Om Universitetet i Søraust-Noreg (USN)

Verda endrar seg raskare enn nokon gong, og for å kunne møte nye utfordringar er vi heilt avhengige av nye løysingar. Vi treng raske hovud som tenkjer nytt, kreative problemløysarar som ser framover og handlekraftige eldsjeler som spreier entusiasme. Vi treng eit heilt nytt universitet med nye perspektiv og tett kontakt med framtidas arbeidsliv. Vi er USN, vi gjev deg kunnskap for framtida!

Fakta om USN

 

USN er det fjerde største universitetet i Noreg, og har over 18.000 studentar og rundt 1.600 tilsette. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsretta utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høg internasjonal kvalitet. Høgskolen i Søraust-Noreg blei etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli eit universitet.

Dette er det som er viktig for oss

 

Tett kontakt med nærings- og arbeidsliv

Vi vil at studentane våre skal vite kvar dei er på veg, og vere godt rusta til yrkeslivet som møter dei etter studia. Derfor syter vi for at dei får innblikk i arbeidslivet under heile utdanninga. Vi har praksis- og mentorordningar som syter for både fagleg og personleg kontakt mellom student og arbeidsliv.

USN er ikkje et universitet som berre har nesa i bøkene. Vi har blikket retta framover, og vil medverke til at studentane våre faktisk kan skape morgondagens løysingar. Hjå oss er det møtet mellom teori og praksis som står i fokus. Derfor har vi alliert oss med arbeidslivet, og derfor allierer arbeidslivet seg med oss.

I 2019 blei vi tildelt «Utdanningskvalitetsprisen for høgare utdanning» for industrimasterprogrammet. Det er eit eigenutvikla studietilbod som lèt studentane bruke halve studietida som tilsett i ei relevant bedrift.

Studentane i fokus

Studentane er hjartet i USN. Det er engasjementet for studentane som kjenneteiknar oss. USN skal ha eit breitt tilbod og stor valfridom, men samstundes tilby nær kontakt og kort veg til næraste rådgjevar.

Alle dei 8 campusane våre skal vere trygge og gode stader å vere. Studentane skal vite at det alltid finst nokon der for å hjelpe dei, anten det er med ei spesielt krevjande oppgåve eller rettleiing mot framtidig yrke.

Berekraftig samfunnsutvikling

Vi vil engasjere oss i dei store utfordringane: Korleis skape eit berekraftig samfunn som tar vare på behova til menneske som lever i dag, utan å øydelegge moglegheitene som framtidige generasjonar har til å dekke behova sine? Korleis sikre demokrati, mangfald og likestilling, som er grunnleggande verdiar og føresetnader i eit berekraftig samfunn?

Gjennom forsking og utviklingsarbeid, utdanning og formidling skal vi bidra til berekraftig samfunnsutvikling; til å løyse klima- og miljø utfordringar, til utjamning av sosial forskjell og til å sikre velferdsstaten.

Vi er det einaste Fairtrade-universitet i Noreg, og ein del av eit stort fellesskap av internasjonale universitet som forpliktar seg til å arbeide for menneskerettar, berekraft og kampen mot moderne slaveri og menneskehandel.

Vi utdannar den arbeidskrafta som Noreg treng

Målet vårt som universitet er å skape verdiar både for den enkelte studenten og for næringslivet, offentleg sektor og samfunnslivet elles. Dette gjer vi med våre aller beste verkemiddel: utdanning og forsking.

Vi har god dialog med offentleg sektor og næringslivet, både på nye arenaer og på dei som alt er etablerte, slik at vi forstår kva for behov som oppstår og kva utfordringar vi må løyse. Det er derfor studia våre er moderne, oppdaterte og framtidsretta.

Studentane har tett kontakt med arbeidslivet, og er godt rusta til å gå ut i yrkeslivet når studia er over. USN utdannar arbeidstakarane Noreg søker.

Verdiane våre:

Nær og tilgjengeleg - tett på studentar, arbeidsliv og lokalmiljø.

Nyskapande  og ærgjerrig - høge krav til studentar og tilsette.

Relevant, ansvarleg og berekraftig - gje bidrag som tel, og vere til stades i dei viktige samfunnsdebattane.

 

Ansattsøk. Illustrasjon.

Våre ansatte

Søk etter ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge.