaglig arbeid med mennesker som har psykiske problemer. 

Vi setter fokus på hvordan den psykiske helsen kan fremmes individuelt, på gruppenivå og samfunnsmessig. Dessuten ser vi på hvordan samarbeidet mellom personer som erfarer psykisk helseproblemer (brukere), deres familier og ansatte kan skje med tanke på å fremme psykisk helse og lindre psykisk lidelse.

Dette forutsetter at det legges et brukerperspektiv på begrunnelsen for og oppbyggingen av tjenestetilbudene. Brukerperspektivet innebærer at brukernes erfaringskunnskap aktivt søkes og inkluderes i grunnlaget for beslutninger om tiltak og at brukerdeltagelse blir hjørnesteinen i psykisk helsearbeid. Hjelperen må søke å forstå brukerens perspektiv og legge dette til grunn for et samarbeid om hva som kan være god hjelp.

Sammenfattet kan psykisk helsearbeid beskrives som en relasjonsbyggende og kommunikativ virksomhet som er rettet mot å fremme helse og redusere konsekvensene av psykisk uhelse, sykdom og lidelse hos den enkelte og i befolkningen. Det er et tverrfaglig arbeid som foregår både på individ-, gruppe- og lokalsamfunnsnivå.

Hva slags jobb får du?

Studiet kan være et yttig påfyll for ansatte i den kommunale helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Du vil få erfaring med :

  • Direkte utøvelse av klinisk helsearbeid
  • Faglig ledelse og innføring av nye metoder innen helsevesenet
  • Undervisning og deltakelse i forskning for å fremme kunnskapsutviklingen innen sitt spesialfelt

Videre utdanningsmuligheter

Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. HSN tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

Slik er master i kinisk helse lagt opp

Studiet består av 10 emner som til sammen gir 120 studiepoeng på masternivå. Det er tilrettelagt som et deltidsstudium over åtte semester med forventet studieinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Studiet er lagt opp slik at ulike profesjoner kan velge sin egen fordypning innenfor studieretningen i et tverrfaglig fellesskap. Det er også mulig å søke om å få godkjent videreutdanningsemner på masternivå som man har tatt på et tidligere tidspunkt.

Masteroppgaven er på 30 studiepoeng og vil gi kompetanse i å anvende forskningsmetoder for å utvikle kunnskap via systematiske metoder og gjennomføre et lite empirisk forskningsprosjekt under veiledning. Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram.

Kunnskapsgrunnlaget er flerfaglig og tverrfaglig med fokus på faktorer og prosesser som henholdsvis fremmer og hemmer menneskers opplevelse av helse og sosial tilhørighet for individer og grupper, hvilke tiltak som lindrer lidelse og motvirker funksjonshindringer – og hvilke tjenester som samsvarer med behov hos de som søker/trenger hjelp. Arbeidet forutsetter tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, samarbeid på tvers av tjenestenivåer – og fremfor alt samarbeid med brukere og deres sosiale nettverk.

Studie- og arbeidsformer

Studie- og arbeidsformene består av samlinger med ressursforelesning, seminarer og gruppearbeid. Hoveddelen av studiet er basert på selvstudier.

Vanligvis kjøres 2-4 dagers seminarer tre ganger i semesteret. I tillegg arbeider studentene med studieoppgaver som de får tilbakemelding på av medstudenter og lærer.

Mellom samlingene organiseres læringsaktiviteter gjennom IKT og nettbasert veiledning. Det forutsettes derfor at studentene har tilgang til PC og grunnleggende ferdigheter i bruken av IKT.

Da mastergradsstudiet er organisert som deltidsstudium, vil studenten kunne være i sin ordinære arbeidssituasjon mellom undervisningen i hovedtemaene. Veksling mellom teori og praksis vurderes som egnet til å gi studentene nye erfaringer. Disse kan bringes inn i faglige diskusjoner i studiet og på studentenes arbeidsplass.

Opptakskrav

Helse- eller sosialfaglig bachelorutdanninger med grad fra universitet eller høyskole tilsvarende minst 180 studiepoeng, og ett års relevant yrkespraksis etter oppnådd grad. For å tas opp til studiet kreves gjennomsnittlig karakter på C på opptaksgrunnlaget.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper, jf. regler for lokalt opptak ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student