Forskergruppe i sosialsemiotikk, SFL (systemisk funksjonell lingvistikk) og multimodalitet

Forskergruppen har en overordnet sosialsemiotisk tilnærming til tekststudier, der et av forskingsområdene er multimodalitet.


Sosialsemiotikk

Forskergruppen har en overordnet sosialsemiotisk tilnærming til tekststudier. Sosialsemiotikken er opptatt av mennesket som sosialt vesen, og hvordan vi bruker ulike semiotiske systemer for å skape mening i ulike samhandlingssituasjoner. På bakgrunn av dette er sosialsemiotikere opptatt av å beskrive de ulike semiotiske ressursene vi har til rådighet, hvordan de kan brukes for å skape mening om sosiale relasjoner og verden rundt oss, samt hvordan de kan tolkes og forstås i ulike kontekster. SFL er en helhetlig teori som studerer språk om system og språk i bruk, og hvordan språkvalg samspiller med konteksten. Innenfor den sosialsemiotiske rammen har forskergruppen publisert flere språkvitenskapelige studier med utgangspunkt i systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL).

Multimodalitet

Et av forskingsområdene for denne forskergruppen er multimodalitet. Innenfor dette området undersøker man hvordan flere meningsskapende ressurser kan samvirke og konfrontere hverandre, og hvilke konsekvenser multimodal meningsskaping kan få i forskjellige sammenhenger. Det dreier seg om samspill mellom ulike uttrykksformer som bilder, musikk, lyd, materialitet, bevegelse med mer. Multimodale studier kan for eksempel gjennomføres innenfor det pedagogiske handlingsfeltet, for å få innsikt i hvordan ulike semiotiske modaliteter og ressurser kan bidra til læring. Multimodale tilnærminger er svært anvendelige i analyser av mange typer tekster, som læreboktekster, billedbøker, avistekster, tekster som publiseres i sosiale medier mm.  I tillegg undersøker noen av forskerne multimodal meningsskaping i ulike kunstobjekter, blant annet monumenter. Flere av forskerne i forskergruppen har publisert studier av multimodale tekster, både internasjonalt og nasjonalt , samt bidratt som redaktører og forfattere i antologier og lærebøker innenfor dette området.

Nettverk

Forskergruppen har et godt utbygd nettverk nasjonalt og internasjonalt. Medlemmene av gruppen er aktive i Nordisk forening for SFL og sosialsemiotikk og møtes til workshop/konferanse hvert år. Denne foreningen har gitt ut flere publikasjoner der medlemmene av gruppen har bidratt. I tillegg arbeides det i foreningen med nordisk terminologi for SFL og sosialsemiotikk, og også her har medlemmer i forskergruppen deltatt aktivt fra 2004. Forskergruppen har også nær kontakt med Foreningen for SFL i professionerne i København. I tillegg har forskergruppen kontakt med ASFLA (Australian Systemic Functional Association). Flere medlemmer har deltatt på ASFLAs konferanser med bidrag, og dette har ført til konkrete kontakter med forskere i Australia både på feltene SFL og multimodalitet. Et medlem i forskergruppen har for eksempel vært opponent på en doktorgrad ved University of Technology Sydney i 2016, og den internasjonalt kjente forskeren professor Theo van Leeuwen har vært foreleser og veileder på PhD-kurs ved HSN i 2015. Også nasjonalt har forskergruppen kontakter til andre miljøer som arbeider med SFL og sosialsemiotikk. Her vil vi særlig nevne multimodalitetsmiljøet ved Universitetet i Agder og SFL-miljøet ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. I tillegg har forskergruppen kontakt til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning ved NTNU og Nationalt Videncenter for Læsning ved University College Syd, København når det gjelder SFL og multimodal tekstforskning i skole og barnehage.

Noen utvalgte publikasjoner

Maagerø, Eva og Guri Lorentzen Østbye (2016): What a girl! Fighting gentleness in the picture book world. An analysis of the Norwegian picture book What a Girl! by Gro Dahle and Svein Nyhus. I: Children’s Literature in Education. Heidelberg og New York: Springer Press

Veum, Aslaug: (2016): «Rom-tiggerne – De utskjelte» Ein multimodal analyse av korleis tilreisande rom blir framstilt i norske aviser: I: Askeland, N. og Aamotsbakken. B. (red.): Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal Akademisk Forlag. s.  225-245.

Andersen, Thomas Hestbæk, Morten Boeriis, Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen (2015): Social Semiotics. Key Figures, New Directions. London: Routledge

Maagerø, Eva og Aslaug Veum (2015): Moving a king. A social semiotic analysis of Knut Steen’s sculpture of the Norwegian King Olav V, and its relocation. I: Multimodal Communication. 4 (2). Berlin: de Gruyter Mouton https://www.degruyter.com/view/j/mc

Maagerø, Eva og Aslaug Veum (2015): Stor konge på liten logo. En analyse av meningspotensialet i Kong Olav-logoen i Skjerjehamn. I: Gunhild Kvåle, Eva Maagerø og Aslaug Veum (red.): Tekst, kontekst og multimodalitet i nyere sosialsemiotisk forskning. Bergen: Fagbokforlaget

Maagerø, Eva og Nahúm Torrez (2015): The Invisible Hunters. En multimodal analyse av en bildebok fra miskito-folket i Nicaragua. I: Stein Laugerud, Maria Elisabeth Moskvil og Eva Maagerø (red.): Flerkulturelle muligheter. Kristiansand: Portal forlag

Maagerø, Eva (2015): Om å lese på setningsnivået. I: Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen (red.): Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget (revisjon, 1. utgave 2007).

Maagerø, Eva og Elise Seip Tønnessen (2014): Multimodal tekstkompetanse. Kristiansand: Portal Akademisk Forlag

Maagerø, Eva (2014): Grammatikk for de yngste. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Oslo: Novus Forlag

Maagerø, Eva (2014): Harry’s Gameboy. A Study in Gaze. I: Mariavita Cambria, Cristina Arizzi and Giulia Magazzù (red.): Web Genres and Web Tools. With Contribution from The Living Knowledge Project. Multimodal Text Studies in English. Serie editor: Anthony Baldry. Italia: Ibis

Maagerø, Eva og Aslaug Veum (2013): Svend Foyn. Meaning potentials of monument and space. RASK. International journal of language and communication, Syddansk Universitet, Odense 

http://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/Isk/Forskning/Forskningspublikationer/RASK/Issues/39/Maageroe+og+Veum

Siljan, Henriette 2015. Nominalisering i et tekst- og kontekstperspektiv.  I: Kvåle, Gunnhild, Maagerø, Eva & Veum, Aslaug. Kontekst, språk, multimodalitet. Nye sosialsemiotiske perspektiver. Oslo: Fagbokforlaget.

Siljan, Henriette 2011. Metaforisering, nominalisering og normering. En teoretisk studie av grammatisk metafor og to empiriske undersøkelser av språktrekket i læreboktekster. Ph.d.-avhandling v/Universitetet i Oslo Thorsnes, Tollef og Veum, Aslaug (2013): «Multimodale skapande praksisar. Forsøk på

artikulasjonar ut frå sosialsemiotikk og samtidas relasjonelle kunsthandverk». I: FORMakademisk, Vol 6, Nr 1 (2013), s. 1-21. https://doaj.org/article/25e85a6e0ac64261b377d4c2229064b2

Veum, Aslaug (2013): «Blogging på rosa skjerm. Om roller og relasjonar i ungjentebloggar». I: Hållsten, Stina, Rehnberg, Hanna Sofia & Wojahn, Daniel (red.): Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik. Södertörns högskola, Stockholm: Elanders. s. 107-124. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:655788/FULLTEXT01.pdf

Maagerø, Eva og Guri Lorentzen Østbye (2012): Do Worlds Have Corners? When Children’s Picture Books invite Philosophical Questions. I: Children’s literature in Education. Vol. 43 (1). Heidelberg og New York: Springer Press

Maagerø, Eva (2005): Språket som mening. Introduksjon til systemisk funksjonell lingvistikk for studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget

Maagerø, Eva og Elise Seip Tønnessen (2001): Samtaler om tekst, språk og kultur. Michael A.K. Halliday, Ruqaiya Hasan, Wolfgang Iser, William Labov og Ragnar Rommetveit. LNU/Cappelen

Berge, Kjell Lars, Patrick Coppock og Eva Maagerø (1998): Å skape mening med språk. Oslo: LNU/ Cappelen

Ledelse og deltakere

Forskergruppen ledes av førsteamanuensis Henriette H. Siljan, førsteamanuensis Aslaug Veum og professor Eva Maagerø.

Gruppen er åpen for alle som benytter sosialsemiotikk, SFL og multimodalitet i sin forskning.

Nåværende og planlagte prosjekter

Deltakerne i forskergruppen arbeider for tiden med følgende prosjekter:

  • 2016-2018: Literary monuments and collective memories
  • 2014-2017: Grammatisk kompleksitet i elevtekster. Knyttet til det nasjonale NFR-prosjektet Developing national standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning (Normprosjektet).

Følgende prosjekter er planlagt:

  • Developing multimodal, digital and multicultural literacy among newly arrived immigrant children (prosjektsøknad under arbeid).