Forsker med Europa i ryggen

EU flagg: Illustrasjon: Colourbox

USN har blitt partner i åtte nye EU-prosjekter. – Utfordringene i verden er globale, derfor må vi også finne løsninger sammen, sier Morten Melaaen som leder USNs Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM).


I høst har forskere ved USN fått tilslag på flere EU og EØS søknader. De skal blant annet delta i forskningsprosjekter på reduksjon av CO2-utslipp, forurensing i vannsystemer, covid-19, droneteknologi, sensorer i akustikkmålinger, kunstig intelligens og øyehelse, åpen vitenskap og helsetjenester i fattige land.Morten Melaaen som leder Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM).

Det som kjennetegner prosjektene er at de skal løse problemer som hele verden står ovenfor- ikke bare det norske samfunnet. Totalt har prosjektene en prislapp på 18,1 millioner kroner.

– Disse prosjektene bringer naturligvis penger til Norge og USN, men det er kompetansen vi får som er viktig, sier dekan Morten Melaaen. Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har jobbet bevisst mot EUs rammeprogrammer de siste fire årene og står for majoriteten av EU-prosjektene USN deltar i.

— At USN nå blir partner i såpass mange EU-prosjekter er en stor annerkjennelse av den kunnskapen vi har ved USN. Her er det flinke fagfolk som har jobbet systematisk over tid, og ivaretatt nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig i forskningsverdenen.

— Vil være med på det grønne skiftet

Klima, miljø og bærekraft er helt klart et forskningsfelt som er viktig både for Norge og Europa, det ser man i utlysningene både fra Norges Forskningsråd og EU. På fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag jobber de aktivt med å finne bærekraftige teknologiske løsninger.

— Vi ønsker å være med på det grønne skiftet, og forsker på energieffektivisering i ulike industriprosesser, bruk av bioenergi som en grønn energikilde, CO2-fangst og bruk av hydrogen for å nevne noe, forteller Melaaen.

Kaiying Wang som jobber på USNs institutt for mikrosystemer har fått Professor Kaiyng Wang tilslag på to store EØS-prosjekter denne høsten, og begge prosjektene kan merkes med «bærekraft». Det ene prosjektet tar for seg CO2 utslipp, og i det andre prosjektet skal han forske på bærekraftig og grønn teknologi for å rense organiske forurensninger i vannsystemer.

—  Jeg har jobbet og forsket på dette temaet ved USN i 13 år og jeg har vært med på uteksaminere flere ph.d.-kandidater innen dette forskningsfeltet, sier professor Wang, som innrømmer at det blir en del arbeidstimer. Han tror også at den forskningen han har jobbet med over flere år legger grunnlag for EØS-prosjektene han deltar i nå.

— Også er jeg en heldig mann, som trives med det jeg gjør og de jeg jobber sammen med, sier professoren på institutt for mikrosystemer.

Disse prosjektene har fått støtte fra EU og EØS:

TiO2-nanorør/grafenbaserte nanomaterialer for å adressere den fremvoksende forurensningen
I dette EØS prosjektet vil USN-professor Kaiying Wang sammen med forskere i Romania forske på bærekraftig og grønn teknologi for å rense organiske forurensninger i vannsystemer. Disse forurensningene inkluderer medisiner, personlig pleieprodukter, vaskemidler, og tilsetningsstoffer i mat som rutinemessig slippes ut i vannsystemer som resulterer i forverring av vannkvaliteten med skadelig innvirkning på menneskers helse og økosystemer.  Forskningsprosjektet vil bruke tilgjengelige mineraler som råmaterialer og behandle dem med en mild varmebehandling under høyt trykk. Disse behandlede materialene viser høy absorpsjonsevne for å fange opp organisk forurensning, samt høy effektivitet for å bryte dem ned til vann og nøytrale gasser når de eksponeres for sollys. Denne prosessen vil potensielt kunne erstatte de tradisjonelle metodene som krever et høyt energiforbruk.
Sum: 4.902.705 NOK
Ansvarlig ved USN: Professor Kaiying Wang, Institutt for mikrosystemer
 

Fotokatalytisk og fotoelektrokjemisk reduksjon av karbondioksid (PhotoRed)
I dette EØS prosjektet vil professor Kaiying Wang ved USN-IMS i samarbeid med SINTEF og forskere i Polen forske på teknologi for å møte den globale utfordringen med CO2 utslipp som driver klimaendringene.  Sammen vil de utvikle en ny metode som kombinerer CO2 fangst med CO2 omgjøring ved bruk av adsorberende nanostrukturerte katalysatorer. Det er forventet at forskningen vil øke levedyktigheten til karbonfangst og utnyttelse (CCU) samt føre den nåværende teknologien til et høyere nivå.
Sum: 2.505.827 NOK
Ansvarlig ved USN: Professor Kaiying Wang, Institutt for mikrosystemer
 

U-space Separation in Europe (USEPE)
Prosjektet U-space Separation in Europe vil adressere utfordringer med å skape nye tjenester og prosedyrer designet for å støtte sikker og effektiv tilgang til luftrommet for et stort antall droner. Å tilby et trygt luftrom vil bane vei for mange nye applikasjoner som pakkelevering, elektriske ledningsinspeksjoner, redningsaksjoner, bygningsplanlegging og så videre. I Norge vil USN og Indra AS bruke systemtekniske tilnærminger for å utvikle et nytt konsept for drift. Vårt fokus vil også være å bruke teknikker fra kunstig intelligens for å skape en sikker administrasjon av luftrommet. Det europeiske konsortiet består av syv selskaper og universiteter i Spania, Tyskland, Belgia og Norge.
Sum: 3.852.709 NOK
Ansvarlig ved USN: Professor Aurilla Aurelie Arntzen, Institutt for realfag og industrisystemer
 

Human, technical and political factors for better coordination and support of e-health in Africa (BETTEReHEALTH)
BETTEReHEALTH prosjektet har til hensikt å gi bedre helsetjenester til fattige land i Afrika. Det skal etableres fire regionale knutepunkt (Etiopia, Ghana, Malawi og Tunisia). Prosjektet har ett nedenfra og opp-perspektiv, det skal bygge på eksisterende partnerskap og bidra til å videreutvikle disse. Kjerneaktivitetene blir å koordinere, distribuere og implementere e-helseløsninger. Erfaringene fra prosjektet skal brukes i videre arbeide med teknologiutvikling og e-helseløsninger, og bidra til å implementere e-helse som et viktig aspekt i helsepolitikken til de afrikanske landene. Dette er USN Handelshøyskolens første fullfinansierte EU-prosjekt.
Sum: 1.395.092 NOK
Ansvarlig ved USN: Shegaw Anagaw Mengiste, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
 

Responsible open science in Europe  (ROSIE)
Open Science (Åpen vitenskap) hvor forskningsplanlegging, prosesser, data og resultater er fritt tilgjengelige for alle interessenter er vitenskapens fremtid. OS vil gjøre vitenskapen mer effektiv og mer lydhør overfor samfunnsbehov, noe som vil gjøre det mulig for innbyggerne å delta aktivt i alle aspekter av vitenskapen. Prosjektet reiser også nye spørsmål om forskningsetikk, forskningsintegritet og uredelighet.

Prosjektet ROSiE vil gi en analyse av etikk- og forskningsintegritetsspørsmålene som er reist av Open Science og utvikle praktiske verktøy for å sikre forskningsetikk/forskningsintegritet i Open Science og «borgervitenskap». Førsteamanuensis Rosemarie de la Cruz Bernabe ved USN deltar i studien sammen med en rekke institusjoner i Europa.
Sum: 2.620.496 NOK
Ansvarlig ved USN: Rosemarie de la Cruz Bernabe, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
 

Development of New digital Microphone-MEMS-Sensors for wind tunnels with open/closed test sections and flight tests (AEROMIC)
Prosjektet skal utvikle nye innovative og miniatyriserte piezoelektriske og piezoresistive MEMS mikrofoner for aeroakustiske målinger. Mikrofonene vil ha meget høy rom- og tidsoppløsning innenfor et bredt frekvensspekter, og med egenskaper som utkonkurrerer dagens state-of-the-art med hensyn på båndbredde, følsomhet, dynamisk område og robusthet. Tett integrasjon av sensorer og elektronikk gir mulighet for en kompakt smartsensor overflate. Mikrofonene vil kunne monteres på overflater for måling av varierende trykkfluktuasjoner og skjærspenninger i fremtidige støyreduserende passasjerfly og andre typer luftfartøy. 
Sum: 2.492.753 NOK
Ansvarlig ved USN: Professor Xuyuan Chen,  Institutt for mikrosystemer
 

Artificial Intelligence for Diagnosing Retinal Diseases (AI D)
Synstap og blindhet medfører redusert livskvalitet og redusert mulighet til å lære, arbeide og leve selvstendig. Det er enorme økonomiske gevinster i å forbedre diagnosetidspunkt og behandling av øyesykdommer som medfører varig synstap. I denne studien skal forskerne bruke avanserte metoder for å undersøke anatomiske, fysiologiske og funksjonelle endringer i det lysfølsomme nevrale vevet bak i øyet (netthinnen) hos friske forsøkspersoner og personer som har øyesykdommer som påvirker sentralsynet (den delen av synet som vi er så avhengig av for å lese og å kjøre bil). Det er et mål at AI D skal kombinere datasettene og analysere disse ved hjelp av kunstig intelligens for å utvikle nye mer sensitive metoder for tidligere diagnose og bedre oppføling av behandling. Resultatene vil også kunne bidra til å hjelpe pasienter som lider av andre øyesykdommer, nevrologiske (f.eks. Alzheimers sykdom) eller systemiske sykdommer (f.eks. diabetes) som alle påvirker netthinnen. AI D er et interdisiplinært konsortium av internasjonalt anerkjente forskere ved tre institusjoner i Europa og USN som har omfattende ekspertise innen tematikken.
Sum: 2.598.298 NOK
Ansvarlig ved USN: Rigmor C. Baraas, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
 

Unravelling Data for Rapid Evidence-Based Response to COVID-19 (unCoVer)
Det overordnede målet med unCoVer-prosjektet er å sammenstille data for å utvikle forutsigbare modeller av sykdomsforløpene for ulike pasientgrupper med covid-19. Se tidligere omtale av forskningsprosjekter her
Sum: 458.816 NOK
Ansvarlig ved USN: Jörn Klein, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap

Forskning med EU-midler
 

Åtte forskningsprosjekter som USN er partner i har fått støtte av Horisont Europa- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon:

Eu flagg lite

 

og EØS-midlene:  

 

EØS logo