Slik er Universitetet i Søraust-Noreg organisert

Universitetet i Søraust-Noreg (USN) har åtte studiestadar, fire fakultet, tjue institutt og seks administrative avdelingar. I tillegg er fleire ulike forskingssenter knytta til universitetet.


Kvart fakultet blir styrt av ein dekan og er samansett av institutt som blir styrt av instituttleiarar.

Hos oss kan du velje i ei brei studieportefølje med bachelorgradar, mastergradar, doktorgradar, etter- og vidareutdanningar, deltidsstudiar, årsstudiar og nettstudiar, samt ulike kurs og sommarskular.

Vi organiserer dei administrative ansvarsområda våre i seks avdelingar som blir leia av høvesvis viserektorar, økonomidirektør, personal- og organisasjonsdirektør, kommunikasjons- og markedsdirektør og direktør for infrastruktur.

Leiargruppa ved USN består frå studiestart 2019 av rektor, prorektor, fire dekanar, to viserektorar, stabssjef,  økonomidirektør, kommunikasjons- og markedsdirektør, direktør for infrastruktur og personal- og organisasjonsdirektør. Du kan lesa meir om kven dei er under Toppleinga ved USN.

Kommunikasjonsavdelinga som blir leia av kommunikasjonsdirektøren er delt i to seksjonar med kvar sin seksjonsleiar: Seksjon for profilering og studentrekruttering og Seksjon for media og formidling.

Kommunikasjonsavdelinga har ansvar for organisering og gjennomføring av kommunikasjons- og marknadsrelaterte prosjekt, omdømebygging, forskingsformidling, nyheitsformidling, studentrekruttering, USN i sosiale medium, web, videoproduksjon, mediehandtering, malar/logoar og intern kommunikasjon.

Universitetets styre er øvste vedtaksorgan med ansvar for strategisk verksemd og drift. Styret består av elleve medlemmer med styreleiar Tore Isaksen, rådmann Hønefoss kommune i spissen. 

Studiestadana våre 

Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, , Notodden, Porsgrunn og Rauland.

Fakulteta våre med institutt 

Dei administrative avdelingane våre

Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Avdeling for forsking, innovasjon og internasjonalisering, Personal- og organisasjonsavdeling, Økonomiavdeling, Kommunikasjonsavdeling og Avdeling for infrastruktur.