Educational resources research group

Information in english will follow shortly.


Hvordan forsker vi?

Forskningsgruppa organiserer læremiddelforskere med ulik fagbakgrunn som historie/samfunnsfag, pedagogikk, idrett, engelsk, norsk, realfag og religion. Vi forholder oss til en rekke forskjellige tekst- og språkvitenskapelige teorier, for eksempel diskursanalyse, fenomenologi, kognitiv metaforteori, literacyforskning, multimodalitet, narratologi, pragmatikk, resepsjonsteori, retorikk, semiotikk, systemisk-funksjonell lingvistikk og tekstlingvistikk, men også kvalitative og kvantitative metoder kjent fra samfunnsforskninga.

Læremidlene kan fortelle oss mye om den historiske sammenhengen de har blitt til i og dermed gi oss en viktig bakgrunn for å forstå skolen slik den framtrer for oss i dag. Vi forsker derfor også på lærebøker og læremidler som historiske dokumenter; som tekster som er produkter av sin tid.

Forskningsprosjekter

Satsingsområdet Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk

Forskningsgruppa har tatt initiativ til satsingsområdet Læremiddelforskning og læremiddeldidaktikk – et forsknings- og utviklingsprogram knytta til læremiddelbruk i skolen og profesjonsutdanningene:

  • Exploring Nordic Education er en antologi på engelsk om nordiske skolereformers betydning for læremidler. Forventa utgivelse: 2020.
  • I Praksisfortolkning av læremidler er målet å undersøke hva læremidler gjør med undervisninga og hva undervisninga gjør med læremidlene. Det vil være et bidrag til å utvikle en allmenn og fagspesifikk læremiddeldidaktikk for lærerutdanninga.

Pågående ph.d.-prosjekter

Kari Anne Rustand: Taste og tenke, mene og mestre – en tekstanalytisk studie av konstruksjoner av norsklæreridentiteter i multimodale bloggutsnitt. Formålet er å undersøke verbale og visuelle konstruksjoner av norsklæreridentiteter i grunnskolelærerstudenters norskfaglige bloggtekster. Avhandlingen er en tekstanalytisk, kvalitativ monografi og studien er forankret i sosialsemiotikk. Det analytiske rammeverket er hentet fra blant annet Roz Ivaničs teorier om identiteter i tekst, Michael Hallidays systemisk-funksjonelle  lingvistikk og Gunther Kress og Theo van Leeuwens visuelle grammatikk.

Avhandlingen ble levert i april 2019.

Publikasjoner

Ei liste over utvalgte publikasjoner er under utarbeidelse.