Kari Anne Rustand

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5598)
Faglige interesseområder: sosialsemiotikk, multimodalitet, design/tekster i digitale medier, visualitet, pedagogiske tekster, pedagogisk bruk av IKT, lese- og skriveopplæring, norskdidaktikk og nabospråksdidaktikk.

Ansvarsområder

  • Norskfaget i grunnskolelærerutdanningene (GLU 1.-7. og GLU 5.-10.)
  • PPU Norskdidaktikk
  • Masterveiledning og undervisning på masternivå
  • KFK-undervisning (2019/20)
  • 2020/21: Medlem og leder (med Eva Maagerø) av forskergruppa for sosialsemiotikk, SFL og multimodalitet
  • 21.-23.april 2021: Arrangerte ph.d.-kurs i multimodalitet, med USN-kolleger og eksterne forskere (PEDRES-doktorgradsprogram)

Kompetanse

19.10.20/14.09.21: Ph.d.-veilederkurs med Prof. Kari Smith

13.09.2019: Disputas for graden philosophiae doctor (ph.d.): Førsteamanuensis

01.10.2013- 2018: Stipendiat ved programmet "Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage, skole og høyere utdanning", HBV. Avhandling om: Identitetskonstruksjoner i multimodale grunnskolelærerstudent-blogger i norskfaget. Veiledere: Professor Bente Aamotsbakken, USN og Professor Hildegunn Otnes, NTNU.

Høsten 2015: Tre ukers forskningsopphold ved Stockholm universitet, Campus Kista.

Våren 2015: Fire måneders forskningsopphold ved University of London, Institute of Education. Veileder: Gunther Kress.

2014: Phd.-kurs, 35 stp obligatoriske kurs:

           Pedagogiske tekster og læreprosesser, HBV (10 stp)

           Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode, HBV (10 stp)

           Digitale tekster, problemer, teorier og metode, UiA (5 stp)

           Språkvitenskapelige metoder, NTNU (10 stp)

Nasjonal forskerskole for Lærerutdanning - NAFOLs-kurs, 15 stp totalt: 

           PLU8023 Fagdidaktikk som forskningsfelt, våren 2016, 5 stp

           PLU8014 Akademisk skriving, høsten 2015, 5 stp

           PLU8018 Profesjonsteori for lærerutdannere høsten 2015, 5 stp

           NAFOLs utenlandsseminar til London, England 2014

           NAFOLs utenlandsseminar til München, Tyskland 2014

2013 - 2016: Student ved Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (lokalisert ved NTNU med støtte fra Forskningsrådet).

2008: Master i Pedagogiske Tekster. Norskfaglig rettet masterarbeid om oppgaver i norskfaglig, forlagsprodusert nettressurs for vgs. HiVe

2006: Historie årsstudium, HiVe

2001: Cand. mag. Nordisk 2 og Nordisk 3, mellomfag. HiVe

1988: Allmennlærer, 4-årig, med biologi og 2. avd.spesialpedagogikk, HiT

CV

Utdanning

se "kompetanse" over.

Arbeidserfaring:

2019: Førsteamanuensis ved USN

2018 - 2019: Universitetslektor / dr.gradsstipendiat ved USN

01.10.2013- 2018: Stipendiat ved HBV, nå USN

01.10. 2010-01.10.2013: Høgskolelektor ved HiBu, grunnskolelærerutdanningen, Campus Drammen. Fast ansettelse fra og med 2013. 1 års erfaring som studieleder i Drammen av pilot grunnskolelærer  GLU 1.-7. (OFA) i 2010/2011 og prosjektansvarlig for OFA-flerkulturelt prosjekt i 2011/2012.

01.08.2009 - 01.10.2010: Norsklektor ved Kongsberg Videregående skole, underviste i norsk studiespes. og norsk yrkesfag, samt i faget kultur og kommunikasjon.

2001- 2009: Rosthaug videregående skole, norsklærer/norsklektor, undervisningserfaring fra norsk studiespes., norsk yrkesfag, historiefaget og fengselsundervisning i norsk og nyere historie.

1999-2001: Buskerud videregående skole, adjunkt i norsk

01.08.1990 til 1993: Hokksund Barneskole, kontaktlærer 1.-3. kl. + timelærer på alle trinn (foreldrepermisjon etter 1993)

01.08.1989 til 1990: Andenes ungdomsskole, adjunkt. Kontaktlærer.

1978-1989: Georg Sverdrups bokhandel, Kongsberg, medhjelper i ferier og utenom skole-/studietid + 2 år fast jobb: 1981/82 og 1983/84

 

Forskningsprosjekt:

2011 - 2014: GNU - Grenseoverskridende Nordisk Undervisning, 3-årig: http://projektgnu.eu/index.asp Forsker i morsmålsgruppen i hele perioden og koordinator for nordisk morsmålsgruppe fra høsten 2011 til ut 2012 – et EU-interreg prosjekt om nabospråk med Sverige, Norge og Danmark, der lærere, skoleledere, elever og forskere deltok. Høgskolene HiØ, HiVe og HiBu/HBV deltok fra Norge. I morsmålsgruppen fulgte vi elever og lærere ved Selvik og Gulskogen skole. Medforfatter med koordinasjonsansvar for morsmålsdelen av 2012-rapporten:

Christensen, O. Hansen, H. B., Hashemi, S.S., Johansen, R., Sebro, T., Snis, U.L., Steffensen, T., Rustand, K.A. (2012): «Barrierer og potensialer for grenseoverskridende undervisning i faget morsmål», s. 74-103: http://projektgnu.eu/filer/13kortlaegningsrapportgnu.pdf  i Grenseoverskridende Nordisk undervisning (GNU) Barrierer og potensialer for grænseoverskridende nordisk undervisning. Kortlæggingsrapport juni 2012. GNU-EU-interregprosjekt: http://projektgnu.eu/publikationer.asp

 

Konferanser/seminarer - oppgaver og arrangøransvar:

2019: Paperframlegg på NSFL15-konferansen i Vestfold: En nivådelt modell for multimodal komposisjonsanalyse.

2013: WCCES: XV Comparative Education World Congress. NEW TIMES - NEW VOICES . Buenos Aires 24.-28. juni 2013. Paperframlegg: "Digitale tekster og demokrati" og chair for parallel paper session.

2013: Democracy and Diversity in Education. International conference 12th of March 2013, Buskerud University College. Chair for parallel paper session F: Democratic participation and democratic education and D: Rights and recognition in texts and teacher practices.

2011: Arrangør for seminar om flerkulturelle perspektiver for ansatte ved GLU-utdanningene I OFA. Jeløy Radio, Moss 11. og 12. august 2011. Prosjektleder for flerkulturelt prosjekt.

2011: Arrangør for developement of intercultural perspectives in our teacher education, OFA-seminar  8.mars. 2011. Papirbredden Drammen, HiBu. Prosjektleder for flerkulturelt prosjekt, HiBu

2011: Medarrangøransvar for OFA-GLU-konferanse i Åsgårdstrand 3. og 4. februar 2011, om perspektiver i grunnskolelærerutdanningen.

2008: Paper-framlegg på Eight International Conference on Learning and Eductional Media. IARTEM – The International Assosiation for Reserch on Textbooks and Educational Media.  Tønsberg våren 2008 (HiVe): Didaktisk-kommunikativ analyse av oppgaver i nettressursen til læreverket Grip teksten for Vg1. (fra masterarbeidet mitt).

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner:

Kruse, K. L. & Rustand, K. A.  (red.) (2021). Tidsskriftet Sakprosa. Vol 13 Nr. 1. Temanummer: «Sosialsemiotikk, sakprosa og multimodalitet». https://journals.uio.no/sakprosa/index.

Rustand, Kari Anne (2021): En nivådelt modell for multimodal komposisjonsanalyse av digitalt medierte sakprosatekster. Tidsskriftet sakprosa. Vol 13 Nr. 1., (s. 1-35). DOI: https://doi.org/10.5617/sakprosa.8122

Rustand, Kari Anne (2019): Taste og tenke, mene og mestre. En tekstanalytisk studie av konstruksjoner av norsklæreridentiteter i multimodale bloggutsnitt. Doktoravhandling (monografi) nr. 39. Universitetet i Sørøst-Norge. ISBN: 978-82-7860-382-6 (trykt) ISBN: 978-82-7860-383-3: https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2611313

Rustand, Kari Anne (2014): «En profilert lærerutdanner fra Høgskolen i Buskerud og Vestfolds lærerutdanning, Dagrun Skjelbred». I Anna Lena Østern og Monika S. Nyhagen (red.): Profilerte lærerutdannere i Norge. Kulturelle portretter skrevet i anledning NAFOL-seminar i Tromsø 2014. 2. utg. NTNU-trykk.

Rustand, Kari Anne (2014): «Digital kompetanse og demokrati i norskfaget», s. 135-150,  i Madsen, Janne og Biseth, Heidi (red): Må vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215022277.

Johansson Svensson, A., Rustand, K. A., Sofkova Hashemi, S. & Steffensen, T. (2013) Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication – An Inter-Scandinavian Study. ECTC-2013, The European Conference on Technology in the Classroom: \"The Impact of Innovation: Technology and You\", July 11-14 2013, Brighton, UK, 150-163.

Rustand, Kari Anne: På Nett. Didaktisk-kommunikativ analyse av digitale oppgaver i nettressursen til læreverket Grip teksten i norsk for videregående opplæring, Vg1. Masteroppgave i pedagogiske tekster: Læring – Kommunikasjon - Design, Høgskolen i Vestfold 2008.