Aslaug Veum

Faculty of Humanities, Sports and Educational Science
Department of Languages and Literature Studies
Campus Vestfold (D3-44)
Social Semiotics, multimodal communication, digital communication, critical literacy, Critical Discourse Analysis, spatial discourse analysis

Responsibilities

Project manger for Critical Literacy in a Digital and Global Textual World (CritLit, www.usn.no/critlit ), financed by The Research Council of Norway https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/301347

Leader of Research group in social semiotics, SFL (systemic functional linguistics) and multimodality https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/humanistiske-fag/sosialsemiotikk-sfl-og-multimodalitet/

Supervising MA and PhD students

 

 

Competences

Master of Norwegian Language and Literature (1996)

PhD Linguistics  and Discourse (2008), University of Oslo

CV

Commision of trust

2020-> Member of Editoral Board: Nordic Journal of Literacy Reserach

2018-2020: Member og Editoral Board: Maal og Minne 

2014-> Member of Editoral Board: Sakprosa

2018-2020: Member of Programme committee for teaching Norwegian at universities abroad. (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education  https://diku.no/en/

2028-2020: Member of Commitee for text books for higher education, Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education  https://diku.no/en

2016- today: Founder and leader of the research group ‘Social semiotics, SFL and multimodality, USN (in cooperation with Professor Eva Maagerø).

2011-2018: Programme coordinator of Master’s Programme in Norwegian Didactics, USN

2010 -2015: Leader of steering committee for Norwegian Mother Tongue Didactic Research

2010 -2015: Norwegian delegate in Nordic Network of Mother Tongue Didactic Research (NNMF)

2009- today: Associate Professor, Department of Languages and Literary Studies, USN

Previous positions

2008-2009:  Post PhD fellow (12 months), University of Oslo

2003 (Fall)   Visiting Scholar at Lancaster University, UK

2002-2008: PhD fellow, Department of Language and Literature, University of Oslo

2001-2002: Lecturer, Stavanger University College

1999-2001: Lecturer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan, Poland

Publications

Recent publications:

Maagerø, E, Siljan H.H. og Veum, A. (2021):  “Going  from  oral  to  written  discourse: Norwegian  students’ grammatical  challenges  when  writing  persuasive  texts”. In: Linguistics and  Education. Volume 66, December 2021, 101001. https://doi.org/10.1016/j.linged.2021.101001

Veum, A, Layne, H., Kumpulainen, K. and Vivitsou, M. (2021): Critical Literacy in the Nordic Education Context – Insights from Finland and Norway. I: Pandya, J. Z., Mora, R. A., Alford, J., Golden, N. A. & de Roock, R. S. (Eds.): The Handbook of Critical Literacies, s. 273-280. New York, Routledge. 1st Edition, ISBN 9780367902599, https://www.routledge.com/The-Handbook-of-Critical-Literacies/Pandya-Mora-Alford-Golden-Roock/p/book/9780367902599

Veum, A, Siljan, H.H. og Maagerø, E. (2020): "Who am I? How newly arrived immigrant students construct themselves through multimodal texts". In:  Scandinavian Journal of Educational Research. Taylor & Frances Online.Vol. 65, No. 6, 1004-1019 https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1788147

Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (2018): “Memoria of a National Trauma”. In: Tønnesson, Elise Seip & Forsgren, Frida:  Multimodality and Aesthetics, Routledge.

Veum, Aslaug & Undrum, Linda V.M (2018): “The Selfie as a Global Discourse”. In: Discourse and Society 2018, Vol.29(1), pp.86-103.

Thorsnes, Tollef & Veum, Aslaug (2018): Multimodalitet i skapende arbeid. Arkitektur/ kunst/design. Galleberg forlag.

Veum, Aslaug: (2016): «Rom-tiggerne – De utskjelte» Ein multimodal analyse av korleis tilreisande rom blir framstilt i norske aviser: I: Askeland, N. og Aamotsbakken. B. (red.): Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal Akademisk Forlag. s.  225-245.

Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (2015): “Moving a King: A Social Semiotic Analysis of Knut Steen’s Sculpture of the Norwegian King Olav V, and Its Relocation”. I: Multimodal Communication. 2015; 4(2): 133–150. De Gruyter Mouton. https://www.degruyter.com/view/j/mc.2015.4.issue-2/mc-2015-0010/mc-2015-0010.xml

Veum, Aslaug (2015): «Skriveoppgåver i utvikling? Skrivediskursar i norskbøker for ungdomsskulen gjennom 30 år». I: Otnes, Hildegunn (red.): Å invitere til skriving. Fagbokforlaget. s. 83-101.

Kvåle, Gunhild, Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (red.) (2015): Kontekst, språk, multimodalitet. Nyere sosialsemiotiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget.

Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (2015): «Stor konge på liten logo. En analyse av meningspotensialet i Kong Olav-logoen i Skjerjehamn». I: Kvåle, Gunhild, Maagerø, Eva og Veum Aslaug: . Kontekst, språk og multimodalitet. Nyere sosialsemiotiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget. s. 81-101.

Veum, Aslaug (2013): «Lærebokstemma i tre generasjonar». I: Askeland, Norunn, Maagerø, Eva og Aamotsbakken, Bente: Læreboka. Studier i ulike læreboktekster.  Oslo: Akademika forlag.  s. 19-34.

Veum, Aslaug (2013): «Blogging på rosa skjerm. Om roller og relasjonar i ungjentebloggar». I: Hållsten, Stina, Rehnberg, Hanna Sofia & Wojahn, Daniel (red.): Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik. Södertörns högskola, Stockholm: Elanders. s. 107-124. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:655788/FULLTEXT01.pdf

Skjelbred, Dagrun og Veum, Aslaug (red.) (2013): Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Omsett til dansk i 2015).

Skjelbred, Dagrun og Veum, Aslaug (2013): «Literacy i læringskontekster». I: Veum, Aslaug og Skjelbred, Dagrun (red.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. s. 11-25. Thorsnes, Tollef og Veum, Aslaug (2013): «Multimodale skapande praksisar. Forsøk på artikulasjonar ut frå sosialsemiotikk og samtidas relasjonelle kunsthandverk». I: FORMakademisk, Vol 6, Nr 1 (2013), s. 1-21.

Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (2013): «Svend Foyn. Meaning potentials of monument and space”. I: RASK, International journal of language and communication , Syddansk Universitet, s. 67-98. http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/Isk/Forskning/Forskningspublikationer/RASK/Issues/39/Maageroe+og+Veum

Thorsnes, Tollef og Veum, Aslaug (2013): «Multimodale skapande praksisar. Forsøk på artikulasjonar ut frå sosialsemiotikk og samtidas relasjonelle kunsthandverk». I: FORMakademisk, Vol 6, Nr 1 (2013), s. 1-21. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/viewFile/593/549

Hitching, Tonje Raddum og Veum, Aslaug (2011): «Introduksjon» I: Nilsen, A.B, Hitching T. R. og Veum, A. (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 11-39.

Veum, Aslaug (2011): «Diakron diskursanalyse». I: Veum, A., Nilsen, A.B. og Hitching T. R. (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 81-109. 

Nilsen, Anne Birgitta, Hitching, Tonje Raddum og Veum, Aslaug (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Kristiansand: Høyskoleforlaget (2. opplag, 2015).

Veum, Aslaug (2010): “Historisk blikk på avisa som tekst og diskurs”. I: Sakprosa, 2010, Vol.1, Nr 1, Art. 2, https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/  s. 1-21.

Veum, Aslaug (2009):”Changing voicing practices in newspaper discourse”. I: Junefelt, Karinog Nordin, Pia: Proceedings from the Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin,  Stockholm University, Sweden, June 3–5, 2009, s. 137-142.

Veum, Aslaug (2008): Avisas andlet. Førstesida som tekst og diskurs. Dagbladet 1925-1995. Avhandling for p.hd.-graden. Acta humaniora: Det humanistiske fakultet. Universitetet i Oslo.

Raddum, Tonje og Veum, Aslaug (2006): ”Avistekstens mange stemmer”. I: Norsk medietidsskrift 2/2006 . Universitetsforlaget.https://www.idunn.no/nmt/2006/02/avistekstens_mange_stemmer