Roger Kjærgård

Timlærer/ Emeritus
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (4200)
Mine faglige interesser er knyttet til tre områder: 1. Utvikling av karriereveiledning som en velferdstjeneste i et governmentalt perspektiv. Herunder hvordan ulike karriereveiledningsdiskurser kommer til uttrykk. 2. Tverrsektorielt samarbeid om karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 3. Karriereveiledning for utsatte og marginaliserte grupper av befolkningen.

Ansvarsområder

  • Emneansvarlig på master i karriereveiledning
  • Veiledning av masterstudenter
  • Foreleser på master i karriereveiledning og videreutdanning i karriereveiledning
  • Foreleser på Vitenskapsteori og metode
  • Medlem i forskergruppen karriereveiledning
  • Utvikling av etter - og videreutdanninger i karriereveiledning
  • PhD veiledning

Kompetanse

Area of interests: Karriereveiledning i et samfunnsmessig perspektiv

Teaching areas: Master i karriereveiledning, vitenskapsteori og metode

Subject areas: Karriereveiledningens historiske og kontekstuelle utvikling. Diskursanalyse, Kritisk teori

CV

 

Education:

Projects:


 

Publikasjoner

Tidsskriftartikler

Kjærgård,R., Plant,P. (2016): From mutualism to individual competitiveness: Implications and challenges for social justice within career guidance in neoliberal times Journal of the National Institute for Career Education and Counselling, Volume 36 Number 1, April 2016, pp.12-19.

Kjærgård, R. og Plant, P. (2016): The Open Method of Coordination and Lifelong Guidance Magazin erwachsenenbildung.at. Ausgabe 29. 2016 Österreich

Antologibidrag

Kjærgård, R. (2019) Career guidance and the production of subjectivity in Haug, E., Hooley, T., Kettunen, J., Thomsen, R. (eds.) Career and career guidance in the Nordic countries. Brill Sense. The Netherlands.

Kjærgård, R. (2018) Karriereveiledning i spenningsfeltet mellom samfunnsmessige- og individuelle behov. I Kjærgård.,R. & Plant, P. (red) Karriereveiledning for individ og samfunn (s.17-37) Oslo. Gyldendal

Kjærgård, R. (2018) Arbeid, kall og karriereveiledning i det 21.århundre. I Kjærgård, R. & Plant, P. (red) Karriereveiledning for individ og samfunn (s.250-269) Oslo. Gyldendal

Kjærgård, R. (2016): Utdanningsvalg – i spenningsfeltet mellom integrasjonsmotivet og nyttemotivet i utdanningspolitiske diskurser. I Lingås, L.G., og Høsøien, U. (red.) Utdanningsvalg – identitet og danning. S.91-104. Gyldendal Akademisk forlag, Oslo

Kjærgård, R. (2013): Karriereveiledningens ulike historiske og kontekstuelle tilsynekomster. I Lingås, L.G. og Olsen, K.R. (red.) Pedagogisk veiledning. Gyldendal Akademisk. Oslo

 Andre publiseringer

Dette er publiseringer i karrierefaglige tidsskrift og på webfaglig plattform

 

Kjærgård, R. og Plant, P. (2016): Frank, hvor er du? Sosial rettferdighet og karriereveiledning i en neoliberal tid

ASVL (2016): Karriereveiledning for fremtiden. Tidsskriftet Velferd utgave 4 2016 https://www.medievekst.no/Digital/Velferd/utgaver/velferd4_2016/files/basic-html/page31.html

Kjærgård,R. (2014): Det perfekte karrierevalg Veilederforum.no

Kjærgård,R. (2014): Støttende eller provoserende utdannings- og yrkesvalg Veilederforum.no

Kjærgård, R. (2013): Når karriereveiledningsteori og politikk møtes Veilederforum.no

Kjærgård, R. (2010): Veiledning – et møte med flere perspektiv Fagartikkel Rådgiverforum.no

Kjærgård, R. (2010): Ungdom som fremtidig kapitalisering eller verdiorienterte samfunnsborgere. Vejlederforum. Dk

Kjærgård, R. (2009): Kan fremtiden planlegges. Ta.utdanning. no

Se ellers på cristin: https://app.cristin.no/search.jsf?t=roger%20kj%C3%A6rg%C3%A5rd

Publikasjoner i Cristin