Etty Nilsen

Professor Etty Nilsen er organisasjonsforsker og opptatt av ansattes kompetanseutvikling og læring i arbeidshverdagen i både private og offentlige virksomheter. Hun har blant annet forsket på kommunenes samskaping av teknologi og tjenester i samarbeid med teknologileverandører og forskere.

Mine foredrag:

Læring i organisasjoner og nettverk - hvorfor og hvordan?

Kravet til innovasjon og kunnskapsutvikling er fremtredende i både privat og offentlig sektor. Det er også en økende erkjennelse av at ny kunnskap skapes gjennom læring i samarbeid mellom forskjellige aktører. En hensiktsmessig måte å organisere samskaping på er i nettverk. Men hvordan legger man til rette for læring i nettverk?

 

Sted og tid for læring og endring - endringsledelse som tilrettelegging

Læring og utvikling av ny kunnskap er en forutsetning for å få til endring – som igjen er nødvendig for innovasjon og for å bygge konkurransefortrinn. Dette gjelder både for privat og offentlig sektor. Fysisk utforming av lokaler og møteplasser er av stor betydning for læring i organisasjoner og for å få til endringer, og endringsledelse henger i stor grad sammen med tilretteleggelse. Dette henger nært sammen med tid – slack i virksomheten er ofte en mangelvare, men like fullt en forutsetning for lærings- og endringsprosesser.

 

Velferdsteknologisk eldreomsorg – Er kommunene klare?

Kommunene står overfor store utfordringer og krav når det gjelder digitalisering generelt og økt bruk av velferdsteknologi generelt. På bakgrunn av forskning på implementering av velferdsteknologi i åtte kommuner på Østlandet og Sørlandet presenterer vi både gevinster, utfordringer og anbefalinger for både kommuner og leverandører av velferdsteknologi.

 

THE TIMES THEY ARE A CHANGIN' - Fra «robotene kommer!» til «så lenge mutter’n har det bra». Holdninger til økt bruk av velferdsteknologi.

For bare få år tilbake registrerte vi stor motstand og skepsis til økt bruk av teknologi i kommunal helse- og omsorg. Vi har fulgt innføring av velferdsteknologi i åtte kommuner over flere år og har sett at holdninger til teknologi har endret seg. Holdningene har endret seg, og den motstanden vi nå ser er produktiv og bidrar til å utvikle både teknologien og tjenesten videre. Den bidrar også til etisk refleksjon over innholdet i tjenesten og hva dette faktisk innebærer for ansatte, sluttbrukere og pårørende.

 

 

etty

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-139B)

 

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Etty Nilsen for å gjøre en avtale.