en Meny close

Forskningsforedrag på bestilling

Populærvitenskapelige foredrag med forskere fra USN.

Forskningsformidling er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt.

Mange forskere ved USN holder populærvitenskapelige foredrag. Ofte skjer dette i lokale folkebibliotek, historielag, kirkeakademier, litteraturhus m.v. Nedenfor finner du en liste over forskere og deres  foredrag. 

Det finnes mange flere forskere i USN som også kan kontaktes, og som står oppført på ekspertlisten vår. 

I hvert enkelt tilfelle må en kontakte forskeren for å drøfte honorarbetingelser, reisekostnader m.v og tid, sted og tema for foredrag.

USN har også Lørdagsuniversitetet, en egen ordning i samarbeid med åtte folkebibliotek i de tidligere fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

Under denne ordningen finansierer USN ordningen med honorar til forskeren, dekning av reiseutgifter og markedsføringsutgifter m.v.

Foredragsholdere

Nils Ivar Agøy

Nils Ivar Agøy er professor i moderne historie, men har også teologisk utdannelse og er ekspert på J.R.R. Tolkien. Som historiker har han bl.a. arbeidet med ideologiutvikling, militære selv- og fiendebilder, nasjonalisme, lutherdom og velferdsstatsutvikling og forholdet mellom kirke og arbeiderbevegelse.

Agøy

Karl Christian Alvestad

Karl Christian Alvestad er førsteamanuensis i samfunnsfag ved campus Notodden. Han har en doktorgrad i historie fra University of Winchester i Storbritannia, og en master og bachelor i historie fra samme sted. Han forsker på bruken av middelalderen i moderne kultur, på vikingtidens politiske historie, og skeiv historie.

Karl Christian Alvestad - portrettbilde

Annett Arntzen

Annett Arntzen er professor i sosiologi med doktorgrad i epidemiologi. Arntzen har forsket på velferdssamfunnets utfordringer. Hun har fokus på levekårs- og intergreringsutfordringer, polariseringstendenser og konsekvenser av "utenforskap".

Annett Arntzen

Norunn Askeland

 Norunn Askeland er professor i norsk og har skrevet flere bøker om språk, blant annet om metaforer og hvordan vi kan bruke dem til å få sagt det vi vil i litteratur og kunst, men også til å påvirke i politikk, eller forklare i pedagogikk.

Norunn Askeland

Runar Bakken

Runar Bakken har vært med på å etablere Senter for omsorgsforskning – Sør og har siden 2012 arbeidet med problemstillinger innenfor gerontologi; læren om normal aldring.

Runar Bakken - portrettfoto

Herleik Baklid

Herleik Baklid er førsteamanuensis, dr. philos. i kulturhistorie. Han er særlig interessert i folkekultur, og har forsket spesielt på skikker og trosforestillinger – bl.a. bryllupsskikker og forestillinger knyttet til kirkebygningen.

Baklid

Bjørn Bandlien

Bjørn Bandlien er professor i historie. Han underviser blant annet i middelalder- og viktingtid, og er også interessert i kultur- og kjønnsforskning.
 

Bjørn Bandlien

Lasse Berntzen

Lasse Berntzen er dosent i informasjonssystemer og har de siste årene arbeidet med blokkjedeteknologi innenfor energisektoren. Berntzen forsker også på det digitale samfunn, inkludert e-forvaltning, e-demokrati, innovasjon i offentlig sektor og "smarte byer".

Bjørn Bandlien

Pia Cecilie Bing-Jonsson

Pia Cecilie Bing-Jonsson er dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap og er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet. Hun har forsket på profesjonell kompetanse i ti år. Bing-Jonsson er opptatt av å formidle forskning på en forståelig måte, og liker at publikum blir engasjert og stiller kritiske spørsmål til det hun formidler.  

Pia Cecilie Bing-Jonsson

Anne Svånaug Blengsdalen

Anne Svånaug Blengsdalen er professor i musikkformidling og musikkhistorie. Blengsdalen har skrevet mye om norsk folkemusikk og er selv utøvende musiker på hardingfele. Hennes avhandling "Stadsmusikantordningen i Norge 1660 – 1800" tok særlig for seg forholdene på Kongsberg og i Skien.

Anne

Ole Magnus Brastein

Ole Magnus Brastein er førsteamanuensis 2 ved USN, R&D manager i Kelda Dynamics og selvstendig næringsdrivende konsulent i BEDKO. Brastein har bakgrunn som utvikler i industri, og har programmert siden han var åtte år gammel. Han er opptatt av samarbeid mellom forskning og utvikling, samt praktisk utnyttelse av forskning.

Ole Magnus Brastein

Solfrid Bratland-Sanda

Solfrid Bratland-Sanda er professor i fysisk aktivitet og helse, og har doktorgrad i idrettsvitenskap. Hun er blant annet interessert i temaer som fysisk aktivitet, spiseforstyrrelser, affektregulering, tvangspreget trening, kroppsoppfattelse, lav energitilgjengelighet, og helse hos idrettsutøvere.

 

Solfrid Bratland-Sanda

Eirik Brazier

Eirik Brazier er historiker og førsteamanuensis på lærerutdanningen. De siste årene har forskningen hans vært fokusert inn mot første verdenskrig og Norge. Dette har resultert i flere vitenskapelige og populærvitenskapelige bøker og artikler. I tillegg arbeider han med flere forskningsprosjekte som blant annet inkluderer det britiske imperiet, norsk kolonihistorie, etterretningshistorie, og bruken av dataspill i undervisning.

Eirik Brazier

Tony Burner

Tony Burner er professor og har studert engelsk, norsk som andrespråk, historie, didaktikk og veiledningspedagogikk. Han holder blant annet foredrag om flerspråklighet og mangfold i skole- og arbeidslivssammenheng.

Tony Burner

Marit Gundersen Engeset

Marit Gundersen Engeset er professor med doktorgrad i markedsføring fra Norges Handelshøyskole. Hennes forskningsinteresser er innenfor forbrukeratferd, der hun blant annet studerer kreativitet og kundeverdi.

Marit Gundersen Engeset

Peter Fjågesund

Peter Fjågesund er professor i britisk litteratur og kulturkunnskap med doktorgrad om D.H.Lawrence. Han tilbyr foredrag om Brontë-søstrene, Norden og Nord-Europa som sentrum og periferi 1700-1850, Robert Burns på norsk og Utlendinger i Telemark for å nevne noen.

Fjågesund

Stuart Ian Frost

Stuart Ian Frost er en britisk kunstner, med en grad i skulptur fra Royal College of Art, London. Gjennom hele sin kunstneriske karriere har han søkt ut bestemte steder i forskjellige land og utført såkalte site-specific prosjekter. Frost holder foredrag på engelsk.

Stuart Ian Frost

Anja Gabrielsen

Førsteamanuensis Anja Gabrielsen underviser i naturfag ved Universitetet i Sørøst-Norge, og er spesielt interessert i de store miljø- og bærekraftsutfordringene. Hun har i mange år forsket på hvordan vi kan jobbe med tematikken sammen med barn og ungdom.

Bilde av Anja Gabrielsen

Stig S. Gezelius

Stig S. Gezelius er professor i sosiologi med doktorgrad på lovlydighet i næringslivet. Han er opptatt av spørsmålet om hva som gjør det mulig å styre et samfunn som det norske. Gezelius har forsket på primærnæringenes tilpasning til økende offentlig styring og til økonomisk endring. Som underviser har han vært opptatt av årsaker til vold og diskriminering folkegrupper imellom.

Stig

Thorvald Gran

Thorvald Gran har doktorgrad i statsvitenskap, og har blant annet forsket på NORAD prosjekter i Tanzania. Han har også forsket på vitenskap, ekspertise og profesjoner i den nye velferdsstaten i Norge/Norden.

Thorvald Gran

Jan Erik Grindheim

Professor Jan Erik Grindheim er en erfaren samfunnsdebattant som har arrangert og ledet en rekke lokale, nasjonale og internasjonale konferanser. Han har vært mye i radio og TV, og skrevet mye i media. Grindheim var ansvarlig redaktør av tidsskriftet Stat & Styring fra 2006-2013. 

Jan Erik Grindheim - med bok - kvadratbilde

Anette Hansen

Førsteamanuensis Anette Hansen har sine forskningsinteresser knyttet til eldre, og spesielt personer med demens og deres pårørende, kommunale helse- og omsorgstjenester og helseledelse. I doktorgraden sin fra Universitetet i Oslo forsket hun på kommunenes ivaretakelse av psykososiale behov til hjemmeboende eldre med demens.

Bilde av Anette Hansen

Karina Hjelmevik

Karina Hjelmevik har en doktorgrad i matematikk og en master i oscenografi. Hjelmevik underviser og veileder studenter i fagene matematikk og fysikk. Hun har har også ledet en rekke forskningsprosjekter. Hun kombinerer sin bachelor i oseanografi og sin doktorgrad i matematikk og presenterer foredraget "Matematikk i Oslofjorden." Like interessant er kanskje foredraget om hvorfor hun liker faget mange sliter med.

Hjelmevik

Andrew Jenkins

Professor Andrew Jenkins er utdannet molekylærgenetiker og arbeider med antibiotikaresistens og bakteriegenetikk. Hovedfokus for egen forskning er flått og flåttbårne sykdommer. Jenkins holder foredrag om begge temaer. Jenkins bruker molekylærgenetikk-kunnskap i mange ulike samarbeidsprosjekter.

Jenkins

Aud Johannessen

Professor Aud Johannessen har en doktorgrad innen folkehelse knyttet til universell design og tjenester. I tillegg har hun forsket på yngre personer med demens og deres familier.

Aud Johannessen

Nadji Aïssa Khéfif

Nadji Aïssa Khéfif er sosiolog og universitetslektor i samfunnsfag. Han har forsket på innvandring, og i de siste årene har utvidet sin interesse for forholdet mellom bevegelsesfrihet og sosiale normer, og hvordan sosiale skillelinjer strukturerer populærkultur og ungdomsbevegelser.

Portrettbilde av Nadji Aissa Khefif

Elin Kjelle

Førsteamanuensis Elin Kjelle er utdannet radiograf og har master i tjenesteutvikling innen klinisk helsearbeid fra 2011. Hun har forsket på organisering av røntgentjenester til sykehjemsboere, og har interesser innenfor strålevern og kvalitetssikring i helsevesenet.

Elin Kjelle

Lise Kjønniksen

Lise Kjønniksen er førsteamanuensis med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun har i flere år jobbet med tematikken fysisk aktivitet og helse blant barn og unge.

Kjønniksen

Jörn Klein

Jörn Klein er professor i mikrobiologi, epidemiologi og smittevern ved USN. Han er programansvarlig for Norges eneste utdanning innen smittevern på masternivå. I tillegg er han medlem i statens smittevernnemnd og var medlem i fagråd for infeksjonsmedisin, smittevern og immunologi for Helse Sør-Øst.

Jörn Klein

Siri Elisabeth Meyer

Siri Elisabeth Meyer arbeider som førstelektor ved sykepleierutdanningen på campus Drammen. Hennes forskningsfelt er kommunehelsetjenesten og endringsprosesser samt motivasjon. Undervisningen hennes er i psykologi – ernæring – folkehelse, noe flere av hennes foredrag handler om.

Siri Elisabeth Meyer

Etty Nilsen

Professor Etty Nilsen er organisasjonsforsker og opptatt av ansattes kompetanseutvikling og læring i arbeidshverdagen i både private og offentlige virksomheter. Hun har blant annet forsket på kommunenes samskaping av teknologi og tjenester i samarbeid med teknologileverandører og forskere.

etty

Per G. Norseng

Per G. Norseng er cand. philol og historiker med hovedstilling som forskningskoordinator for Stiftelsen Norsk Folkemuseum og seniorkonservator ved avdeling Norsk Maritimt Museum. Norseng har en bistilling som professor i historie ved USN Handelshøyskolen. Han arbeider særlig med handelshistorie og by-, region- og rettshistorie i middelalderen, og med maritim kulturhistorie i eldre og nyere tid.

Per Norseng

Jadwiga B. Podowska

Podowska er utdannet billedkunstner, og arbeider med installasjoner hvor naturvitenskapen er en viktig inspirasjonskilde. Hun holder foredrag om noen av sine kunstneriske prosjekter.

Jadwiga Podowska

Anne Irene Risøy

Disputerte med en avhandling på Sex, rett og reformasjon som er et av foredragene hun tilbyr. Hun har de siste årene fokusert mer og mer på vikingtiden og har flere foredrag på perioden. 

Risøy

Merethe Roos

Merethe Roos er professor i historie ved USN, og er spesialist på nyere norsk og nordisk historie, med særlig vekt på perioden mellom 1750 og 1945. Hun er særlig interessert i skole- og utdanningshistorie, men har også jobbet med medisin- og teologihistoriske temaer.

Bilde av professor Merethe Roos

Anders Rønningen

Freelance komponist og multimusiker. FoU-leder i Norsk kulturskoleråd, og førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved USN. Han har mange års erfaring fra Madagaskar, hvor han jobbet i lærerutdanning og med musikk.

Anders Rønningen

Ellen Schrumpf

Historiker med særlig kompetanse innenfor barndomshistorie, samt lokal- og regionhistorie knyttet til Porsgrunn by og Vestfold og Telemark fylke. Foredrag om barnearbeid, barndom under 2. verdenskrig, barneoppdragelse, Gunnar Knudsen, industrihistorie og drikkeskikker.

Schumf

Anna-Sabina Lindroos Soggiu

Utdannet sosionom, og er nå stipendiat på program for personorientert helsearbeid. Anna-Sabina forsker på tjenester til ungdom med psykiske helseutfordringer.

Anna Sabina Lindroos Soggiu

Eva Maria Støa

Doktorgrad innenfor økologiprogrammet. Holder foredrag som "Fysisk aktivitet som virkemiddel i forebygging av ulike folkesykdommer," "Aldring og trenbarhet," og "Trening som medisin."  

evas

Jarle Løwe Sørensen

Doktorgrad i samfunnssikkerhet og beredskap. Opptatt av strategisk ledelse og har forsket på samvirkeproblematikk mellom offentlige, private og frivillige aktører. Før han kom til USN, jobbet han flere år i politietaten. Tilbyr foredrag innen samfunnssikkerhet og beredskap.

Jarle Løwe Sørensen

Mona Sæbø

Forsker på et bredt spekter av problemsstillinger knyttet opp mot genetikk, som helse, trening, miljø og zoologi. Tilbyr en innføring i genetikkens verden, der hun starter med å fortelle om DNA og gener. Publikum kan så selv velge hvilke temaer de vil høre mer om.

Sæbø

Dag Einar Thorsen

Thorsen har en ph.d. i statsvitenskap, og arbeider som førsteamanuensis i statsvitenskap med interesse for samtidshistorie og politisk filosofi. Han holder aktuelle foredrag med tema fra politikk og samfunnsliv.

Dag Einar Thorsen

Lars-André Tokheim

Professor i prosessteknologi ved USN. Underviser i gassrensing og varmeoverføring, og forsker på CO2-fangst og på erstatning av fossile brensler med alternative energikilder i sementindustrien. Han tilbyr tre ulike populærvitenskapelige foredrag.

Tokheim

Halvard Vike

Varierende foredrag om de "umulige kommunene", profesjonene i velferdsstaten, Telemarks historie, frivillighet i vår tid, norsk kultur, velferdsstaten, sosialantropologi. 

 

Thorvald Gran

Erlend Ellefsen Vinje

Vinje har undervist i blant annet kroppsøving i grunnskolen, og forskningsarbeidet hans er knyttet til fagområdene kroppsøving/idrett og pedagogikk. Han har skrevet flere bøker og vitenskapelige artikler om emnet.

Erlend Ellefsen Vinje

Øyvind Wistrøm

Driver forskning innen "demokrati i skolen." Underviser i forskjellige emner innen både naturfag og internasjonal politikk. Wistrøm tar for seg blant annet konflikter i Midt-Østen, miljøspørsmål og evolusjon i sine foredrag.

Wistrøm

Lars Øi

Sivilingeniør i Kjemiteknikk med Doktorgrad på CO2-fangst. Underviser i Prosessteknikk, Kjemi, Termodynamikk, Gassrensing og Energioptimalisering. Tilbyr foredrag om energiøkonomisering og fornybar energi. 

Øi

Kai Peter Østberg

Førsteamanuensis i eldre historie ved HiT/USN Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, siden 2009. Spesialist på fransk historie under det gamle regimet og den franske revolusjon, samt politisk kultur i Norden, særlig Norge, på 1700- og 1800-tallet.

Kai Peter Østberg

Willy Aagre

Aagre er professor i pedagogikk. Han har vært tilknyttet Universitetet i Sørøst-Norge og dens forløpere siden 1990 og har undervist i emner som pedagogisk historie, ungdomskunnskap, fritidspedagogikk, karriereveiledning og vitenskapsteori.

Willy Aagre