Lars-André Tokheim

Sivilingeniør i industriell miljøteknologi med doktorgrad på forbrenning av avfallsbaserte brensler.

Jeg har tidligere arbeidet med prosessutvikling i sementindustrien og er nå professor i prosessteknologi ved USN, hvor jeg underviser i gassrensing og i varmeoverføring på masterprogrammene i teknologi ved campus Porsgrunn. Jeg forsker på CO2-fangst og på erstatning av fossile brensler med alternative energikilder i sementindustrien.

Mine foredrag:

CO2-fangst i sementindustrien

Norge er blant de fremste i verden når det gjelder forskning og satsing på CO2-fangst og -lagring, som en av flere metoder for å motvirke klimakrisa. 21. september 2020 meldte den norske regjeringa at de ville bevilge de nødvendige midler til realisering av CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik samt skipstransport av CO2 til mellomlagring på Øygarden og injeksjon og permanent lagring av CO2 i Nordsjøen. Den norske sementprodusenten Norcem har arbeidet med forberedelser til CO2-fangst i mer enn 10 år og kommer til å bli verdens første sementfabrikk med fullskala fangst av CO2.

Foredragsholderen var prosess- og miljøsjef ved sementfabrikken i Brevik fram til 2006 og var sentral i den første studien som ble gjort på CO2-rensing i sementindustrien. Siden den gang har han som USN-forsker deltatt aktivt i Norcems arbeid med å videreutvikle fangstprosjektet. Hvordan foregår CO2-fangst på en sementfabrikk? Hvorfor gjennomføres dette i akkurat den norske sementindustrien? Hva er mulige konsekvenser av fullskalafangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik? Foredragsholderen søker å besvare disse og mange flere spørsmål i dette aktuelle foredraget.

Sementproduksjon basert på ikke-fossile energikilder

Sement er trolig verdens viktigste byggemateriale. Betong, som lages basert på sement, benyttes over hele verden for å lage konstruksjoner som neppe ville vært mulig med andre materialer. Men produksjon av sement er energikrevende, blant annet fordi det kreves mye termisk energi for å produsere såkalt klinker, som er den viktigste bestanddelen i sement. I dag tilføres denne termiske energien typisk gjennom forbrenning av kull, og blant annet som følge av dette gir produksjonen av klinker betydelige utslipp til luft, for eksempel i form av karbondioksid, nitrogenoksider og svoveloksider. Det fins imidlertid alternative energikilder som kan bidra til å redusere utslippene fra produksjonen, og norsk sementindustri er blant de fremste i verden til å ta i bruk ny teknologi for å gjøre produksjonen renere. Foredragsholderen gir et teknologisk oversiktsbilde med vekt på norsk sementindustri.

Er et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk oppnåelig i dagens Norge?

CO2-konsentrasjonen i atmosfæren stiger, og klimaendringene akselererer. Økningen er sterkt relatert til økt energiforbruk gjennom menneskelig aktivitet. Denne utviklingen kan i stor grad anses å være et systemproblem, men kan også gis en personlig vinkling: Er det i praksis mulig å leve med et bærekraftig personlig CO2-fotavtrykk i et rikt, industrialisert land som Norge? Foredragsholderen forsøker å besvare spørsmålet ved å ta utgangspunkt i sitt eget CO2-fotavtrykk.

Tokheim

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
Campus Porsgrunn

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Lars-André Tokheim for å gjøre en avtale.