Slik er Universitetet i Søraust-Noreg organisert

Universitetet i Søraust-Noreg (USN) har åtte studiestadar, fire fakultet, tjue institutt og seks administrative avdelingar. I tillegg er fleire ulike forskingssenter knytta til universitetet.

 

 

Kvart fakultet blir styrt av ein dekan og er samansett av institutt som blir styrt av instituttleiarar.

Hos oss kan du velje i ei brei studieportefølje med bachelorgradar, mastergradar, doktorgradar, etter- og vidareutdanningar, deltidsstudiar, årsstudiar og nettstudiar, samt ulike kurs og sommarskular.

Vi organiserer dei administrative ansvarsområda våre i seks avdelingar som blir leia av høvesvis viserektorar, økonomidirektør, personal- og organisasjonsdirektør, kommunikasjons- og markedsdirektør og direktør for infrastruktur.

Leiargruppa ved USN består av rektor, tre viserektorar, fire dekanar, stabssjef og direktørane for dei administrative avdelingane.

Universitetets styre er øvste vedtaksorgan med ansvar for strategisk verksemd og drift. Styret består av elleve medlemmer med styreleiar Tore Isaksen, rådmann Hønefoss kommune i spissen. 

Studiestadane våre 

Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, , Notodden, Porsgrunn og Rauland.

Fakulteta våre med institutt 

Dei administrative avdelingane våre

Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Avdeling for forsking, innovasjon og internasjonalisering, Personal- og organisasjonsavdeling, Økonomiavdeling, Kommunikasjonsavdeling og Avdeling for infrastruktur.