Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk

Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk

Dette samlingsbaserte studiet gjør deg bedre rustet til arbeide med mennesker som er berørt av vold og overgrep i nære relasjoner. Forventet oppstart med forbehold januar 2020.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
kommer
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2020

I tillegg til ny kunnskap og innsikt, møter du andre profesjoner og andre etater, noe som også i stor grad har vist seg bidrar til nettverksbygging og økt forståelse og samhandling mellom de ulike etatene. Noe som også vil føre til bedre rutiner, tilbud og oppfølging av de som er berørt av "vold i nære relasjoner".

Du vil få møte mange kapasiteter på områdene «vold i nære relasjoner» og «menneskerettigheter og profesjonsetikk», og ulike undervisningsmetoder vil bli benyttet.

Målgruppe

Ansatte i barnehage, grunnskole og videregående skole, helsevesen, både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, introduksjonssentre for innvandrere og flyktninger, NAV, barnevern og politi, samt alle som møter voldsutsatte og overgripere i sitt arbeid.

Vold i nære relasjoner

Studiet gjør studentene kjent med situasjonen til familier og enkeltpersoner som opplever vold i nære relasjoner (voldsutsatte / overgripere). Videre blir det lagt vekt på kunnskap om følgene av vold i nære relasjoner og hvordan de kommer til uttrykk - lidelsesuttrykk - symptomer og plager.

Traumatisering og sekundærtraumatisering vil være sentrale begrep, og forståelsen av hvor komplekse og omfattende konsekvensene kan være, for barn og voksnes helhetlige fungering og utvikling, både psykisk, fysisk og personlighetsmessig, relasjonelt og livskvalitetsmessig vil få en bred plass.

Gjennom studiet ønsker vi å bidra til og øke innsikten i æresbegrepet og æresrelatert vold, kjønnslemlestelse, tvangsgifte med mer.

Kunnskap og forståelse av om hvordan kulturelle verdier kan ha betydning for hvordan personer forholder seg til problematikk knyttet til vold i nære relasjoner og det å øke bevissthet om egne holdninger i møte med utsatte familier/personer er viktige elementer.

Tverrfaglig samarbeid og ulike etaters rolle og lovmessige ansvar vil være et gjennomgående tema.

Menneskerettigheter og profesjonsetikk

Studentene gjøres først kjent med menneskerettighetenes virkningshistoriske og filosofiske opphav. Videre introduseres studentene for relevante etiske modeller. Kurset introduserer moderne menneskerettighets instrumenter i relasjon til profesjonspraksis og profesjonsetikk, og gjennom aktuelle kasus studier.

Sentralt i dette er spørsmålet om statens forpliktelse til å informere og undervise sine profesjonsutøvere i relevante menneskerettighets instrumenter, og i hvilken grad dette faktisk gjøres.

Fokus rettes mot profesjoners autonomi, deres organisatoriske og lovmessige føringer, og hvorvidt menneskerettigheter eller profesjonsetikk er adekvate og relevante verktøy for å skape bevissthet om og motstand mot nære menneskerettslige krenkelser.

I løpet av kurset diskuteres det hvorvidt det eksisterer spenninger mellom personlige/profesjonelle etiske standarder og menneskerettighets regimets juridiske standarder, og hvorvidt profesjonsutøver og andre involverte parter forstår menneskerettighetene i kraft av deres legitimitet (moralske standarder) eller i kraft av deres legalitet (juridiske standarder).

Et sentralt spørsmål er hvordan dette manifesterer seg i det interkulturelle / flerkulturelle.

  • Søknadsfrister og opptak

  • Eksisterende studenter i den tverrfaglige porteføljen prioriteres i søknadsrekkefølge frem til 1. april. Utover dette gjelder følgende: Søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste. Det tas forbehold om nok antall deltakere ved søknadsfrist, for å kunne starte emnet.

Samlinger

 

Kommer senere

 

Samlingsbasert studie som går over to semestre. Det leveres arbeidskrav underveis etter nærmere angitte kriterier, og avsluttes med en individuell hjemmeeksamen. Det er krav om 80 % tilstedeværelse på samlingene. Se studie-/emneplan for mer informasjon. Semesterplan og litteraturliste gjøres tilgjengelig for deltakerne før oppstart.

Lenke til litteraturliste for høsten 2018: https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIT/lists/2781051050002210?auth=SAML 

Lenker til eventuelle kompendium legges i Canvas ved studiestart.

Studier i samme portefølje

Det er nå mulig å ta flere studier i samme portefølje, samtidig eller hver for seg. Porteføljen består av:

Opptakskrav

Dersom du ikke fyller opptakskravet, kan du delta uten å motta studiepoeng.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

  • Antall semester: 2
  • Antall studieplasser 30
  • Kostnader Kostnader: kr 27.500,- + semesteravgift. Litteratur og evt. reise/opphold kommer i tillegg. NB! Påmelding er bindende iht. USNs betalingsbetingelser for EVU-studier. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student