Ellen Schrumpf

Historiker med særlig kompetanse innenfor barndomshistorie, samt lokal- og regionhistorie knyttet til Porsgrunn by og Vestfold og Telemark fylke. Foredrag om barnearbeid, barndom under 2. verdenskrig, barneoppdragelse, Gunnar Knudsen, industrihistorie og drikkeskikker.


Mine foredrag:

 

Foreldreskapets historie

Foredraget tar utgangspunkt i barndomsminner fra 1950-tallet og gir en beskrivelse av etterkrigstidas ukontrollerte og «frie» barndom. 1950-tallets foreldreskap blir også sammenholdt med vår tid da foreldre blant annet beskrives som «curlingforeldre» og «helikopterforeldre», altså foreldre som skjermer og overvåker barna. Hvorfor og hvordan har vår tids foreldreskap blitt så forskjellig fra 1950-tallets? Dette spørsmålet belyses i foredraget.

Telemarks unike industrihistorie

Foredraget belyser industrieventyret i Telemark med vekt på etablering av Norsk Hydro, Porsgrunn Porselensfabrikk og Union Co., men det løfter også fram den glemte industrien, som Ødegården verk, is-produksjonen langs kysten og kopperverket i Skafså. Telemark er et av landets viktigste industrifylker, og spørsmålet som diskuteres er hvorfor Telemarks identitet i så stor grad er knyttet til bondekulturen og i så begrenset grad til industrien. 

Porslensbarn og porselensproduksjon

Foredraget tar utgangspunktet i etableringen av PP i Porsgrunn og hvordan arbeidsstokken ble sammensatt av tilreisende fagarbeidere og av lokale arbeidere: Kvinner, menn og barn. Porselensproduktene var forbruksporselen, men også gjenstander av høy kunstnerisk kvalitet, og PP har vært Porsgrunns stolthet og en viktig identitetsmarkør for byen. I dette foredraget settes barnearbeidet ved PP inn i en lokalhistorisk kontekst, og barnearbeidet blir ikke sett på som (bare) utnytting av barna. Snarere ses porselensbarna som privilegerte.

Drikkeskikker i Telemark

Foredraget tar for seg hvordan konsumet utviklet seg i Telemark på 1800-tallet etter at brennevinsloven av 1816 gjorde brennevinsbrenningen på bygdene fri. Det dreier seg om konsum og drikkeskikker i byer og bygder, i kyst-fylket og indre deler av fylket, i overklassen og blant bønder og bygdenes og byenes underklasse. Spørsmålet er om Telemarkingen var bærere av helt spesielle drikkeskikker.  

Arbeiderfamilien i industribyen Porsgrunn

I dette foredraget settes søkelyset på familiens rolle i industribyen Porsgrunn. Det tar utgangspunkt i minner om hvordan det var å vokse opp i en arbeiderfamilie i Porsgrunn på 1800-tallet og hvordan alle familiemedlemmer hadde en felles ansvar for å skaffe familien et best mulig levebrød, et levebrød som var sammensatt av pengehushold og naturalhushold. Det var en klar arbeidsdeling mellom kjønnene, men alles bidrag var like viktige. Det er et poeng i foredraget at industrihistorien handler om noe mer enn industrietableringer, bygninger og gjenstander. Det var mennesker som bygde og arbeidet i industrien, og disse menneskene skal ha en sentral plass i industrihistorien.   

Om helter og skurker og nasjonal identitet

Foredraget tar for seg hvordan norske barn minnes og forteller om 2. verdenskrig. Det tar utgangspunkt i skolestiler som ble skrevet i 1946 av norske 7nde klassinger. Skolestilene er et resultat av en skolestilkonkurranse, de er fra ulike deler av Norge, og de er en unik kilde til barns egne opplevelser av krigen. I foredraget belyses spørsmålene om hva stilene kan fortelle om barns erfaringer og opplevelser av 2. verdenskrig og hvordan barn minnes og forteller om krigen.

 

Schumf

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag

Campus Bø

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Ellen Schrumpf for å gjøre en avtale.