Maria Elisabeth Moskvil

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-14)
I perioden 2022-2028 er eg stipendiat og universitetslektor i ei kombinert forskings- og undervisningsstilling ved Institutt for språk og litteratur ved USN. Mitt doktorgradsprosjekt har fylgjande arbeidstittel: "Meiningsskaping i uformelle situasjonar – ein interaksjonell og mikroetnografisk studie av doktorgradsstudentars andrespråksdeltaking i lunsjsamtalar"

Ansvarsområder

 • Emneansvar for Norsk som andrespråk for voksenopplæringen (NOASVM1 h 2022 og NOASVM 2 v 2023 -)
 • Emneansvar for Grammatikk og retorikk NOR 102 1 (Vestfold, h 2018 - h 2021),
 • Emneansvar/faglærer for Språket i endring og variasjon NOR 114 (Vestfold, v 2019 - v 2022),
 • Emneansvar for Vidarekomen tekst- og sjangerkunnskap i eit profesjonsperspektiv (Glu 1-7, UG1NOR15410, v 2019)
 • Emneansvar for Munnlege og samansette tekstformer i norskfaget (Glu 1-7, UG1NOR15310, h 2018)
 • Medlem i forskingsgruppa Språklig endring og variasjon i samfunn og utdanning (SVEISU)
 • Medlem i forskingsgruppa Sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk (SFL) og multimodalitet

Kompetanse

 • Norsk som andrespråk (andrespråkssamtalar, doktorgradsstudentars fleirspråklege praksisar i akademia, barns og voksnes andrespråksbruk og andrespråkslæring, samanlikning av språk, andrespråksdidaktikk, andrespråkslesing, reflekterande skriving på andrespråket m.m)
 • Systemisk funksjonell grammatikk (SFL) og samtaleanalyse (Exchange structure analysis)
 • Sosiolingvistikk (fleirspråklegheit på individ - og samfunnsnivå)
 • Norskfaget: nynorskdidaktikk, skrivedidaktikk, munnleg kommunikasjon i norskfaget (*retorikk), multimodalitet (analyse/produksjon av læringsressursar)
 • Utdannings- og undervisningskvalitet i høgare utdanning (utvikling og analyse av eigen undervisningspraksis)
 • Intern internasjonalisering og fleirspråkleg kommunikasjon i universitetssektoren (*språksopplæring/språkpolitikk i akademia)

Publikasjoner

Moskvil, M. E. (2021). Andrespråksdeltakelse i bringesituasjonen i barnehagen - en utforskning av utvekslingsstrukturanalyse som analysemetode i interaksjonell andrespråksforskning. NOA (1/2021) Temanummer: Forskningsmetode i andrespråksforskning. Oslo: Novus forlag.

Moskvil, M. E. (2021). Grammatiske grep: 83; 85 - 86. I Kverndokken, Bakke & Budal (red.). 101 grep om grammatikk om lesing, lesebestillinger og tekstvalg. Fagbokforlaget.

Moskvil, M. E. (2018). Bokmelding av Sonja Kibsgaards bok (red). Veier til språk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget i NOA (1-2.2018) Temanummer: barnehageforskning. Oslo: Novus forlag

Moskvil, M. E. (2015). Reflekterande andrespråkstekstar i Normprosjektet i Laugerud, S., Moskvil, M. E. & E. Maagerø (red.) (2015). Flerkulturelt verksted - ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Kristiansand: Portal forlag.

Laugerud, S., Moskvil, M. E. og Maagerø, E. (red.) (2015). Flerkulturelt verksted - ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold. Kristiansand: Portal forlag.

Moskvil, M. E. (2015). Når den minoritetsspråklege møter fagteksten i Maagerø, E, og Seip Tønnessen. E. Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.

Moskvil, M. E. (2006): Med tyrkisk som morsmål og norsk som målspråk i Sandøy og Tenfjord. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo: Novus Forlag.

Tenfjord, K., Helland, A-K., Holmen, S.-E., Lehre, Ø. Moskvil, M. E., Saarik, K., Vikøy, Aa. (2005). Kva er godt nok? I: MONS 10 utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 8276345719. s. 277-288. Universitetet i Bergen.

Moskvil, M. E. (2004). Temporalitet i morsmål, målspråk og mellomspråk. Hovudfagsavhandling, Universitetet i Bergen.