Ta en doktorgradsutdanning (Ph.d.)

Doktorgradsstudent i personorientert helsearbeid. Foto.

Vil du utvikle karrieren din videre innen forskning? Ønsker du mer faglig dypdykk etter avlagt mastergrad? Da kan en doktorgrad (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge være noe for deg.


Ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har ph.d.-program innen åtte fagområder:

Målet for ph.d.-utdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er å utdanne selvstendige forskere med kvalifikasjoner på høyt internasjonalt nivå. Dette skal gjøres i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper.

Ph.d.-utdanningen ved HSN er normert til tre års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel av minimum 30 studiepoengs omfang. Det kan avtales at utdanningen skal tas over fire år med 25 % arbeidsplikt. Maksimal studietid er seks år fra starttidspunkt til innlevering av ph.d.-avhandlingen til bedømmelse.

Opptak

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en femårig mastergrad. Høyskolen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Det stilles normalt krav til at søker må ha gjennomsnittskarakteren B eller bedre.

En ph.d.-utdanning krever gode engelskkunnskaper. Det forventes at kandidaten er i stand til å formidle forskningsresultatene både muntlig og skriftlig på engelsk, kan delta på seminarer som foregår på engelsk osv.

Finansiering

Flertallet av HSNs ph.d.-kandidater finansieres gjennom stipendordninger som medfører et ansettelsesforhold mellom kandidaten og HSN. For disse har instituttleder personalansvar. Vanlige regler om ansettelse gjelder for ph.d.-kandidater tilsatt ved HSN eller ekstern part.

Utlysning

Ledige stipendiatstillinger lyses ut på vår nettside for ledige stillinger.