La oss starte med et eksempel: «Oline», som er 89 år. Hun bor hjemme til tross for at hjertet svikter, pusten er tung og hun glemmer mer og mer. Hun har flere alvorlige kroniske sykdommer, redusert helsetilstand og er underernært. Oline er det vi kaller for skrøpelig og multisyk.

Det skal lite til før kroppen til Oline gir etter for påkjenning. Det er få reserver å gå på, og en uskyldig infeksjon kan være nok til å gjøre henne alvorlig syk. Når hun blir syk kan det være vanskelig å oppdage. Skrøpelige eldre, slik som Oline, viser ofte vage tegn til sykdom. Samtidig vil helsetilstanden deres kunne forverre seg drastisk på kort tid. Da kan en urinveisinfeksjon bli livstruende dersom ingen fanger det opp tidsnok.

Styrket sykepleiekompetanse

Linn Hege Førsund er utdannet sykepleier med master i geriatrisk helsearbeid og doktorgrad med fordypning i kvalitative metoder og demens i parrelasjoner. I dag har hun ansvar for vårt masterstudium i avansert klinisk allmennsykepleie. Hun mener det er spesielt tre grunner til hvorfor en bør vurdere å bli avansert klinisk allmennsykepleier:

  1. Er du sykepleier som stadig treffer pasienter som Oline, eller andre pasienter med kompleks helsetilstand?
  2. Erfarer du ofte utfordringer når det kommer til å gjøre gode vurderinger i slike situasjoner?
  3. Kunne du ønske at du hadde bredere kompetanse og mer klinisk fordypning?

Hvem kan søke master i avansert klinisk allmennsykepleie?

– MAKS er rettet mot sykepleiere. Hensikten er å gi deg den avanserte breddekompetansen og de kliniske ferdighetene du trenger i møte med pasienter med komplekse, uavklarte og sammensatte helsetilstander.

Avansert klinisk allmennsykepleie er studiet for deg som ønsker masterkompetanse og samtidig vil jobbe nær pasientene.

Slik som Oline, men også i møte med voksne pasienter med langvarige eller akutte helsetilstander, uavklarte situasjoner, eller der det er behov for bred sykepleiefaglig kompetanse. Slik som for eksempel i hjemmesykepleie, på sykehjem eller i omsorgsbolig, på legevakta, i tverrfaglige team, i akuttmottaket, på intermediærposter, i poliklinikk eller andre virksomheter som krever bred klinisk kompetanse.

Du kan spille en avgjørende rolle

Så, hva er egentlig en avansert klinisk allmennsykepleier (AKS)? En AKS er en sykepleier med avansert breddekompetanse og kliniske ferdigheter på ekspertnivå som kan yte helhetlig helsehjelp i en selvstendig rolle og funksjon.

Studenter som tar master i avansert klinisk allmennsykepleie

Studentene får øvd på ferdigheter i USNs moderne simuleringssentre.  De som studerer avansert klinisk allmennsykepleie ved USN kan utføre helhetlig helsehjelp i en selvstendig rolle og funksjon.

– I møte med Oline ville en AKS kunnet innhente anamnese og gjennomføre en systematisk klinisk undersøkelse, mener Linn Hege.

– En AKS hadde vært i stand til å selvstendig kritisk vurdere funn, analysere pasientens helhetlig tilstand, fatte kliniske beslutninger og iverksette tiltak.

Kanskje hadde dette, i Oline sitt tilfelle, vært avgjørende for å kunne avdekke symptomer på sykdom på et tidlig tidspunkt, og på den måten forhindre forverring.

Fordypning

– En AKS har fordypning i medisinske emner som sykdomslære, farmakologi og klinisk undersøkelsesmetodikk. Medisinsk fordypning gir kunnskap som er essensielt i møte med syke mennesker.

AKS kobler den medisinske kunnskapen til grunnleggende sykepleie. Det øker sykepleierens vurderingskompetanse og setter sykepleieren i stand til å utøve sykepleie på et avansert nivå. Det er altså sykepleie som er fokus for AKS, men vurderings- og beslutningsgrunnlaget er mer avansert enn det man forventer av sykepleiere etter fullført bachelorutdanning. Det er derfor vi hevder at AKS er «MAKSI-sykepleie».

En ny rolle i helse-Norge

Hvorfor skal du ta en master i avansert klinisk allmennsykepleie, spurte vi? I følge Linn Hege utgjør fortsatt avansert klinisk sykepleie en ny rolle og funksjon i helsetjenesten. Samtidig er satsning på en utvidet og mer avansert sykepleierolle en av de viktigste tiltakene til Helse- og omsorgsdepartementet for å møte den økende kompleksiteten i helse- og omsorgstjenestene.

– Som en AKS jobber du personsentrert og kunnskapsbasert i tråd med samfunnets krav om kunnskapsbasert praksis. Som avansert klinisk sykepleier vil du kunne lede det faglige/kliniske arbeidet og ivareta behov for samhandlings- og koordineringskompetanse på tvers av fag- og tjenestenivåer. AKS vil også ha kompetanse til å drive kvalitets- og utviklingsarbeid. Det er dette som er verdien av kompetanse på masternivå. Gjennom utdanningen i AKS kommer denne kompetanse pasienten til gode.

En mastergrad i avansert klinisk allmennsykepleie vil gi deg nye karrieremuligheter og spennende faglig fordypning. Du vil kunne utgjøre en forskjell for pasientene i fremtidens helsetjeneste.

Ta karrieren til ekstreme høyder? Sjekk ut master i intensivsykepleie

Liker du litt action, så kan intensivsykepleie være det rette yrket for deg.