Våre gåveprofessorat

Gåveprofessorat bidreg til at universitetet får styrka si forsking innanfor viktige satsingsområde.

USN har sin særlege styrke i regional tilknyting og anvendt forsking, og byggjer forskingskompetanse på viktige samfunnsområde som helse, utdanning, teknologi og samfunnsforsking. Samarbeidspartnarane våre støttar oss med gåveprofessorat, stipendiatstillingar og postdoc-stillingar, og finansierer viktig forsking i to til seks år.   

Innehavarar av eksternt (del)finansierte stillingar skal drive fri og uavhengig forsking, og dei har full fridom til å utrykkje sine faglege meningar om ulike tema. 

Nedanfor finn du ei oversikt over noverande gåveprofessorat og gåvemidlar ved USN.

Helse- og velferdsteknologi

 

Eit gåveprofessorat støtta av Drammen kommune for perioden 2021-2024 under overskrifta 'Universitets-kommune Drammen'.

Professoratet er viktig i USNs satsing på helse- og teknologiområdet, og det skal bidra til auka forskingsaktivitet og vidareutvikle tverrfaglege og nyskapande arenaar av internasjonal interesse som fremjar relevant forsking, entreprenørskap og næringsutvikling på området.

Professor Giovanna Calogiuri er tilsett i stillinga.

Giovanna Calogiuri

Entreprenørskap

Eit gåveprofessorat støtta av Drammen kommune for perioden 2021-2024 under overskrifta 'Universitets-kommune Drammen'.

Professoratet skal bidra til auka forskingsaktivitet innan innovasjon og entreprenørskap, og fokusere på aktuelle FoUl-problemstillingar i Drammensregionen.

Professor Seppo Leminen er tilsett i stillinga.

  Seppo Leminen

Industriell sirkulær økonomi

Eit professorat støtta av Birkelandsinitiativet. Professoratet skal bidra til auka forsking og utdanning og kunnskaps-formidling innan strategisk viktige fagområde for privat og offentleg sektor i regionen. Gåveprofessoratet er gitt for perioden 2020-2024.

Professor Marianne Sørflaten Eikeland er tilsett i stillinga.

Marianne Sørflaten Eikeland

Industriprofessorat - maskinlæring

Eit professorat støtta av Birkelandsinitiativet. Professoratet skal bidra til auka forsking og utdanning og kunnskaps-formidling innan strategisk viktige fagområde for privat og offentleg sektor i regionen. Gåveprofessoratet er gitt for fire år i perioden 2019-2023.

 Professor Nils-Olav Skeie er tilsett i stillinga.

Nils-Olav Skeie

Profesjonsfagleg digital kompetanse/Lærings-teknologi

Eit professorat støtta av Birkelandsinitiativet. Professoratet skal bidra til auka forsking og utdanning og kunnskaps-formidling innan strategisk viktige fagområde for privat og offentleg sektor i regionen. Gåveprofessoratet er gitt for perioden 2020-2023. 

Førsteamanuensis Toril Aagaard er tilsett i stillinga (professorkvalifiseringsstipend).

Toril Aagaard

Helseinnovasjon og velferdsteknologi

Eit professorat støtta av Birkelandsinitiativet. Professoratet skal bidra til auka forsking og utdanning og kunnskaps-formidling innan strategisk viktige fagområde for privat og offentleg sektor i regionen. Gåveprofessoratet er gitt for perioden 2019-2022. 

Professor Etty Ragnhild Nilsen er tilsett i stillinga. 

Etty Ragnhild Nilsen

Innovasjon og entreprenørskap

Eit gåveprofessorat støtta av Sparebankstiftelsene i Telemark (Holla og Lunde, og Grenland) og Sparebank 1 Telemark for perioden 2020-2023.

Professoratet skal bidra til å styrke samhandlinga mellom næringslivet og forskingsinstitusjonar gjennom USN Handelshøyskolens tilbod og fagmiljø på campus Bø.

Professor Martin Falk er tilsett i stillinga.

Martin Falk

Vidareutvikling av Ringeriksregionen og campus Ringerike

Gåvemidla er eit bidrag for å styrke kunnskapsbasert nyskaping, næringsutvikling og verdiskaping i regionen, og er finansiert av Sparebankstiftelsen, Sparebank 1 Ringerike/Hadeland, Hønefoss sparebank, økonimiklyngen, industri og eiendomsklyngen, Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner.

Midla er fordelte på fleire stillingar:

Universitetslektor Charlotte Haugland Sundkvist er tilsett i ei 100% kvalifiseringsstilling.

Charlotte Haugland Sundkvist
 

Professor Hendrik Lando, Copenhagen Business School, er tilsett i professor II stilling.

professor Hendrik Lando
 
Førsteamanuensis Ulas Burkay er tilsett i professor II stilling (50%).
Ulas Burkay

Personorientert system-utvikling, lysdesign

Professoratet vil vere eit bidrag i å styrke USNs forskingsportefølje innan smarte byar, digitalisering og autonomi finansiert av Sparebank 1 Stiftelsen BV.

Gåvemidla er nytta til to professor II-stillingar og til delfinansiering av kompetanseheving av ei forskingsstilling.

Professor Sylvia Pont er tilsett i 20% i perioden 2020-2024.  

Sylvia Pont
 
Professor Pramod Bhusal er tilsett i 30% stilling i perioden 2021-2024.
Pramod Bhusal
 

Universitetslektor Are Røysamb, ph.d.-student, er finansiert 50% i fire år av gåveprofessoratet.

Are Røysamb

Teknologi for betra folkehelse gjennom tidleg deteksjon av sjukdom

Eit gåveprofessorat finansiert av Sparebank 1 Stiftelsen BV i perioden 2019-2022. 

Professoratets forskingsområde er innanfor mikroteknologi for tidleg deteksjon og diagnose av sjukdommar som kreft gjennom miniatyriserte målemetodar, som prøvetaking, isolasjon og deteksjon av spesifikke små mengder biomarkørar i kroppsvæsker.

Det er venta at tilsetting og oppstart av stillinga skjer i løpet av hausten 2021.

Avatar

Samfunnstryggleik og beredskap

Eit gåveprofessorat støtta av Vestfold og Telemark fylkeskommune for perioden 2019-2022. 

Gåveprofessoratet skal bidra til at Vestfold og Telemark fylke kan bli eit nasjonalt tyngdepunkt innanfor samfunnstryggleik og beredskap, og til å utvikle Vestfold og Telemark til «Blålysregionen». Professoratet er knytt til Senter for sikkerheit, krisehandtering og beredskapsleiing. 

Professor Glenn-Egil Torgersen er tilsett i stillinga.

Glenn-Egil Torgersen

Karriererettleiing

Professorkvalifiseringsstipend i karriererettleiing til førsteamanuensis Roger Kjærgård finansiert av Buskerud fylkeskommune.

Avslutta våren 2022.

Roger Kjærgård