Maria Elisabeth Moskvil

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-14)

Ansvarsområder

- Emneansvar for Grammatikk og retorikk (Vestfold, hausten 2018-), NOR 102 1 

- Emneansvar/faglærer for Språket i endring og variasjon (Vestfold, våren 2019-), NOR 114

 

- Emneansvar for Vidarekomen tekst- og sjangerkunnskap i eit profesjonsperspektiv (Glu 1-7, UG1NOR15410, våren 2019)

- Emneansvar for Munnlege og samansette tekstformer i norskfaget (Glu 1-7, UG1NOR15310, hausten 2018)

- Undervisning og praksisveiledning i Norwegian Cultural Journey (hausten 2019)

 

- Medlem i forskargruppa Språklig endring og variasjon i samfunn og utdanning

- Medlem i forskargruppa Sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk (SFL) og multimodalitet

Kompetanse

- Norsk som andrespråk (andrespråkssamtalar, barns og voksnes andrespråksbruk og andrespråkslæring, samanlikning av språk, andrespråksdidaktikk, andrespråkslesing, reflekterande skriving på andrespråket m.m)

- Systemisk funksjonell grammatikk (SFL) og samtaleanalyse (Exchange structure analysis)

- Sosiolingvistikk (fleirspråklegheit på individ - og samfunnsnivå)

- Norskfaget: nynorskdidaktikk, skrivedidaktikk, munnleg kommunikasjon i norskfaget (*retorikk), multimodale læringsressursar (analyse/produksjon)

- Utdannings- og undervisningskvalitet (utvikling og analyse av eigen undervisningspraksis)

- Utanlandske studentars lærings- og språkmiljø (*norskopplæring)

CV

Publikasjoner

Moskvil, M. E. (2021). Andrespråksdeltakelse i bringesituasjonen i barnehagen - en utforskning av utvekslingsstrukturanalyse som analysemetode i interaksjonell andrespråksforskning. NOA (1/2021) Temanummer: Forskningsmetode i andrespråksforskning. Oslo: Novus forlag.

Moskvil, M. E. (2021). Grammatiske grep: 83, 85-86. I Kverndokken, Bakke & Budal (red.). 101 grep om grammatikk om lesing, lesebestillinger og tekstvalg. Fagbokforlaget.

Moskvil, M. E. (2018). Bokmelding av Sonja Kibsgaards bok (red). Veier til språk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget i NOA (1-2.2018) Temanummer: barnehageforskning. Oslo: Novus forlag

Moskvil, M. E. (2015). Reflekterande andrespråkstekstar i Normprosjektet i Laugerud, S., Moskvil, M. E. & E. Maagerø (red.) (2015). Flerkulturelt verksted - ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Kristiansand: Portal forlag.

Laugerud, S., Moskvil, M. E. og E.  Maagerø (red.) (2015). Flerkulturelt verksted - ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Kristiansand: Portal forlag.

Moskvil, M. E. (2015). Når den minoritetsspråklege møter fagteksten i Maagerø, Eva og Elise Seip Tønnessen Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

Moskvil, M. E. (2006): «Med tyrkisk som morsmål og norsk som målspråk» i Sandøy og Tenfjord. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo: Novus Forlag.

Tenfjord, K.; Helland, A-K. Kleppe Helland; Holmen, S.-E., Lehre, Ø. Moskvil, M. E., Saarik, K.; Vikøy, Aa. (2005) Kva er godt nok? I: MONS 10 utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 8276345719. s. 277-288. Universitetet i Bergen.

Moskvil, M. E.  (2004). Temporalitet i morsmål, målspråk og mellomspråk. Hovudfagsavhandling, Universitetet i Bergen.