Kirsten Linnea Kruse

Førsteamanuensis
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (M-305)
Underviser i norskdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen med særlig vekt på barnetrinnet og mellomtrinnet. Underviser på nett- og samlingsbaserte studier. Forskningsinteresse knytter seg til Multimodale og digitale tekster i lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk.

Ansvarsområder

 • Emneansvarlig for norskemner i grunnutdanningen, master grunnskolelærer.
 • Underviser i norskfaget på syklus II av masterforløpet på grunnskolelærerutdanningen.
 • Underviser etterutdanningskurs i begynneropplæring i lese- og skriveopplæring (KFK GLSM).
 • Deltar i forskningsprosjekt om kritisk literacy: CritLit (forskningsrådet): https://www.usn.no/forskning/forskningsgrupper-og-senter/humanistiske-fag/sosialsemiotikk-sfl-og-multimodalitet/critlit/
 •  
 • Har bidratt i utvikling av digitale læringsressurser for etterutdanningskurs av lærere i Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i regi av Utdanningsdirektoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.
 •  
 • Medlem av arbeidsgruppen for Bildebokkonferansen på Notodden: http://bildebokkonferansen.blogspot.com/
 • Leder av forskergruppen sosialsemiotikk, SFL (systemisk funksjonell lingvistikk) og multimodalitet: https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/humanistiske-fag/sosialsemiotikk-sfl-og-multimodalitet/
 • Medlem av forskergruppen for estetiske læreprosesser (ForEst): https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/estetiske-lareprosesser/

 

Kompetanse

 • Multimodale tekster
 • Lese- og skrivedidaktikk
 • Begynneropplæring
 • Litteraturdidaktikk
 • Bildebøker
 • Pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Estetiske læreprosesser

 

Publikasjoner

Kirsten Linnea Kruse (2022): «Å sette følelser og sanser i spill – elevers skapende arbeid med bildebøker på en digital læringsarena»  Red. Svein Slettan m.fl.:  Eleven og skjønnlitteraturen. Estetisk lesing på barnetrinnet. Cappelen Damm Akademisk. pp 154-177. https://www.cappelendammundervisning.no/_elevene-og-litteraturen-9788202718848

Kruse, K. L. & Rustand, K. A.  (red.) (2021). Tidsskriftet Sakprosa. Vol 13 Nr. 1. Temanummer: «Sosialsemiotikk, sakprosa og multimodalitet». https://journals.uio.no/sakprosa/index.

Kruse, K. L. & Roksvåg, K. (2021). Møter mellom tekst og digital collage – en didaktisk, estetisk og multimodal tilnærming. Tidsskriftet Sakprosa. Vol 13 Nr. 1, (s.1-42) https://journals.uio.no/sakprosa/article/view/8109

Kruse. K. L. (2018). Bildebøker i multimodale og digitale lese- og skriveprosesser. Elevers skapende arbeid med skriving, bilde, lyd og stemme. (nr. 202). Doktoravhandlinger ved Universitetet i Agder. Kristiansand: Fakultet for humanistiske fag. Fulltekstversjon: https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2562145

Kruse, K. L. (2019). Tre digitale og didaktiske grep: Arbeid med tolkende høytlesing og lydkulisse i en digital kontekst (nr. 44), Å skape multimodale boktrailere (nr.48) og Fra dikt til digital bildecollage (nr. 50) I: Wølner, T. A., Kverndokken K., Siljan, H. H., og  Moe, M (red.). 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget (Grep nr. 50 er skrevet sammen med Karete Roksvåg).

Kruse, Kirsten Linnea (2014). Multimodale og litterære tekstmøter. En undersøkelse av didaktiske muligheter og dannelsespotensial. I: Nordstoga, S. og Kruse, K.L. (red.). Den moglege sjølvoverskridinga: norskfaget som danningsfag. Abstrakt forlag.

Kruse, K.L. (2013). Poetisk lek i digital drakt –Å skape nye vilkår for leseopplæring via lærerstudenters design av multimodale læringsressurser, In: Pareliussen, I., Moen, B.B., Reinertsen,  A., Solhaug, T: FoU i praksis 2012 conference proceedings, Tapir akademisk forlag Trondheim.Work in progressStavanger.

 

Konferansepresentasjoner

Kirsten, K. L. (2021). MØTE MELLOM DIKT og COLLAGE! Multimodalt skapende arbeid i lærerutdanning og skole, NSFL17, Syddansk Universitet Odense, 12.-13.nov 2021.

Kirsten, K. L. (2019). Elevers skapende arbeid med bildebøker på en digital og multimodal læringsarena. Keynotepresentasjon på Femtende nordiske konferanse om SFL og sosialsemiotikk (NSFL15) 14. og 15. november ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold.

Kirsten, K. L. (2019). "Working with voice and sound in children’s own digital and multimodal picture books at a third grade level in Norway". ASFLA conference (Australian systemic linguistic association), University of Sydney 2.-4. oktober 2019.

Kirsten.K.L (2019). Bildeboken som modelltekst for elevers skapende arbeid med multimodale og digitale tekster på småskoletrinnet. Innlegg på Profesjonskonferansen: Å iscenesette og komponere undervisning. 18.sept. 2019 - Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold.

Kirsten, K. L. (2019). "Lydhendelser i elevers arbeid med multimodal tekster på 3. trinn".Skriv! Les! 2019 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy. 5.-7. mai, Universitetet i Stavanger. 

Kirsten, K. L. (2018). "Digital Collage as Play Material for Students’ Composing of Multimodal Picturebooks". 9th International Conference on Multimodality August 15.-17., 2018, University of Southern Denmark.

Kirsten K. L. (2018). «Arbeid med bildebøker i digitale lese- og skriveprosesser». Nasjonal konferanse i lesing, Lesesenteret i Stavanger, 19.-20. mars 2018.

Kirsten. K. L. (2016). «Dynamisk lek med bilder, skrift og lyd – et innblikk i elevers skapende arbeid med bildebøker på nettbrett». Bildebokkonferansen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Notodden, 27. oktober 2016.

Kirsten. K. L. (2015). «Didaktisk potensial i arbeid med stemmebruk, høytlesing og lydkulisse i 3.klassingers digitale bildebøker» (Work in progress). Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik, 3.desember 2015 Åbo Akademi, Vasa.

Kruse, Kirsten Linnea (2011): «Lærerstudenters arbeid med multimodal design av digital læringsressurs for begynnerleseren». Konferansen Literacy - en morsmålsdidaktisk utfordring, Tønnsberg 2.- 4. november 2011.

Kirsten Linnea Kruse & Kirsti-Nina Frønæs (2011): “Poetic multimodality – a multimodal approach to working with literature in teacher education” . Konferansen CREATE - SHARE-LISTEN, The 4th International Conference on Digital Storytelling - February 5. – 7. 2011.