Heidi Haukelien

Førsteamanuensis - Senter for omsorgsfor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-114)
Heidi Haukelien er førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Sørøst-Norge og seniorforsker ved Telemarksforsking. Hun arbeider med problemstillinger som angår styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk, profesjonsutøvelse og kjønn. Hun har gjennomført en rekke feltarbeid i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester. Haukeliens foreløpige siste bøker er Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger (Dreyers forlag 2017) og Forventningens kraft. Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad (Gyldendal akademisk 2017).

Ansvarsområder

 • Eksternt finansierte forskningsoppdrag
 • Undervisning, veiledning og forskningsformidling
 • Leder av forskningsgruppa Eldreforsk, Campus Porsgrunn
 • Kontaktperson for Undervisningssykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestfold og Telemark

Kompetanse

Metoder

 • Etnografisk feltarbeid
 • Kvalitativ analyse
 • Institusjonell etnografi

Forskningsinteresser

 • Velferdspolitikk, endringer i velferdsstaten
 • Profesjonsutøvelse
 • Kjønn
 • Arbeidslivsforsking
 • Styring av helse- og velferdstjenester
  • Boligsosial arbeid
  • Rehabilitering (arbeidsrehabilitering, hverdagsrehabilitering)
  • Psykisk helse og rus
  • Velferdsteknologi

 

CV

Professional position:

 • Associate Professor, Center for Care Research South, University College of South-East Norway (100%)

 • Senior researcher at Telemark Research Institute (20%).

 

Professional experience

2016 –             Associate Professor, Center for Care Research South, University College of South-East Norway

2000 –             Senior Researcher at Telemark Research Institute

2013 – 2017:  Leader of the Health and Welfare Research group at Telemark Research Institute

1998 – 2000:   Project assignments at Telemark Research Institute 

1990 – 1998:   College teacher at Telemark University College, department of Health- and Social science

1983 – 1990:   Nursing position in elderly care (home care service and nursing home), Skien municipality

1994 – 1997:   Nursing position at the medical ward, Telemark County Hospital

 

Education:

2017 - 2018:    Course in Developing Doctoral supervision

2009-   2013:   Ph.d. Social anthropology, University of Bergen

2000:              Cand. Polit. Social anthropology, University of Oslo

1995:              Cand. Mag. Social anthropology

1993:              Scientific methods and statistics, Faculty of Medicine, University of Oslo

1993:              Basic course in Social Anthropology, University of Oslo

1992:              Practical pedagogic exam, University of Oslo

1983:             Authorised nurse, Telemark University College

 

Ongoing research projects in collaboration with Norwegian municipalities

Haukelien has broad experience with projects concerning co-creation- and co-research with municipalities. She participates in the following research-projects:

2017-2020: «Tjenesteshop» (Serviceshopping). Leader of the research-team consisting of partners from University College of South East-Norway, Telemark Research Institute and Sintef). Larvik municipality is the project-owner. Funded by Helsevel, The Norwegian Research Council. 

2017-2018: «Vis – Veiledning, integrering og samhandling». (Supervision, integration and interaction). Øvre Eiker municipality is the project-owner. Preliminary work, funded by Oslofjord Regional Research Council.

2017-2018: «Individuell boligplan» Leader of the research team (University College of South East-Norway and Telemark Research Institute). Sandefjord municipality is the project owner.  Preliminary work (Funded by Oslofjord Regional Research Council).

2019 - 2022: "Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?" (Funded by the Norwegian Research Council).

2019 - 2022: «Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking». (Funded by The Norwegian Research Council). Vinje Municipality is the project owner.

 

 

 

2017-2019: «Evaluering av kommunale utviklingsmidler» (Evaluation of municipal developement funds (Telemark research Institute and Proba Social Analyses. Funded by IMDI (The Norwegian Migration Directorate).

  

Member of committees and research groups

 • Research Group: Studies of Older People (STOP), USN (leader of the local campus group, and chair member of central group)

 • Research Group: Municipal health and care services in an aging population. Center for Care Research West

 • Member of an official appointed council for collaboration between The University College of South East Norway (HSN) and municipal health care institutions in Telemark

 • Deputy chairman, The Health Care Campaign Norway

 • Board member, Senior Norway

 

 

 

Publikasjoner

 Article publications (limited to the last five years): 

Haukelien, H. (2018) Tre faktorer som hjelper folk tilbake til arbeid og utdanning. Forskning.no, Karrierestart.no, Omsorgsforskning.no.

Jokstad, K., Skovdal, K., Landmark, B.P. and Haukelien, H. (2018) Ideal and reality; Community healthcare professionals’ experiences of user involvement in reablement. In Health and Social Care in the Community. DOI:10.1111/hsc.12708. Peer Reviewd.

Haukelien, H. og Vike, H. Psykoterapeutiske offentligheter. Et sosialantropologisk blikk på familieterapi ved Modum Bad. I Fokus på familien. Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid. Årgang 46. nr. 3-2018. Universitetsforlaget.

Haukelien, H. og Vike, H. (2018) Oversvømmet av ansvar? I sykepleiehelse – en overlevelsesguide. (Overloaded by responsibility? In Nurses health – a guide to survival) Sykepleien ISS 0806-7511

Vike, H. og Haukelien, H. (2017). Forventningens kraft. Sosialantropologisk perspektiver på psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad. (The power of expectations. Anthropological perspectives on psychotherapy and cultural contexts at Modum Bad Psychiatric Hospital). Oslo: Gyldendal. ISBN 788205484771 (peer reviewed)

Haukelien, H. og Wyller, T.B. (2017) Når alle gode krefter drar i feil retning. I: Haukelien, H og Wyller, T.B. (red): Ny Helsepolitikk. Det finnes løsninger. When all intentions lead in the wrong direction. In New Health Politics. There are solutions). Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-152-3.

Hvalvik, S. og Haukelien, H. (2017) Eldre pasienter i overgangsfasen fra spesialisthelsetjenester til kommunale tjenester. (Older patients in transition between specialist health care services and municipal health care service). I: Haukelien, H og Wyller, T.B. (red): Ny Helsepolitikk. Det finnes løsninger. Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-152-3.

Haukelien, H. (2017): Det politiske ansvarets forvitring. (Disintegration of political responsibility). I: Haukelien, H og Wyller, T.B. (red): Ny Helsepolitikk. Det finnes løsninger. Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-152-3.

Wyller, T.B. og Haukelien, H. (2017): Det finnes løsninger. (Solutions can be found).I: Haukelien, H og Wyller, T.B. (red): Ny Helsepolitikk. Det finnes løsninger. Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-152-3.

Vike, H. og Haukelien, H. (2017). Family therapy and holistic complexity. An ethnographic approach to therapeutic practice in a Norwegian psychiatric clinic. I Routine Outcome Monitoring in Couple and Family Therapy. The Empirically Informed Therapist. Springer. ISBN 978-3-319-50674-6. Fagfellevurdert (peer reviewed)

Haukelien, H. (2017). Anmeldelse Karin Wideberg (red): I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. (Book revew of «In the heart of the welfare state. An invitation to institutional ethnography) i Norsk Antropologisk Tidsskrift 2016. Årg.27, nr.3/4  side 274-276:  (peer reviewed journal).

Vike, H. og Haukelien, H. (2016). Omsorgens grenser. I Omsorgsarbeidets sosiologi. (The limits of care. In The sociology of care). Neumann, C. B., Olsvold, N. og Thagaard, T. (ed.) Fagbokforlaget. (peer reviewed anthology).

Haukelien, H. (2016). Faglighet, forpliktelse og mening. I Tilbakeblikk på velferdsstaten.

Politikk, styring og tjenester. (Professionalism, commitment and meaning. In Looking back on the welfare state). Vike, H., Debessay, J. og Haukelien, H. (ed.) Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46447-6. (peer reviewed anthology).

Vike, H., Debesay, J. og Haukelien, H. (2016). Betingelsene for profesjonsutøvelse i en velferdsstat i endring. I Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester. (The conditions for performance of professionalism in a changing welfare state).

Vike, H. Debessay, J. og Haukelien, H. (ed.) Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46447-6. (peer reviewed).

Vike, H., Debesay, J. og Haukelien, H. (2016). Grasrotbyråkratiets historisk-politiske forankring. I Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester. (The Historic-political roots of the street level bureaucracy) Vike, H., Debessay, J. og Haukelien, H. ed.) Gyldendal. Akademisk. ISBN 978-82-05-46447-6. (peer reviewed).

Haukelien, H., Bruun Wyller, T., Engebretsen, L.S. & Aakre, M. Senger til alle! Tidsskriftet Sykepleien nr. 3. 2014. (Beds for all).

Haukelien, H. (2013). Omsorgsyrker, hierarki og kjønn: Historiske linjer. (Welfare professions, hierarchy and gender. Historical lines). In Norsk Antropologisk Tidsskrift Nr. 03-04/2013 (peer reviewed).

Haukelien, H. (2013.) Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. Ph.d.-thesis submitted spring 2013 at University of Bergen. In English: Care and Management. Work, Gender and Power in the welfare municipality.

 

Some selected reports from research-projects at Telemark Research Institute and Centre for Care Research the last five years (PL means that I was the project leader).

2018:    Haukelien, H. Fra veiviser til stifinner? Evaluering av arbeidsrehabiliteringstiltaket Frisk Bris. Bamble kommune Les rapporten her . (Evaluation of the work rehabilitation-program Frisk Bris). (PL)

2017:    Haukelien, H. Permanent Housing – more than a place to live? Evaluation of Blue Cross Rehabilitation-centre, Vågsbygd. TF-rapport nr. 390. (PL)

2017:    Utviklingsprosjekt for å styrke krisesentertilbudet I kommunene til voldsutsatte med alvorlig problematikk knyttet til rus, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelser. I samarbeid med Varde Hartmark på oppdra fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

2016:    Haukelien, H., Vike, H. og Vardheim, I. Frivillighet i eldreomsorgen. Fantasier og realiteter. TF-rapport nr. 378. (Voluntary Work in Elderly Care. Imaginations and Realities.)

2015:    Haukelien, H. og Hvitsand, C. En tvetydig gave? Evaluering av Opplevelseskortet I Møre og Romsdal.  (The Adventure Card. An Ambivalent  Gift?) Rapport nr. 356. Telemarksforsking. (PL)

2015:    Haukelien, H. og Vike, H. Bruddstykker av helhet. Oppgaver og kompetanse i helse- og omsorgssektoren. (Fragments of the Whole. Tasks and Competence in Health- and Welfare Services). Rapport nr. 358. Telemarksforsking. (PL)

2015:    Haukelien, H., Vike, H. og Vardheim, I. Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sykepleieres erfaringer. (Consequences of the Coordination Reform for municipal health care services. Nurses’ experiences.) Rapport nr. 362. Telemarksforsking. (PL)

2015:    Haukelien, H, Vardheim, I., Hvitsand, C. og Sørhaug, C. Kraftsentre for brukermedvirkning? Evaluering av de regionale brukerstyrte sentrene. (Power Centres for User Involvement? Evaluation of the User-managed Centres in psychic Health). TF-rapport nr. 363. (PL).

2015:    Vike, H. og Haukelien, H. Om frivillighet og velferdsstatens frelse. (Voluntary Work as the Saviour of the Welfare State) Kommunal Rapport 26.03.2015.