Linda Charlotte Grunnreis jobber som Pasient- og brukerombud i Vestfold og Telemark. Hun er utdannet sykepleier med master i sykepleievitenskap.

Etter å ha jobbet som leder i noen år, ønsket hun å ta en lederutdanning for å utvikle seg videre innen faget helseledelse.

Videreutdanningen i helseledelse retter seg spesielt mot mellomledere på ulike nivåer i helse- eller sosialtjenesten. Utdanningen i helseledelse skal gjør deg tryggere i lederrollen og bedre i stand til å møte de forventninger som stilles til motiverende ledelse, god kvalitet og trygge tjenester.

Grunnreis sier det var et naturlig valg å studere helseledelse ved USN, ikke minst med tanke på samfunnsoppdraget til Pasient- og brukerombudet. Ombudet skal ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet. I tillegg skal de bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten.

– Helseledelseutdanningen til USN har et overordnet fokus på tillitsbasert ledelse og kvalitetsutvikling. Studiet tar opp, og går i dybden på endringsledelse. Det får jeg daglig bruk for i jobben min.
 
Hun forteller at ombudsordningen er under utvikling, det skjer nye endringer hele tiden. De tar i bruk nye arbeidsverktøy og metoder.
 
– Utdanningen har bidratt til at jeg står tryggere i utviklings og endringsarbeidet. Jeg er bevisst på medarbeidernes involvering, og betydningen av det for å lykkes i et endringsarbeid, for å nevne noe.
 
 

Veldig lærerikt

Under studiet jobbet Grunnreis med et forbedringsarbeid på eget arbeidssted. Hun synes det var veldig lærerikt.
 
– Teorien ble brukt i praksis under hele studiet. Slik som studiet er lagt opp, går det fint å kombinere 100 % stilling med studiet. På min arbeidsplass fikk vi implementert systematisk etisk refleksjon, som var mitt arbeidssteds forbedringsarbeid.
 
Hun sier det var trygt og lærerikt å kunne diskutere/ha dialog om forbedringsarbeidet i forkant og underveis med medstudenter og forelesere.
 
– Jeg efarte at jeg fikk god veiledning under hele forbedringsarbeidet, som også var den avsluttende eksamen.
 

– Hvem vil du anbefale studiet til?

 
– Studiet passer for alle som er ledere eller ønsker å bli ledere innen helsesektoren. Enten du er sykepleier, lege, vernepleier eller annet innenfor helse, vil du ha godt utbytte av å studere helseledelse. Studiet har relevante og faglig dyktige forelesere. Jeg har blitt en tryggere og tydeligere leder, som har fått økt kompetansen min innen faget helseledelse.