Miranda Selmani er utdannet sosionom, etter en bachelor i sosialt arbeid. Nå jobber hun i barnevernstjenesten i Sør-Norge og tar master i barnevernsarbeid. 

Hvorfor ta master innen barnevern?

Miranda valgte å ta master fordi hun ønsker å fordype seg mer innenfor fagfeltet barnevern. Hun vil ha mer faglig kunnskap og lære mer om ulike problemstillinger i barnevernet.  

– Barnevern er et fagfelt som er preget av hyppige endringer, reformer og lovendringer. Det var viktig for meg å ta en master for å lære mer om de endringene, og bli bedre rustet til å håndtere ulike problemstillinger i arbeidet. Jobben min i barnevernet innebærer mye ansvar, og jeg ønsker å få mer kunnskap for å være godt egnet til denne rollen.

Det kommer også et masterkrav i 2031 for de som ønsker å jobbe videre i barneverntjenesten, og Miranda ønsker å fullføre master innen den tid, for å kunne fortsette å jobbe innenfor barnevern.

Om master i barnevernsarbeid

Masteren i barnevernsarbeid er et deltidsstudium som du kan ta ved siden av jobb. Studiet gir deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for å kunne møte barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Du får kompetanse til å igangsette og lede fagutviklingsprosjekter og forskning.

Miranda forteller at alle medstudentene har med seg ulike erfaringer, kunnskap og praksis når de drøfter ulike problemstillinger og dilemmaer i forelesningene.

– Vi lærer mye av hverandre, og studiet gir mye rom for refleksjon og drøftinger. Foreleserne har også vært veldig flinke.

Miranda synes også det er bra at det har vært mye fokus i studiet på endringene som har kommet. (Lov om barneverntjenester 1. januar 2023.)

– Det jeg synes er bra med utdanningen er de flinke foreleserne, og at vi drøfter en del caser og lærer en del teori for å takle og håndtere ulike problemstillinger og dilemmaer vi står overfor i jobben vår.

Tar kompetanse inn i jobben

Miranda jobber altså mens hun studerer. Vi spør hvilken kompetanse hun har fått med seg inn i jobben, etter hennes første halvår på masterutdanningen:

– Etter første semester har jeg fått mye kunnskap om barnets rettigheter i FNs barnekonvensjon og den nye barnevernloven. Vi har lært mye om juridiske og sosialfaglige dilemmaer som vi ansatte står overfor i en barnevernssak, og det har vært mye fokus på hva vi tar med oss av erfaring, oppvekst og verdier når vi møter andre mennesker.

– Mye av det jeg har lært vil jeg ta med inn når jeg møter familier, og når vi drøfter ulike problemstillinger med kollegaer.

Anbefaler studiet for flere

– Jeg anbefaler studiet for alle som jobber eller ønsker å jobbe i barneverntjenesten, på barneverninstitusjon eller andre steder hvor man møter, barn, unge og familier.

Karoline Dolva

Videreutdanningen for deg som vil jobbe med psykisk helse hos barn og unge

Vil du ha verktøy for å hjelpe og snakke med barn og unge på en respektfull, hensynsfull og ivaretakende måte, så er dette en god videreutdanning for deg.