Aslaug Veum

Faculty of Humanities, Sports and Educational Science
Department of Languages and Literature Studies
Campus Vestfold (D3-44)
Social Semiotics, multimodal communication, digital communication, critical literacy, Critical Discourse Analysis, spatial discourse analysis

Responsibilities

Coordinartor for Master in Norwegian Language and Literature

Leader of Research group in social semiotics, SFL (systemic functional linguistics) and multimodality https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/humanistiske-fag/sosialsemiotikk-sfl-og-multimodalitet/

Supervising MA and PhD students

 

 

Competences

Master of Norwegian Language and Literature (1996)

PhD Linguistics  and Discourse (2008), University of Oslo

CV

Commision of trust

2018-2020: Member of Programutvalget for Norgeskunnskapsordningen [Programme committee for teaching Norwegian at universities abroad]. (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education  https://diku.no/en/

2028-2020: Member of Lærebokutvalget for høyere utdanning [Commitee for text books for higher education, Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education  https://diku.no/en]

2016- today: Founder and leader of the research group ‘Social semiotics, SFL and multimodality, USN (in cooperation with Professor Eva Maagerø).

2011-2018: Programme coordinator of Master’s Programme in Norwegian Didactics, USN

2010 -2015: Leader of steering committee for Nettverk for norskdidaktisk forskning (NNDF) [Norwegian Mother Tongue Didactic Research]

2010 -2015: Norwegian delegate in Nordic Network of Mother Tongue Didactic Research (NNMF)

2009- today: Associate Professor, Department of Languages and Literary Studies, USN

Previous positions

2008-2009:  Post PhD fellow (12 months), University of Oslo

2003 (Fall)   Visiting Scholar at Lancaster University, UK

2002-2008: PhD fellow, Department of Language and Literature, University of Oslo

2001-2002: Lecturer, Stavanger University College

1999-2001: Lecturer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, Poland

Publications

Recent publications:

Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (2018, in press): “Memoria of a National Trauma”. In: Tønnesson, Elise Seip & Forsgren, Frida:  Multimodality and Aesthetics, Routledge.

Veum, Aslaug & Undrum, Linda V.M (2018): “The Selfie as a Global Discourse”. In: Discourse and Society 2018, Vol.29(1), pp.86-103.

Thorsnes, Tollef & Veum, Aslaug (2018): Multimodalitet i skapende arbeid. Arkitektur/ kunst/design. Galleberg forlag.

Veum, Aslaug: (2016): «Rom-tiggerne – De utskjelte» Ein multimodal analyse av korleis tilreisande rom blir framstilt i norske aviser: I: Askeland, N. og Aamotsbakken. B. (red.): Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal Akademisk Forlag. s.  225-245.

Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (2015): “Moving a King: A Social Semiotic Analysis of Knut Steen’s Sculpture of the Norwegian King Olav V, and Its Relocation”. I: Multimodal Communication. 2015; 4(2): 133–150. De Gruyter Mouton. https://www.degruyter.com/view/j/mc.2015.4.issue-2/mc-2015-0010/mc-2015-0010.xml

Veum, Aslaug (2015): «Skriveoppgåver i utvikling? Skrivediskursar i norskbøker for ungdomsskulen gjennom 30 år». I: Otnes, Hildegunn (red.): Å invitere til skriving. Fagbokforlaget. s. 83-101.

Kvåle, Gunhild, Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (red.) (2015): Kontekst, språk, multimodalitet. Nyere sosialsemiotiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget.

Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (2015): «Stor konge på liten logo. En analyse av meningspotensialet i Kong Olav-logoen i Skjerjehamn». I: Kvåle, Gunhild, Maagerø, Eva og Veum Aslaug: . Kontekst, språk og multimodalitet. Nyere sosialsemiotiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget. s. 81-101.

Veum, Aslaug (2013): «Lærebokstemma i tre generasjonar». I: Askeland, Norunn, Maagerø, Eva og Aamotsbakken, Bente: Læreboka. Studier i ulike læreboktekster.  Oslo: Akademika forlag.  s. 19-34.

Veum, Aslaug (2013): «Blogging på rosa skjerm. Om roller og relasjonar i ungjentebloggar». I: Hållsten, Stina, Rehnberg, Hanna Sofia & Wojahn, Daniel (red.): Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik. Södertörns högskola, Stockholm: Elanders. s. 107-124. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:655788/FULLTEXT01.pdf

Skjelbred, Dagrun og Veum, Aslaug (red.) (2013): Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Omsett til dansk i 2015).

Skjelbred, Dagrun og Veum, Aslaug (2013): «Literacy i læringskontekster». I: Veum, Aslaug og Skjelbred, Dagrun (red.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 11-25. Thorsnes, Tollef og Veum, Aslaug (2013): «Multimodale skapande praksisar. Forsøk på artikulasjonar ut frå sosialsemiotikk og samtidas relasjonelle kunsthandverk». I: FORMakademisk, Vol 6, Nr 1 (2013), s. 1-21.

Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (2013): «Svend Foyn. Meaning potentials of monument and space”. I: RASK, International journal of language and communication , Syddansk Universitet, s. 67-98. http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/Isk/Forskning/Forskningspublikationer/RASK/Issues/39/Maageroe+og+Veum

Thorsnes, Tollef og Veum, Aslaug (2013): «Multimodale skapande praksisar. Forsøk på artikulasjonar ut frå sosialsemiotikk og samtidas relasjonelle kunsthandverk». I: FORMakademisk, Vol 6, Nr 1 (2013), s. 1-21. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/viewFile/593/549

Hitching, Tonje Raddum og Veum, Aslaug (2011): «Introduksjon» I: Nilsen, A.B, Hitching T. R. og Veum, A. (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 11-39.

Veum, Aslaug (2011): «Diakron diskursanalyse». I: Veum, A., Nilsen, A.B. og Hitching T. R. (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 81-109. 

Nilsen, Anne Birgitta, Hitching, Tonje Raddum og Veum, Aslaug (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Kristiansand: Høyskoleforlaget (2. opplag, 2015).

Veum, Aslaug (2010): “Historisk blikk på avisa som tekst og diskurs”. I: Sakprosa, 2010, Vol.1, Nr 1, Art. 2, https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/  s. 1-21.

Veum, Aslaug (2009):”Changing voicing practices in newspaper discourse”. I: Junefelt, Karinog Nordin, Pia: Proceedings from the Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin,  Stockholm University, Sweden, June 3–5, 2009, s. 137-142.

Veum, Aslaug (2008): Avisas andlet. Førstesida som tekst og diskurs. Dagbladet 1925-1995. Avhandling for p.hd.-graden. Acta humaniora: Det humanistiske fakultet. Universitetet i Oslo.

Raddum, Tonje og Veum, Aslaug (2006): ”Avistekstens mange stemmer”. I: Norsk medietidsskrift 2/2006 . Universitetsforlaget.https://www.idunn.no/nmt/2006/02/avistekstens_mange_stemmer