Karin Hognestad

Faculty of Humanities, Sports and Educational Science
Department of Educational Science
Campus Notodden (S-407)

Responsibilities

Competences

CV

Publications

Davidsen, A. , & Hognestad, K., (2020). Overview of Primary Education (Norway). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. Retrieved August 4, 2020, from http://dx.doi.org/10.5040/9781350996311.0003

Hognestad, K., (2019). Overview of Early Childhood Education (Norway). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. Retrieved August 4, 2020, from http://dx.doi.org/10.5040/9781350996274.0020

Hognestad, K., (2019). Access in Early Childhood Education (Norway). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury Academic. Retrieved August 4, 2020, from http://dx.doi.org/10.5040/9781350996298.0006

Hognestad, Karin. Barnehagedagen markert over hele landet. NRK P1 Her og nå [Radio] 2019-03-12

Bøe, M., Hognestad, K., (2019). Management, Leadership, and Governance in Early Childhood Education (Norway). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury Academic. Retrieved August 4, 2020, from http://dx.doi.org/10.5040/9781350996298.0005

Bøe, M., Hognestad, K., Steinnes, G.S., Fimreite, H. & Moser, T. (2019). «Styrken vår er gruppa, det å være sammen mange» - Barnehagelæreres profesjonelle arbeid med å styrke barnegruppens læringsfellesskap. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 103(02-03), 184–196. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987

Hognestad, K., & Bøe, M. (2019). Shadowing as a method in leadership preparation in teaching practice in early childhood teacher education in Norway. In P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd, & M. Waniganayake (Eds.), Leadership in early education in times of change. Research from five continents (pp. 19-32). Leverkusen,Germany: Barbara Budrich GmbH.

Halttunen, L., Sims, M., Waniganayake, M., Hadley, F., Bøe, M., Hognestad, K., & Heikka, J. (2019). Working as early childhood centre directors and deputies – perspectives from Australia, Finland and Norway. In P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. Rodd, & M. Waniganayake (Eds.), Leadership in early education in a time of change. Research from five continents (pp. 231-252). Leverkusen, Germany: Barbara Budrich.

Bøe, M., Steinnes, G. S., Hognestad, K., Fimreite, H., & Moser, T. (2018). Barnehagelæreres praktisering av en helhetlig tilnærming til læring. Retrieved from Notodden: https://nettsteder.regjeringen.no/barnehagelarerrollen/files/2018/12/Barnehagel%C3%A6reres-praktisering-av-en-helhetlig-tiln%C3%A6rming-til-l%C3%A6ring.pdf

Bøe, M., & Hognestad, K. (2017). Directing and facilitating distributed pedagogical leadership: best practices in early childhood education. International Journal of Leadership in Education, 20(2), 133-148. doi:10.1080/13603124.2015.1059488

Hognestad, K & Bøe, M. (2017) Den pedagogiske lederen som etisk aktør i ledelse. I Blaafalk, Solheim & Aserud (red) Barnehagelæreren som politisk aktør, (s.67-78) Fagbokforlaget, Bergen

Frers, Hognestad & Bøe (red) Læring gjennom metode, Cappelen Damm Akademisk, https://doi.org/10.23865/noasp.25

Hognestad & Bøe (2017). Skygging som metode i lederutvikling i praksisopplæringen i barnehagelærerutdanningen. I Frers, Hognestad & Bøe (red) Læring gjennom metode, Cappelen Damm akademisk https://doi.org/10.23865/noasp.25,

Bøe, M. & Hognestad, K. (2017). Den pedagogiske lederens personalledelse. Barnehagefolk, 34(2), 58-66.

Eriksen, M., Solheim, M., Hognestad, K., Bøe, M., Haaland, G. & Bae, B. (2017). Ny rammeplan for barne- hagens innhold og oppgaver. Prismet, 68(4), 339-347. doi: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5850

Bøe, M., & Hognestad, K. (2017). The dynamics of pedagogical leader`s everyday leadership. In P. T. Granrusten, K.-Å. Gotvassli, O. F. Lillemyr, & H. K. Moen (Eds.), Management for Learning – The new challenges in Early Childhood Education and Care (pp. 259-272). United States of Amerika: Information Age Publisging Inc.

Hognestad, Karin & Bøe, Marit. (2016). Studying practices of leading: Qualitative shadowing in early childhood education research ,European Early Childhood Research Journal, 24 (4) 

Bøe, M., Hognestad, K., & Waniganayake, M. (2016). Qualitative shadowing as a research methodology for exploring early childhood leadership in practice. Educational Management Administration & Leadership. doi:10.1177/1741143216636116

Hognestad, K. (2016). Pedagogiske lederes kunnskapsledelse som praksis på avdelingen i barnehagen. Et kvalitativt og tolkende skyggestudie. (PhD Artikkelbasert), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.   (2016:137)

Bøe, M., & Hognestad, K. (2016). Care as Everyday Staff Leadership. Journal of Early Childhood Education Research, 5(1), 329-343.

Bøe, M., & Hognestad, K. (2015). «Det krever mye tankevirksomhet for du skal finne det rette øyeblikket» - Refleksjon i praksis i personalledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99 (05).

Hognestad, Karin & Bøe, Marit (2015). Leading site-based knowledge development: A mission impossible? Insights from a study in norway I M. Waniganayake, J. Rodd & L. Gibbs (Red.), Thinking and learning about leadership: Early childhood research from Australia,Finnland and Norway. (s. 210-230). NSW- Australia: Community Child Care Co-operative LtD.

Bøe, Marit & Hognestad, Karin (2015). Directing and facilitating distributed pedagogical leadership: Best practices in early childhood education, International Journal of Leadership in Education; theory and practice. doi:10.1080/13603124.2015.1059488

Hognestad, K & Bøe, M. (2014). Knowledge development through hybrid leadership practices. Nordisk barnehageforskning, 8(6), 1-14.

Frogh, C., Bøe, M., & Hognestad, K. (2013). Kompetanseutvikling i barnehagen som lærende organisasjon. I F. Rønning, R. Diesen, H. Hoveid & I. Pereliussen (Red.), FoU i praksis 2012 conference proceedings (94-102). Akademika forlag Trondheim.

Hognestad, K., Moxnes, A. R., Frogh, C., Bøe, M., Jørgensen, Å., & Kimerud, A. T. (2012). Barnehagen som læringsarena- for ettåringen. Barnehagefolk, 28(3), 66-72.

Bøe, M., Hognestad, K., & Frogh, C. (2012). Ledelse av barnehagens verdigrunnlag. Barnehagefolk 28(1), 24-30.

Hognestad, K., & Bøe, M. (2012). ‘Place’ as conceptual centre: a methodological focus on the bodily relations, movements and expressions of children up to three years of age in kindergarten. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 3(2), 43-55.

Hognestad og Bøe (2010) Med forskerblikk i barnehagen. Profesjonssøylen i førskolelærerutdanningen, kompendium 2

Bøe, M & Hognestad, K (2010) Critical thinking in kindergarten, Childhood & philosophy, Vol 6, No 11 , http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php?journal=childhood&page=article&op=view&path%5B%5D=544

Eide, Hognestad, Svenning og Winger (2010) Små barns stemmer i forskning – noen refleksjoner om etikk i forskning om små barns hverdagsliv i barnehagen, Barn nr 3:31-46

Hognestad, K (2008): Medvirkning, demokrati og ettåringen i barnehagen, i Eide og Winger (red): Glimt fra små barns hverdagsliv i barnehagen, 2. Del fra prosjektet ”Barns omsorgskarriere. Barnehagen som et ledd for barn opp til 3. års alder, Oslo Høgskolen i Oslo, HiO – rapport nr. 18

Hognestad, K (2008): Medvirkning og ettåringen i barnehagen. Barnehagefolk 1/2008

Hognestad, K (2007): Ettåringens medvirkning i barnehagen, et kritisk blikk på møter mellom mennesker. Oslo: Høgskolen i Oslo HiO - rapport nr. 11