Forskningsgruppe i sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk (SFL) og multimodalitet

Forskningsgruppen har en overordnet sosialsemiotisk tilnærming til studier av tekster og tredimensjonale objekter.


Sosialsemiotikk

Forskergruppen har en overordnet sosialsemiotisk tilnærming til tekststudier.

Sosialsemiotikken er opptatt av mennesket som sosialt vesen, og hvordan vi bruker ulike semiotiske systemer for å skape mening i ulike samhandlingssituasjoner.

På bakgrunn av dette er sosialsemiotikere opptatt av å beskrive de ulike semiotiske ressursene vi har til rådighet, hvordan de kan brukes for å skape mening om sosiale relasjoner og verden rundt oss, samt hvordan de kan tolkes og forstås i ulike kontekster.

Systemisk funksjonell lingvistikk

Systemisk funksjonell lingvistikk (SFL) er en helhetlig teori som studerer språk om system og språk i bruk, og hvordan språkvalg samspiller med konteksten.

Innenfor den sosialsemiotiske rammen har forskergruppen publisert flere språkvitenskapelige studier med utgangspunkt SFL.

Multimodalitet

Et av forskingsområdene for denne forskergruppen er multimodalitet. Innenfor dette området undersøker man hvordan flere meningsskapende ressurser kan samvirke og konfrontere hverandre, og hvilke konsekvenser multimodal meningsskaping kan få i forskjellige sammenhenger. Det dreier seg om samspill mellom ulike uttrykksformer som bilder, musikk, lyd, materialitet, bevegelse med mer.

Multimodale studier kan for eksempel gjennomføres innenfor det pedagogiske handlingsfeltet, for å få innsikt i hvordan ulike semiotiske modaliteter og ressurser kan bidra til læring.

Multimodale tilnærminger er svært anvendelige i analyser av mange typer tekster, som læreboktekster, billedbøker, avistekster, tekster som publiseres i sosiale medier med mere. I tillegg undersøker noen av forskerne multimodal meningsskaping i ulike kunstobjekter, blant annet monumenter.

Flere av forskerne i forskergruppen har publisert studier av multimodale tekster, både internasjonalt og nasjonalt, samt bidratt som redaktører og forfattere i antologier og lærebøker innenfor dette området.

Nettverk

Forskergruppen har et godt utbygd nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmene av gruppen er aktive i Nordisk forening for SFL og sosialsemiotikk og møtes til workshop/konferanse hvert år. Denne foreningen har gitt ut flere publikasjoner der medlemmene av gruppen har bidratt. I tillegg arbeides det i foreningen med nordisk terminologi for SFL og sosialsemiotikk.

Forskergruppen har også nær kontakt med Foreningen for SFL i professionerne i København.

I tillegg har forskergruppen kontakt med Australian Systemic Functional Association (ASFLA). Flere medlemmer har deltatt på ASFLAs konferanser med bidrag, og dette har ført til konkrete kontakter med forskere i Australia både på feltene SFL og multimodalitet.

Også nasjonalt har forskergruppen kontakter til andre miljøer som arbeider med SFL og sosialsemiotikk.

Her vil vi særlig nevne multimodalitetsmiljøet ved Universitetet i Agder og SFL-miljøet ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.

I tillegg har forskergruppen kontakt til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning ved NTNU og Nationalt Videncenter for Læsning ved University College Syd, København når det gjelder SFL og multimodal tekstforskning i skole og barnehage.

Hva forsker vi på?

Prosjekter:

 • Veum, Aslaug, Maagerø, Eva og Skovholt, Karianne: Kritisk literacy i en digital and global tekstverden (CritLit). Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd.

 • Maagerø, Eva, Siljan, Henriette H. og Veum, Aslaug: Multimodal literacy in the multicultural classroom
 • Maagerø, Eva og Veum, Aslaug: Vinje på Eidsbugarden – multimodalitet og landskap
 • Moskvil, Maria: Kva skjer språkleg når fleirspråklege barn blir tatt imot i barnehagen? - Ein kontekstanalyse av leveringssituasjonen med utgangspunkt i systemisk funksjonell grammatikk og andrespråkslæringsteori
 • Kruse, Kirsten Linnea og Hagen, Anette: (bidrag): Utvikling av digitalt etterutdanningskurs (KFK) for lærere innen Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Prosjektet utføres i regi av Utdanningsdirektoratet direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.
 • Moe, Per Johan: Artikkel på oppdrag fra Norsk Oversetterleksikon: «Jules Verne på norsk gjennom tidene»

Ph.d.-prosjekter:

 • Eirik Granly Foss: Ph.d.-prosjekt: Et vanskelig møte mellom kultur og natur - semiotiske strategier for å håndtere kontrovers og kompleksitet i naturfaglige framstillinger av menneskeskapte klimaendringer
 • Anette Hagen (ph.d.-prosjekt): Bildebokapper i litteraturundervisning
 • Kirsten Linnea Kruse (ph.d.-avhandling under vurdering): Bildebøker i multimodale og digitale lese- og skriveprosesser. Elevers skapende arbeid med skriving, bilde, lyd og stemme.

Bildebøker (analoge og digitale) og barns og unges tekster

 • Maagerø, Eva og Tone Sunde (2016): What makes me happy, and what makes me scared? An analysis of drawings made by Norwegian and Palestinian children. I: European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 24 (2).
 • Maagerø, Eva og Guri Lorentzen Østbye (2016): What a girl! Fighting gentleness in the picture book world. An analysis of the Norwegian picture book What a Girl! by Gro Dahle and Svein Nyhus. I: Children’s Literature in Education. Heidelberg og New York: Springer Press
 • Maagerø, Eva og Nahúm Torrez (2015): The Invisible Hunters. En multimodal analyse av en bildebok fra miskito-folket i Nicaragua. I: Stein Laugerud, Maria Elisabeth Moskvil og Eva Maagerø (red.): Flerkulturelle muligheter. Kristiansand: Portal forlag
 • Maagerø, Eva og Anne Øines (2015): Bildebøker og multimodal literacy i flerspråklige barnehager. I: Langerud, Stein m. fl. (red.) Flerkulturelt verksted – ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Portal Akademiske forlag.
 • Burgess, Marthe, Ø. (2016): Fra novelle til film. Elevproduserte multimodale tekster på 9. trinn, PhD-avhandling, ILN, Universitetet i Oslo

Medietekster (fra massemedia, sosiale medier ol.)

 • Veum, Aslaug & Undrum, Linda V.M (2017): “The Selfie as a Global Discourse”. I: Discourse and Society 2018, Vol.29(1), pp.86-103.
 • Veum, Aslaug: (2016): «Rom-tiggerne – De utskjelte» Ein multimodal analyse av korleis tilreisande rom blir framstilt i norske aviser: I: Askeland, N. og Aamotsbakken. B. (red.): Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal Akademisk Forlag. s.  225-245.
 • Maagerø, Eva (2014): Harry’s Gameboy. A Study in Gaze. I: Mariavita Cambria, Cristina Arizzi and Giulia Magazzù (red.): Web Genres and Web Tools. With Contribution from The Living Knowledge Project. Multimodal Text Studies in English. Serie editor: Anthony Baldry. Italia: Ibi

Multimodalitet i kunst og tredimensjonale objekter

 • Thorsnes, Tollef & Veum, Aslaug (2018): Multimodalitet i skapende arbeid. Arkitektur/ kunst/design. Galleberg forlag.
 • Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (2018, in press): “Memoria of a National Trauma”. I: Tønnesson, Elise Seip & Forsgren, Frida:  Multimodality and Aesthetics, Routledge.
 • Maagerø, Eva og Aslaug Veum (2015): Moving a king. A social semiotic analysis of Knut Steen’s sculpture of the Norwegian King Olav V, and its relocation. I: Multimodal Communication. 4 (2). Berlin: de Gruyter Mouton https://www.degruyter.com/view/j/mc

Lærebøker og læringsressurser

 • Solstad, T., T. T. Jansen og Anne M. Øines (2017). Lesepraksiser i barnehagen. Inn i litteraturen på mange måter. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Veum, Aslaug (2015): «Skriveoppgåver i utvikling? Skrivediskursar i norskbøker for ungdomsskulen gjennom 30 år». I: Otnes, Hildegunn (red.): Å invitere til skriving. Fagbokforlaget. s. 83-101.
 • Moskvil, M. E. (2015). Reflekterande tekstar av fleirspråklege elevar. I S. Laugerud, M. E. Moskvil & E. Maagerø (Red.), Flerkulturelt verksted. Ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Kristiansand: Portal Akademisk.
 • Johansson Svensson, A., Rustand, K. A., Sofkova Hashemi, S. & Steffensen, T. (2013) Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication – An Inter-Scandinavian Study. ECTC-2013, The European Conference on Technology in the Classroom: \"The Impact of Innovation: Technology and You\", July 11-14 2013, Brighton, UK, 150-163: https://www.academia.edu/12633647/Students_Use_of_Semiotic_Structures_in_Synchronous_Computer-Mediated_Communication
 • Kruse, Kirsten L. (2014). Multimodale og litterære tekstmøter. En undersøkelse av didaktiske muligheter og dannelsespotensial. I: S. Nordstoga & K. L. Kruse (red.), Den moglege sjølvoverskridinga - Norskfaget som danningsfag (s. 179-219): Abstrakt forlag.
 • Rustand, Kari Anne (2019): Taste og tenke, mene og mestre. En tekstanalytisk studie av konstruksjoner av norsklæreridentiteter i multimodale bloggutsnitt. Doktoravhandling (monografi) nr. 39. Universitetet i Sørøst-Norge. ISBN: 978-82-7860-382-6 (trykt) ISBN: 978-82-7860-383-3: https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2611313

Sosialsemiotikk

 • Andersen, Thomas Hestbæk, Morten Boeriis, Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen (2015): Social Semiotics. Key Figures, New Directions. London: Routledge
 • Kvåle, Gunhild, Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (red.) (2015): Kontekst, språk, multimodalitet. Nyere sosialsemiotiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget
 • Maagerø, Eva og Elise Seip Tønnessen (2014): Multimodal tekstkompetanse. Kristiansand: Portal Akademisk Forlag