Aslaug Veum

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-44)
Faglege interesseområde: Kritisk literacy, tekst- og diskursanalyse, sakprosa,bmultimodal kommunikasjon, sosialsemiotikk, norskdidaktikk, sosiale media. Research interests: Critical literacy, Social Semiotics, Multimodality and art, Critical Discourse Analysis, Social Media

Ansvarsområder

Prosjektleiar for Critical Literacy in a Digital and Global Textual World (CritLit  www.usn.no/critlit, finansiert av Norges Forskningsråd https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/301347 (2020-2023)

Norsk koordinator for prosjektet Media literacy interactively and for all, samarbeid med Czech University of Life Sciences Prague, via EEA grants.

https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/CZ-HOMEAFFAIRS-0007

Medlem av programutvalet for PhD-program i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole, USN

Medlem av programutvalet for Master i språkdidaktikk, norskdidaktisk fordjupning, USN (programansvarleg 2011-2018)

Medlem av Forskergruppe i sosialsemiotikk, SFL (systemisk funksjonell lingvistikk) og multimodalitet (leiar 2016-2020, med professor Eva Maagerø) https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/humanistiske-fag/sosialsemiotikk-sfl-og-multimodalitet/

Publikasjoner

Artiklar (articles)

Veum, A., Burgess, M.Ø. og Mills, K. (2023): “Adolescents’ Critical, Multimodal Analysis of Social Media Self-Representation.” I: Language & Education. Tylor & Frances Online. https://doi.org/10.1080/09500782.2023.2287508

Veum, A., & Kvåle, G. (2023). Kritisk tekstarbeid på ungdomstrinnet CritLit-prosjektets utvikling av arbeidsmåter og verktøy for lærere i morsmålsfaget. Viden om literacy, 34, 80-89. https://videnomlaesning.dk/media/5642/aslaug-veum_gunhild-kvaale.pdf

Veum, A., Kvåle, K., Løvland, A. og Skovholt, K. (2022): «Kritisk tekstkompetanse i norskfaget: Korleis elevar på 8. trinn les og vurderer multimodale kommersielle tekstar». I: Acta Didactica Norden, Vol. 16, Nr. 2, Art. 10. DOI: https://doi.org/10.5617/adno.8992

Maagerø, E., Siljan H.H. og Veum, A. (2021): "Going from oral to written discourse: Norwegian students’ grammatical challenges when writing persuasive texts". In: Linguistics and EducationElsevier. Volume 66, December 2021, 101001. https://doi.org/10.1016/j.linged.2021.101001

Veum, A, Siljan, H.H.  og Maagerø, E. (2020): "Who am I? How Newly Arrived Immigrant Students Construct Themselves Through Multimodal Texts". In:  Scandinavian Journal of Educational Research. Taylor & Frances Online. https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1788147

Veum, Aslaug og Eilertsen, Anders (2019): «Kritisk lesing av historiske saktekster. Fire vg3-elevers forståelse av en antisemittisk tekst». I: Norsklæreren, 1/2019. Fagbokforlaget. http://www.norskundervisning.no/wp-content/uploads/2019/03/Vitenskapelig_artikkel.-Endelig-versjon.pdf

Veum, Aslaug & Undrum, Linda V.M (2018): “The Selfie as a Global Discourse”. I: Discourse and Society 2018, Vol.29(1), s.86-103. SAGE Online 2017. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0957926517725979

Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (2015): “Moving a King: A Social Semiotic Analysis of Knut Steen’s Sculpture of the Norwegian King Olav V, and Its Relocation”. I: Multimodal Communication. 2015; 4(2):  s. 133–150. De Gruyter Mouton. https://www.degruyter.com/view/j/mc.2015.4.issue-2/mc-2015-0010/mc-2015-0010.xml

Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (2013): «Svend Foyn. Meaning potentials of monument and space”. I: RASK, International journal of language and communication , Syddansk Universitet, s. 67-98. https://www.sdu.dk/en/Om_SDU/Institutter_centre/Isk/Forskning/Forskningspublikationer/RASK/Issues/39/Maageroe+og+Veum

Thorsnes, Tollef og Veum, Aslaug (2013): «Multimodale skapande praksisar. Forsøk på artikulasjonar ut frå sosialsemiotikk og samtidas relasjonelle kunsthandverk». In: FORMakademisk, Vol 6, Nr 1 (2013), red. 1-21. https://doaj.org/article/25e85a6e0ac64261b377d4c2229064b2

Veum, Aslaug (2010): “Historisk blikk på avisa som tekst og diskurs”. I: Sakprosa, 2010, Vol.1, Nr 1, Art. 2, s. 1-21. https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/47

Raddum, Tonje og Veum, Aslaug (2006): ”Avistekstens mange stemmer”. I: Norsk medietidsskrift 2/2006 . Universitetsforlaget, s. 135-138. https://www.idunn.no/nmt/2006/02/avistekstens_mange_stemmer

 

Del/ kapittel i bok (book chapters)

Veum, A, Layne, H., Kumpulainen, K. and Vivitsou, M.(2021): Critical Literacy in the Nordic Education Context – Insights from Finland and Norway. I: Pandya, J. Z., Mora, R. A., Alford, J., Golden, N. A. & de Roock, R. S. (Eds.): The Handbook of Critical Literacies, s. 273-280. New York, Routledge. 1st Edition, ISBN 9780367902599, www.routledge.com/The-Handbook-of-Critical-Literacies/Pandya-Mora-Alford-Golden-Roock/p/book/9780367902599#

Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (2018): “Memoria of a National Trauma”. I: Tønnesson, Elise Seip & Forsgren, Frida:  Multimodality and Aesthetics, Routledge, ISBN 9780367585518,https://www.routledge.com/Multimodality-and-Aesthetics/Tonnessen-Forsgren/p/book/9781138103511

Undrum, Linda & Veum, Aslaug (2018): «Kritisk literacy i den digitale tekstkulturen». Unges selvfremstilling i og selvrefleksjon over kommunikasjon på sosiale medier». I: K. Kverndokken (red.): 101 litteraturdidaktiske grep - om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Fabokforlaget, s.132-151

Veum, Aslaug: (2016): «Rom-tiggerne – De utskjelte» Ein multimodal analyse av korleis tilreisande rom blir framstilt i norske aviser: I: Askeland, N. og Aamotsbakken. B.(red.): Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Portal Akademisk Forlag. s.  225-245.

Veum, Aslaug (2016): «Tekst- og sjangerhistorie etter 1800». I: Nesse, Agnete og Sandøy, Helge (red.): Norsk språkhistorie 1. Mønster. Oslo: Novus forlag. s.553-564.

Veum, Aslaug (2015): «Skriveoppgåver i utvikling? Skrivediskursar i norskbøker for ungdomsskulen gjennom 30 år». I: Otnes, Hildegunn (red.): Å invitere til skriving. Fagbokforlaget. s. 83-101.

Maagerø, Eva og Veum, Aslaug (2015): «Stor konge på liten logo. En analyse av meningspotensialet i Kong Olav-logoen i Skjerjehamn». I: Kvåle, G., Maagerø, E. and Veum A.: Kontekst, språk og multimodalitet. Nyere sosialsemiotiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget. s. 81-101.

Veum, Aslaug (2013): «Blogging på rosa skjerm. Om roller og relasjonar i ungjentebloggar». I: Hållsten, Stina, Rehnberg, Hanna Sofia & Wojahn, Daniel (red): Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik. Södertörns högskola, Stockholm: Elanders. s. 107-124. https://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:655788/FULLTEXT01.pdf

Veum, Aslaug (2013): «Lærebokstemma i tre generasjonar». I: Askeland, N., Maagerø, E. and Aamotsbakken, B (red.): Læreboka. Studier i ulike læreboktekster.  Oslo: Akademika forlag.  s. 19-34.

Hitching, Tonje Raddum og Veum, Aslaug (2011): «Introduksjon» [innleiingskapittel] I: Nilsen, A.B, Hitching T. R. og Veum, A. (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 11-39.

Veum, Aslaug (2011): «Diakron diskursanalyse». I: Nilsen, A.B.,Hitching T. R. og  Veum, A. (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse. Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 81-109. 

Veum, Aslaug (2009):”Changing voicing practices in newspaper discourse”. I: Junefelt, Karin  and Nordin, Pia 8red.): Proceedings from the Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin, Stockholm University, Sweden, June 3–5, 2009, s. 137-142.

Veum, Aslaug (2002): ”Journalistiske røyster. Røyndom i miniformat?”. I: Tønnesson, Johan  (red): Den flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser. Oslo: Fagbokforlaget. s. 137-165.

Veum, Aslaug (1998): "Når tale blir tekst". I: Johnsen, Egil Børre (red.): Tekstens mellommenn. Norsk sakprosa III. s. 93-108. 1998. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Bøker (books)

Veum, Aslaug og Skovholt, Karianne (2022): Tekstanalyse., Ei innføring (revidert utgåve): Cappelen Damma Akademisk. https://www.cappelendammundervisning.no/_tekstanalyse-aslaug-veum-karianne-skovholt-9788202687724

Veum, Aslaug og Skovholt, Karianne (2020): Kritisk literacy i klasserommet. Universitetsforlaget, Oslo, www.universitetsforlaget.no/kritisk-literacy-i-klasserommet

Thorsnes, Tollef & Veum, Aslaug (2018): Multimodalitet i skapende arbeid. Arkitektur/ kunst/design. Galleberg forlag.https://gallerigalleberg.no/products/multimodalitet-i-skapende-arbeid

Kvåle, Gunhild, Maagerø, Eva & Veum, Aslaug (red.) (2015): Kontekst, språk, multimodalitet. Nyere sosialsemiotiske analyser. Bergen: Fagbokforlaget.https://www.fagbokforlaget.no/Kontekst,-spr%C3%A5k-og-multimodalitet/I9788232104338

Skovholt, Karianne & Veum, Aslaug (2014, 3. opplag 2017): Tekstanalyse. Ei innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_tekstanalyse-karianne-skovholt-aslaug-veum-9788202400408

Skjelbred, Dagrun & Veum, Aslaug (red.) (2013): Literacy i læringskontekster. Oslo:Cappelen Damm Akademisk  (Omsett til dansk i 2015, Klim forlag). https://www.cappelendamm.no/_literacy-i-laringskontekster-9788202405984

Hitching, Tonje R,. Nilsen, Anne Birgitta & Veum, Aslaug (red.) (2011): Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse  Kristiansand: Høyskoleforlaget (3. opplag, 2018). https://www.cappelendamm.no/_diskursanalyse-i-praksis-9788276349047

PhD-avhandling (ph.d theises)

Veum, Aslaug (2008): Avisas andlet. Førstesida som tekst og diskurs. Dagbladet 1925-1995. Avhandling for p.hd.-graden. Acta humaniora: Det humanistiske fakultet. Universitetet i Oslo.

https://www.researchgate.net/publication/309668462_Avisas_andlet_Forstesida_som_tekst_og_diskurs_Dagbladet_1925-1995

 

 

 

 

Publikasjoner i Cristin