Stig S. Gezelius

Stig S. Gezelius er professor i sosiologi med doktorgrad på lovlydighet i næringslivet. Han er opptatt av spørsmålet om hva som gjør det mulig å styre et samfunn som det norske. Gezelius har forsket på primærnæringenes tilpasning til økende offentlig styring og til økonomisk endring. Som underviser har han vært opptatt av årsaker til vold og diskriminering folkegrupper imellom.

 

Mine foredrag:

 

Er vi snart alle kriminelle?

Mengden lovverk har vokst dramatisk i moderne tid. I dag berøres nesten all virksomhet i samfunnet av offentlige regelverk, og svært mye av dette regelverket håndheves gjennom straff. Antallet handlinger man kan straffes for, har derfor økt kraftig. Men hvilke effekter har denne straffbarhets-veksten på samfunnet? Hvordan påvirker det befolkningens trygghet og tiltro til myndighetene? Forskning tyder på at utviklingen i liten grad har vært tilpasset nordmenns moral og tenkemåte.

 

Vi mot dem: hvorfor avskyr folkegrupper hverandre?

Så lenge vi kjenner til har menneskegrupper diskriminert, undertrykt og drept hverandre. Forestillinger om «vi» mot «dem» former både verdenshistorien og hverdagslivene våre. Men hvor stammer slike forestillinger fra? Er de uunngåelige? Og har vi verktøyer til å forhindre de verste resultatene av slike forestillinger? Forskning tyder på at trangen til dele mennesker inn i kategorier, og til å sette grupper opp mot hverandre, stikker dypt i oss.

 

Mot et kaldere bygdesamfunn?

For bare få generasjoner siden var gårdsdrifta motoren i bygdas sosiale liv. Behovet for muskelkraft bandt folk i sammen. Siden da har teknologi og moderne markeder gjort mange gårdsbruk til enmannsbedrifter. Hva skjedde med bygdefellesskapet i prosessen? Forsvant det? Forskning tyder på at felleskap mange steder holdes i live gjennom «gammeldagse» måter å bytte varer og tjenester på.

Stig S. Gezelius

Professor

USN Handelshøyskolen

Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap

Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Stig S. Gezelius for å gjøre en avtale.