Dr.philos. – En alternativ vei til doktorgrad

Første disputas for dr.philos. på USN. F.v: dekan Pia Bing-Jonsson, USN (seremonileder), førsteamanuensis Rossano Schifanella, Universitet i Turin (førsteopponent), Sigbjørn Litleskare, professor Asgeir Mamen, Høyskolen Kristiania (andreopponent), professor Solfrid Bratland-Sanda, USN (administrator)
Første disputas for dr.philos. på USN, oktober 2022. F.v: dekan Pia Bing-Jonsson, fakultet for helse- og sosialvitenskap (seremonileder), førsteamanuensis Rossano Schifanella, Universitet i Turin (førsteopponent), Sigbjørn Litleskare (disputerte), professor Asgeir Mamen, Høyskolen Kristiania (andreopponent), professor Solfrid Bratland-Sanda, fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (administrator)

Graden dr.philos. (doctor philosophiae) tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad uten formell veiledning. Det innebærer at søker ikke har hatt noen tilknytning til universitet som stipendiat før godkjennelse av søknaden om doktorgradsprøve.

Graden dr.philos. tildeles på grunnlag av:

  • en vitenskapelig avhandling
  • to prøveforelesninger
  • et offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Søker må være oppmerksom på at dr.philos.-avhandlingen er et selvstendig arbeid, og at universitetet ikke tilbyr økonomisk støtte, veiledning eller annen bistand underveis med avhandlingen.

Forskrift for graden dr.philos. ved Universitetet i Sørøst-Norge inneholder overordnede regler knyttet til avhandling, søknad og bedømmelse, inkludert regler om klageadgang.

Krav til avhandlingen

Dr.philos.-avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid. Den skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Mer informasjon om avhandlingen finner du i forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Prøveforelesning og disputas

Hvis avhandlingen blir godkjent, skal søker holde to offentlige prøveforelesninger – én over selvvalgt tema og én over et tema bestemt av bedømmelseskomiteen.

Når prøveforelesningene er godkjent, skal doktorgradsarbeidet forsvares i en offentlig disputas.

Hvem kan søke?

For å kunne søke om fremstilling til prøven for graden dr.philos., må søker ha en utdanning tilsvarende en norsk mastergrad og ha skrevet ferdig doktoravhandlingen på egen hånd. Som hovedregel gis det heller ikke anledning til å fremstille seg for doktorgradsprøven så lenge søkeren er aktiv student på et veiledet doktorgradsprogram. En søker som har avsluttet en veiledet ph.d.-utdanning uten oppnådd doktorgrad, kan tidligst fremstille seg for en dr.philos.-grad to år etter avslutning.

I tillegg må søker være statsborger i Norge eller et annet nordisk land. Dersom søker ikke er nordisk statsborger, kan vedkommende fremstille seg for prøven hvis det etter begrunnet søknad gis tillatelse til dette. Slike søknader kan innvilges dersom søker har oppholdstillatelse i Norge eller hvis avhandlingen enten:

  • behandler emner eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge; eller
  • har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet; eller
  • er utført under opphold ved norsk universitet eller forskningsinstitutt, eller i særlig kontakt med norske forskere (dette må i så fall dokumenteres).

Hvordan søker man?

Den ferdige avhandlingen og søknaden om framstilling for dr.philos.-prøven, sendes til forskningsavdelingen som igjen vil sende den til det fakultetet der avhandlingen faglig sett hører hjemme. Fakultetet bestemmer om det gis adgang til bedømmelse av avhandlingen på grunnlag av søknaden og den vedlagte dokumentasjonen.

Dersom søknaden godkjennes, blir det oppnevnt en bedømmelseskomité og søker vil få informasjon om den videre prosessen. Se for øvrig forskriften for ytterligere informasjon om søknad for fremstilling til dr.philos.

Søknaden sendes til vår representant i forskningsavdelingen som vil formidle kontakt med rett fakultet: