Sorg og traumer - Når krisen rammer barn og unge

Sorg og traumer - Når krisen rammer barn og unge

Mange barn og unge opplever at livet er svært vanskelig i perioder. Dette er en samlingsbasert utdanning for lærere og andre som arbeider med eller ønsker å arbeide med barn og unge i kriser.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
15
Oppstart
Ikke fastsatt

Egen sykdom eller alvorlig sykdom i nær familie, dødsfall og selvmord, vold og vanskelige oppvekstvilkår og eller foreldres samlivsbrudd, gjør at bl.a. læreren kan få en spesielt viktig rolle i den enkelte elevens liv og kan bidra til en positiv utvikling for eleven på tross av det vonde.

Alle skoler opplever ulike former for kriser, som rammer enkeltelever eller grupper, mindre hendelser eller større katastrofer med mye medieomtale, men som på ulikt vis påvirker enkeltelever, klasser og hele skolen.

I den forbindelse er det et stort behov for at skolepersonell og andre på en god måte kan gi faglig hjelp i kontakt med sorg- og kriserammede barn og unge.

Psykiske traumer forårsakes av miljøfaktorer som innebærer ekstrem belastning for individet, noe som kan ha stor betydning for helse og livskvalitet.

Dette emnet ser nærmere på hva som kjennetegner psykiske traumer hos barn og unge, hvordan barn og unge reagerer under og etter traumatiske situasjoner, og hvilke faktorer som bidrar til styrking, mestring og overlevelse.

Med andre ord: På hvilken måte kan du bli best rustet til å håndtere slike situasjoner/saker, på hvilken måte kan man best organisere den praktiske oppfølgingen, og hvordan møte de eksistensielle spørsmålene som vil bli reist, på en faglig god måte.

I vårt mangfoldige samfunn er det viktig å forstå sorg og uttrykk for sorg innenfor ulike kulturer. Gravferd har for eksempel ulike dramaturgier, men også hvordan man sørger og gir uttrykk for sorg varierer.

De teoretiske perspektiver vil munne ut i håndfaste råd.

Målgruppe

Studiet passer også alle profesjonsutøvere og andre som jobber/ønsker å jobbe med barn og unge, og som ønsker å gjøre en forskjell. Dersom man ikke oppfyller opptakskravet, kan det åpnes for deltakelse med kursbevis.

Dette lærer du hos oss

Studiet ønsker å gi studentene en helhetlig forståelse i fagområder som er relevante i arbeid.

Bevisstgjøring og selvrefleksjon i forhold til egen rolle, ansvar og faglig trygghet er et gjennomgående tema i alle delemner og områder og er et viktig mål for utdanningen.

Studentene skal ha kjennskap til det teoretiske grunnlaget knyttet til sorg og traumeforståelse.

Studenten skal:

 • kunne håndtere barn i sorg og krise på en trygg måte, og veilede andre kollegaer på lignende utfordringer
 • få inngående kjennskap til sorg og sorgreaksjoner hos barn og unge i personlig krise og der hvor krisen rammer flere eller andre utenfor nær familie og vennekrets
 • få inngående kunnskap om hva som kjennetegner ulike former for psykiske traumer hos barn og unge
 • få inngående kunnskap om ettervirkninger av traumer
 • få kunnskap om selvhjelp og resiliens i skolen
 • kunne bruke metoder som bidrar til styrking, mestring og livskvalitet
 • kunne anvende kunnskap om samfunnsmessige, eksistensielle, etiske og menneskerettslige sider ved traumer
 • kunne bruke relevante metoder i møte med elever som har vært utsatt for traumer
 • kunne reflektere om hvordan han/hun selv kan oppleve og forholde seg til det å møte andres traumeopplevelse og å møte mennesker som har vært utsatt for traumer
 • få kunnskap om sekundærtraumatisering og egenomsorg
 • få faglig kunnskap om utarbeiding av lokale beredskapsplaner (ved den enkelte skolen/arbeidsplassen)
 • få kunnskap om mobbing

Tverrfaglig perspektiv

Utdanningen har et tverrfaglig perspektiv, og vil med utgangspunkt i et humanistisk menneskesyn, gi en vitenskapsfilosofisk, teoretisk og praksisrelatert fordypning i arbeidet med mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Læringsaktiviteter

I tillegg til tre samlinger på to til tre dager, er det lagt vekt på litteraturstudier og arbeidskrav.

Studie- og arbeidsformer skal understøtte målene for studiet, være praksisorienterte og understreke at studentene har ansvar for egen læring.

Både individuelle arbeidsformer og gruppearbeid vil bli brukt med sikte på utviklingen av evnen til samarbeid og selvstendighet.

Selvstudier utgjør en vesentlig del av utdanningen og bygger hovedsakelig på forelesninger/tradisjonell undervisning og diskusjoner og gruppearbeid.

Utdanningen skal muliggjøre systematisk kunnskaps- og kompetanseutvikling og åpner for erfaringsutveksling og tilbakemelding.

Det er et krav at studentene reflekterer over den nye kunnskapen formidlet gjennom litteratur, undervisning og samtale/diskusjon med kollegaer og medstudenter på bakgrunn av sin grunnutdanning og egne erfaringer

 • Søknadsfrister og opptak

 • Studiet settes opp studieåret 2019/2020, mer informasjon kommer.
 •  
 • Eksisterende studenter i den tverrfaglige porteføljen prioriteres frem til 15. november.  Utover dette gjelder følgende: Søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste. Det tas forbehold om nok antall deltakere ved søknadsfrist, for å kunne starte emnet.

Samlinger

 

Kommer

 

Studiet går over ett semester. Det leveres arbeidskrav underveis etter nærmere angitte kriterier, og avsluttes med en individuell skriftlig eksamensoppgave. Det er krav om 80 % tilstedeværelse på samlingene. Se studie-/emneplan for nærmere informasjon. Semesterplan og litteraturliste blir gjort tilgjengelig for deltakerne før oppstart.

Studier i samme portefølje

Det er nå mulig å ta flere studier i samme portefølje, samtidig eller hver for seg. Porteføljen består av:

Opptakskrav

Dersom du ikke fyller opptakskravet, kan du delta uten å motta studiepoeng.

 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 • Antall semester: 1
 • Antall studieplasser 30
 • Kostnader Kostnader: kr 15.000,- + semesteravgift. Litteratur og evt. reise/opphold kommer i tillegg. NB! Påmelding er bindende iht. USNs betalingsbetingelser for EVU-studier. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student