Slik blir du ph.d.-student

Her finner du informasjon om søknad, opptak og finansiering.

Slik søker du stipendiatstilling

 

Alle våre stipendiatstillinger lyses ut her: Ledige stillinger USN.

Det skal normalt søkes om opptak til ph.d.-utdanning innen tre måneder etter oppstart (ansettelsesdato). Dersom det gjenstår mindre enn ett års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunktet, kan søkeren avvises. Se USNs ph.d.-forskrift om opptak - Kapittel 2.

Søknad om opptak består av et standard søknadsskjema med følgende krav til vedlegg:

  • Dokumentasjon av tidligere relevant utdanning (bachelor- og mastergrad vitnemål som viser karakterer og studiepoeng
  • Prosjektbeskrivelse inkludert tittel, forskningsspørsmål, teori og valg av forskningsmetode. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet i samarbeid med hovedveileder. Prosjektbeskrivelsen kreves signatur fra alle veiledere i tillegg til kandidat
  • Plan for opplæringsdelen som omfatter alle emner (minimum 30 stp). Alle emner må være på ph.d.- nivå. Emner som skal tas ved en annen institusjon må dokumenteres med emnebeskrivelse
  • Fremdriftsplan, foreløpig publiseringsplan, finansieringsplan og plan for innlevering av avhandlingen
  • Navn på hovedveileder og øvrige veiledere. Hovedveileder skal normalt være tilsatt ved USN.
  • Plan for utenlandsopphold eller opphold ved annen institusjon

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Krav til opptak

For opptak til doktorgradsutdanning må du normalt ha en femårig mastergrad. Institusjonen kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak. Doktorgradsutdanningen er normert til tre års fulltidsstudier eller fire år med 25% arbeidsplikt.

Det stilles normalt krav til at søkere må ha vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre og B eller bedre på masteroppgaven. Det kan stilles særskilte krav til opptak i de ulike ph.d. programmene, avhengig av fagfelt og kriterier gitt i utlysningen av stipendiatstilling.

Det forventes i tillegg at søker kan dokumentere gode engelskkunnskaper.  Forskningsresultater skal formidles både muntlig og skriftlig på engelsk, og deltakelse på seminarer foregår på engelsk. Søkere må være i stand til å samarbeide med andre i vårt ph.d. fellesskap og øvrige kolleger. Du må også kunne arbeide selvstendig på et faglig høyt nivå.

Finansiering

For å kunne søke opptak til et ph.d. program må du ha finansiering. Finansiering skjer gjennom midler fra Kunnskapsdepartementet (KD-midler), gjennom ansettelse hos bedrift (nærings-ph.d. /offentlig ph.d.) eller gjennom selvfinansiering (stipendmidler, prosjektmidler oa). Søker du på grunnlag av selvfinansiering, må det legges ved dokumentasjon som viser at du har finansiering til å gjennomføre forskerutdanningen for hele opptaksperioden.

Slik søker du nærings- ph.d. /offentlig ph.d.:

Søker må være ansatt i en virksomhet som har søkt NFR om midler og inngått samarbeidsavtale med ph.d. programmet.

Andre finansieringsordninger

Dokumentert finansieringsplan må vedlegges søknaden sammen med anbefalinger fra hovedveileder. Er du ekstern søker eller har spørsmål om samarbeidsavtaler/cotutelle avtaler, ber vi deg henvende deg til ph.d.-koordinator på det programmet du søker for ytterligere informasjon.