1. Norge er avhengig av nye ingeniører for å nå klimamålene

– Klimaendringene er en av vår tids største trusler. Samtidig ser vi en hurtig teknologisk utvikling, der klimavennlige løsninger blir stadig billigere og øker i utbredelse. Vi står midt oppe i et kappløp, der det haster med å redusere utslippene av klimagasser både i Norge og globalt, sa tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

En student med munnbind - illustrerer at vi trenger klimarådgivere

Og vi kunne ikke sagt det bedre selv. En bachelor i ingeniørfag – kjemiingeniør – gir deg grunnlaget du trenger for å være med og endre energibruk fra fossile kilder til fornybare energikilder, og begrense klimagassutslipp og uheldig miljøpåvirkning. Som kjemiingeniør vil du stå midt i strømmen av nye ideer og løsninger for å kunne løse framtidens utfordringer.

2. En globalisert verden trenger oppdaterte statsvitere

Globaliseringen er et mye omtalt tema, men hva innebærer den egentlig? Hvilke utfordringer følger av globaliseringen, og hvordan skal man takle dem? Med en bachelor i statsvitenskap blir du godt rustet til å forstå hva som egentlig skjer i politikk og forvaltning. Som statsviter får du ikke bare unik innsikt i hvordan det norske samfunnet organiseres og styres politisk, men også bred forståelse for sammenhenger og strukturer på et internasjonalt og globalt nivå.

En bachelorstudent i statsvitenskap får solid kompetanse innenfor politikk og ferdigheter i analyse, metode og statistikk, og kan forstå og analysere begivenhetene bak nyhetsbildet. Vil du forstå hvordan maktforholdene i samfunnet påvirker vår sikkerhet og sosiale velferd? Da er statsvitenskap faget for deg.

3. Vi kommer til å mangle 5800 nye lærere i 2040

Ifølge SSB kan vi komme til å mangle så mye som 5800 lærere i 2040. Det virker kanskje som et problem som ligger langt inn i fremtiden, men det har ringvirkninger som starter allerede i dag. Lærerne er en av samfunnets viktigste byggesteiner, og fremtidens barn er avhengige av flinke, moderne og engasjerte lærere.

I Vestfold og Telemark og Viken er det til sammen nesten 850 lærere som i dag er 60 år eller eldre, og som kommer til å gå av med pensjon i løpet av de neste årene.

elever som rekker opp hånda

– Her i distriktet er man heldig som har et universitet i nærheten som har en god lærerutdanning. Så yrket gir en trygg jobb, og utdanningen kan være enklere tilgjengelig enn mange i regionen tror, sier selveste statsråd Iselin Nybø. 

4. Folkehelsen har behov for eksperter på idrett, ernæring og helse

Folkehelseinstituttets folkehelserapport for 2018 viser at bare halvparten av 15-åringene og om lag 30 % voksne følger de norske helsemyndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet. I tillegg har andelen unge overvektige økt de siste tiårene, og tallene viser dermed en urovekkende utvikling.

Fysisk aktivitet og riktig kosthold legger til rette for et langt liv med god helse. Som student i idrett, ernæring og helse vil du få kunnskaper som gjør at du kan påvirke menneskers liv i en sunnere retning og gi mennesker et bedre livsgrunnlag.

5. Digitaliseringen krever nye spesialister innen IT og informasjonssystemer

Norge har sin egen digitaliseringsminister, og det er ingen tvil om at digitalisering er et viktig stikkord både nå og fremover. IKT Norge oppsummerer det greit på egne nettsider: Full utnyttelse av de digitale mulighetene krever at vi alle hever vår brukerkompetanse, at mange arbeidstakere hever sine digitale ferdigheter og at noen flere av oss blir digitale eksperter. For å lykkes med dette kreves en stemme rundt kongens bord som kan jobbe på tvers av ulike sektorer og departementer.

For deg som vil bli en av ekspertene, er en utdannelse innen IT og informasjonssystemer midt i blinken. En bachelor i IT og informasjonssystemer gir deg nemlig solide ferdigheter innen program- og systemutvikling, web-baserte løsninger, brukerstøtte og IT-forvaltning generelt. Du blir attraktiv for mange spennende IT-stillinger både i næringslivet og i offentlig forvaltning. En annen mulighet er å starte egen bedrift.

6. Den maritime næringen må ha sjøkapteiner til å drifte verdenshandelen

Visste du at over nitti prosent av verdenshandelen fraktes med skip? Verdenshavene spiller en helt sentral rolle i å frakte varer trygt mellom nasjonene. I Norge har vi en lang sjøfartshistorie og er i dag en av verdens største og mest teknisk avanserte sjøfartsnasjoner. Vår flåte er for eksempel verdens sjette største målt i flåteverdi, og norske rederier opererer en flåte på nær 1 800 skip og rigger over hele verden. Vi trenger dermed dyktige fagfolk som vil bli en del av sjøfartshistorien og bidra til å ivareta verdenshandelen på en trygg og effektiv måte.

Med en bachelorgrad i nautikk lærer du om navigasjon, laste- og losseteknikk, sjørett og sjøforsikring, maritim mobil radiokommunikasjon, matematikk og statistikk, fysikk og kjemi, miljølære, økonomi, kulturforståelse og organisasjon og ledelse. Du får en gyllen mulighet til både å se verden og å jobbe med spennende og varierte oppgaver innen det maritime feltet.

 7. Barn og unge fortjener barnevernspedagoger med flerkulturell forståelse

Norge blir et stadig mer flerkulturelt land, og vi trenger mennesker som kan sørge for at utsatte barn og unge får trygge oppvekstsvilkår, helt uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Det oppdaterte og sammensatte studieløpet på barnevernsstudiet til USN gjør deg rustet til å hjelpe både barn og unge og deres familier med helt sentrale temaer som har stor innvirkning på livskvalitet. Du får mulighet til å bistå både kommunalt og statlig barnevern eller kan drive forebyggende arbeid blant barn og unge innenfor eksempelvis kultur, fritid og skolesektor.

Arbeidspraksis er en utrolig viktig del av studiet, og du kan som bachelorstudent hos oss få praksisplass ved relevante arbeidsplasser som Bufetat, kommunale barnevernstjenester, NAV, skoler, barnehager og noen private aktører.

8. Naturen trenger flere eksperter på miljøforvaltning

Kombinasjonen av befolkningsvekst og økende menneskelig aktivitet gjør at vi bruker mer og mer av naturressursene våre, og ødelegger stadig større deler av det naturlige miljøet for både dyr og mennesker. Visste du for eksempel at tap av arter skjer mellom 100 og 1000 ganger så fort som den naturlige utdøelsesraten?

Et av FNs bærekraftsmål treffer rett på sak: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Med en bachelor i natur- og miljøforvaltning kan du fordype deg i enten økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø, og du får kunnskap som kan bidra å løse vår tids miljøutfordringer.

9. Økonomi og ledelse trengs i alle bransjer 

Drømmer du om å bli leder eller kanskje starte din egen bedrift? Med en utdanning i økonomi og ledelse sikrer du deg blant annet god tallforståelse som er en viktig kunnskap i mange ulike yrker.

Ved USN Handelshøyskolen kan du ta både en bachelorgrad og mastergrad i økonomi og ledelse og sikre deg en solid utdanning som gjør deg svært attraktiv når du skal ut og søke jobb, både i privat og offentlig sektor. Du kan også studere til siviløkonom.

Du kan for eksempel jobbe i bank som finansrådgiver, du kan jobbe som forsikringsrådgiver, autorisert regnskapsfører og økonomikonsulent med budsjettering og budsjettkontroll. Eller hva med å jobbe som markedsansvarlig med markedsplanlegging og markedsanalyse, i reklamebransjen eller med personal og rekruttering? 

Med økonomi og ledelse-utdanning kan du komme langt og ha en spennende karriere fremfor deg. For alle bedrifter trenger deg med solid kompetanse innen økonomi, ledelse og innovasjon.

10. Samfunnet søker en lysere fremtid

Lysdesignere har ansvar for riktig belysning til riktig tid. Det er et mye større ansvar enn man kanskje skulle tro. For eksempel kan lyssetting i skole og barnehage forandre og forbedre læringen for elevene. Lyssetting i en butikk kan påvirke hvor mye varer som selges, og lyssetting i offentlige rom kan ha enorm innvirkning på trygghetsfølelse og bybilde.

Lyspærer - illustrerer lysdesign

Faget lysdesign er i sterk vekst, og det er økende etterspørsel etter dyktige lysdesignere. De får ansvaret for å designe god belysning og kan ha stor innvirkning på energiutnyttelse, bærekraft og universell utforming, for å nevne noe. Med bachelor i lysdesign kan du få jobb i lysdesignfirmaer både i Norge og utlandet, i rådgivende ingeniørfirmaer eller hos lampeprodusenter og armaturleverandører. Du vil også kunne samarbeide med arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og andre formgivere. Vi trenger nye, moderne og bevisste lysdesignere for å sørge for en lysende fremtid, rett og slett.

Du har kanskje ikke tenkt utdanningsvalg på denne måten før

Hva skal du bli når du blir stor? Få tips til det store utdanningsvalget.