Operasjonssykepleieren er et av de eldste spesialområdene i sykepleie. Den aller første utdanningen i operasjonssykepleie startet i USA i 1876. I Norge var det spesialutdanning for operasjonssykepleie fra 1930-årene. Det har vært en omfattende utvikling i utdanningen fra å være sykehusintern til dagens masterutdanning på universitetsnivå. 

Vi møter Anne Lind Jølstad som har mer enn 20 års erfaring innen operasjonssykepleie. Hun har selv jobbet flere år som operasjonssykepleier og er i dag fagansvarlig for vår utdanning av operasjonssykepleiere. 

På USN, campus Vestfold tilbyr vi master i operasjonssykepleie. 

Hva gjør egentlig en operasjonssykepleier?

Operasjonssykepleie handler om å ivareta operasjonspasienten i alle aldre fra ulike kulturer, fra de minste til de eldste, som har behov for avansert kirurgisk behandling i en høyteknologisk kontekst. Operasjonssykepleieren ivaretar og sikrer steriliteten og forebygger infeksjoner under kirurgiske inngrep, hindrer skader på nerver, muskler og skjelett, og utfører de riktige tiltakene selv om pasienten ikke er våken. Fokuset er alltid å ivareta pasientens integritet og verdighet i alle oppgavene som utføres. 

Anne Lind Jølstad er fagansvarlig for videreutdanning i operasjonssykepleie ved USN.

Vi må vise frem hva operasjonssykepleie handler om!

Etter flere år som lektor i operasjonssykepleie, opplever Anne fremdeles operasjonssykepleier-yrket som spennende og fascinerende. Hun ser imidlertid at operasjonssykepleie, i motsetning til sykepleie på sengeposter, kan være vanskelig tilgjengelig både for utenforstående og for kolleger innenfor andre felt. Operasjonssykepleiere arbeider bak lukkede dører. De er uniformert i grønne arbeidsdrakter og er tildekket med munnbind og hetter.

Det er på tide å synliggjøre hvilken kompleks og allsidig kompetanse en operasjonssykepleier må ha!

Vi trenger flere spesialiserte sykepleiere

I spesialisthelsetjenesten ses i dag en økende grad av spesialisering og utstrakt bruk av teknologiske nyvinninger. Pasienten har et mer komplekst sykdomsbilde og høy gjennomsnittsalder. Krav til organisering av helsetjenesten med fokus på rasjonalitet og effektivitet, bidrar til kortere liggetid for pasienten. Samtidig stilles det krav om kunnskapsbasert praksis hvor profesjonsutøvelsen er basert på forskning og fagutvikling og ikke på sedvane og tradisjon.

Denne utviklingen bidrar til og synliggjøre et behov for operasjonssykepleiere med handlingskompetanse som sikrer pasienten faglig forsvarlig behandling, og samtidig har evne til samhandling, omstilling og nytenkning. I møte med pasient og pårørende må operasjonssykepleieren anvende ulike kunnskapskilder som begrunnelse for sin profesjonsutøvelse. Med kunnskapsbasert operasjonssykepleie menes en profesjonsutøvelse som bygger på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap, pasientkunnskap og pasientmedvirkning. 

studenter i operasjonssykepleie

Krav til operasjonssykepleiernes kompetanse endres kontinuerlig som følge av stadig ny utvikling innen kirurgiske behandlingsformer, eksempelvis skopi-, robot- og intervensjonskirurgi

 

Master i avansert klinisk allmennsykepleie_Oda Marie Horvei Lyslo

Hva er egentlig avansert klinisk allmennsykepleie?

Avansert klinisk allmennsykepleie er studiet for deg som ønsker masterkompetanse og samtidig vil jobbe nær pasientene

Operasjonssykepleier med allsidig kompetanse

Kirurgi er under stadig utvikling, og blir assosiert med økende grad av kompleksitet, mye teknisk utstyr, instrumenter, spesialkompetanse og en krevende logistikk. I dag benyttes stadig mer kikkhullskirurgi, robot assistert kirurgi og intervensjonskirurgi. Operasjonssykepleieren utgjør en viktig og selvstendig brikke i det kirurgiske teamet med sin allsidige kompetanse. 
Operasjonssykepleieren har blant annet avansert kunnskap om anatomi, fysiologi, infeksjonsmedisin, medisinsk teknisk utstyr, hygiene og kirurgiske inngrep. Operasjonssykepleieren har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar i forhold til sin yrkesutøvelse som bygger på kunnskapsbasert praksis og ivaretar kvalitet og pasientsikkerhet.

Det er stort behov for operasjonssykepleiere i framtida

Operasjonssykepleie er et spennende og fascinerende yrke med store muligheter for personlig og faglig utvikling og spesialisering, mener Anne. Operasjonssykepleie passer like godt for kvinnelige som mannlige sykepleiere.