– Vi trenger å plukke ledelse ned fra pidestallen og gjøre det til noe hverdagslig. Få bakkekontakt. La ledelse handle om vanlige mennesker og hva de, så godt de kan, gjør for å lede andre mennesker, gitt en nøktern norsk kontekst og kultur, sier Tom Karp.

Karp er professor i ledelse. Han ble akademiker ganske sent i livet (som 44 åring). Før det jobbet han som leder i mange år, i oljebransjen, konsulentbransjen og i Forsvaret. Han har også jobbet mye med lederutvikling. Han har publisert mange artikler og bøker og er en ivrig formidler innen fagfeltet, blant annet gjennom sin faste spalte i Dagens Næringsliv.

Ledelse er en profesjonell praksis

– Bakgrunnen min preger selvsagt undervisningen min og synet mitt på ledelse som en praksis. Jeg mener ledere utøver en profesjonell praksis som de kan lære seg å gjøre bedre, men en praksis som ikke egner seg for alle.

Karp sier det dessverre er et gap innen ledelsesfaget: mellom idealer med teorier, modeller og oppskrifter på hva ledere bør gjøre - og den virkeligheten mange ledere står i og hva som er mulig å gjøre.

– Et praksisperspektiv tilsier at vi i en mye større grad forholder oss til virkeligheten, og mindre til idealer og teorier. I det ligger det en forståelse av at praksis er viktig, og at ledelse bør forstås som en profesjonell praksis som man kan lære over tid. Ikke ved å blindt følge teorier og oppskrifter, men ved å utvikle sin egen profesjonelle, personlige praksis for hvordan lede og løse hverdagens utfordringer.

– Hva er en god leder?

–Tja, det er et mye debattert tema uten tydelige svar. Hvis vi tar et virkelighetsnært perspektiv på det, så handler god ledelse i liten grad om å ha helt spesielle egenskaper eller gjøre svære grep, som mye av den vanlige ledelseslitteraturen snakker om. God ledelse er å la være å utføre dårlig ledelse, unngå maktmisbruk, destruktive handlinger og å overse medarbeidere. For mange ledere er god ledelse å få en krevende operativ hverdag til å gå rundt. Og det er godt nok.

USN tilbyr en ny lederutdanning for ledere på førstelinje og mellomnivåer i privat, offentlig eller frivillig sektor. Foto av leder og medarbeidere. Shutterstock

– Hvorfor trenger man kunnskap om ledelse?

– Nå er det ikke noen automatisk sammenheng mellom det å ta universitets-kurs innen ledelse og å bli en god leder. De fleste ledere ser likevel ut til å ha noe nytte av relevante perspektiver og kunnskap om jobben de gjør, samt å få lov til å diskutere den med andre ledere, reflektere, og gjennom det utvikle sitt eget lederskap. De trenger arenaene, men kan også ha nytte av forskningsbasert kunnskap som kan tilføre nye perspektiver på hvordan de løser jobben sin.

– Kan hvem som helst bli en god leder, gitt kunnskap om ledelse?

– Nei, ikke alle egner seg like godt til å bli leder. Mye kan læres, men det finnes mennesker som ikke har like gode forutsetninger for å håndtere et lederansvar og alt det innebærer, og som i stedet burde gjøre noe annet.

– Vi legger også opp et undervisningsopplegg som stimulerer til refleksjon, debatt og kritisk tenkning. Den enkelte student inviteres også til å utvikle sine egne prisnipper for ledelse og la den være rettesnor i sitt arbeid som leder.

– Hvem er denne lederutdanningen for?

– Denne lederutdanningen er for ledere på førstelinje og mellomnivåer i privat, offentlig eller frivillig sektor. Det kan være ledere med personal og budsjettansvar, men også ledere som har ansvaret for prosjekter eller prosesser. Det kan også egne seg for kandidater som ønsker seg en lederrolle og mener de har potensial til det.

Illustrasjon ledelse etter pandemien

Ledelse etter pandemien: – Ikke hopp rett på nye trender

Professor Cathrine Seierstad mener det blir viktig å gjøre grundige evalueringer av egen organisasjon etter pandemien, før man gjør store endringer.