Slik blir du ph.d.-student.

Her finn du informasjon om søknad, opptak og finansiering.

  • Ledige stillingar som ph.d.-stipendiat på USN blir lyste ut her: Ledige stillingar

Krav til opptak

For å kunne søke opptak til eit ph.d.-program må du ha finansiering og ei fagleg relevant utdanning, tilsvarande ei fullført femårig mastergrad.

Innan dei fleste fagområde består ei femårig mastergrad av ein gjennomførd treårig bachelor (minimum 180 studiepoeng) + toårig master (minimum 120 studiepoeng). Det blir kravd god karakter på mastergrada, normalt minimum B.

Dersom du har utdanning frå utlandet, kan du sjølv kontakte NOKUT for godkjenning av utdanninga, alternativt vil ei tilsvarande vurdering bli gjort i samband med søknadsprosessen. Det enkelte fakultet eller program kan stille ytterlegare krav til kvalifikasjonar.

Ein ph.d.-utdanning krev gode engelskkunnskapar. Det blir forventa at kandidaten er i stand til å formidle forskingsresultata både munnleg og skriftleg på engelsk, og kan delta på seminar som går på føre seg på engelsk.

Finansiering

Dei fleste som søkar opptak til ein ph.d. har på førehand sikra seg finansiering gjennom ei kunngjord stipendiatstilling. 

  • Ledige stillingar som ph.d.-stipendiat på USN blir lyste ut her: Ledige stillingar

Dersom du søker med anna finansiering, må du dokumentere finansiering for heile opptaksperioden.

Det er òg mogleg å oppnå finansiering frå Noregs forskingsråd gjennom nærings-ph.d. eller offentleg sektor-ph.d.

Slik søkar du

Det er løpande opptak til ph.d.-programma ved USN. Alle stipendiatar tilsett ved USN må søke om opptak innan gitt frist, seinast innan tre månader.

Her finn du, søknadsskjema, ph.d.-avtale, informasjon om førebuing, opptak og oppstart.

Vilkår for opptak er beskrivne i kapittel 2 i ph.d.-forskrifta.

På USNs nettsider kan du gjere deg kjent med ph.d.-programma og fagpersonane som kan vere relevante for prosjektet ditt. Det er viktig at du så tidleg som mogleg tar kontakt med det relevante fagmiljøet og ein potensiell rettleier. Hovudvegleiar skal normalt vere tilsett ved USN. 

Opptakssøknaden skal mellom anna innehalde:

  • førebels prosjektskildring (ved nokre program i samarbeid med rettleier)
  • plan for opplæringsdelen som omfattar emne (minimum 30 studiepoeng), framdriftsplan, førebels publiseringsplan og finansieringsplan
  • forslag til minst éin medrettleiar i tillegg til hovudrettleiar, og dessutan skildring av eit aktivt forskingsmiljø
  • finansieringsplan

Nærare informasjon om ph.d.-løpet er beskrive i ph.d.-håndboka.

Oppbygging av studiet

Ph.d.-utdanninga er normert til tre års fulltidsstudium. Enkelte stipendiatstillingar inneber eit fjerde år med pliktarbeid (normalt 25 prosent i form av undervising fordelt gjennom løpet).

Utdanninga er samansett av ein opplæringsdel på minst 30 studiepoeng, og eit sjølvstendig forskingsarbeid normert til 2,5 år.