Ingunn Indrebø Ims

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Porsgrunn (D-3133)

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Språklig variasjon og endring
 • Flerspråklighet og norsk som andrespråk
 • Ungdomsspråk
 • Språkholdninger og språkideologi
 • Mediespråk
 • Sosiolingvistikk og dialektologi
 • Språkplanlegging, språkpolitikk og språknormering
 • Språkhistorie
 • Multimetodetilnærming
 • Storskalaundersøkelser/spørreskjemametodikk
 • Transkripsjon
 • Korpuslingvistikk

CV

2016– : Førsteamanuensis i norsk ved  i Universitetet i Sørøst-Norge

2014–2016: Rådgiver i Språkrådet, Seksjon for språk i skole og offentlig forvaltning (ansvar for skolefeltet)

2014–2016: Prosjektkoordinator for språkutstillinga "Oslo sier. Språk i byen", MultiLing – senter for flerspråklighet (UiO) i samarbeid med Språkrådet og Bymuseet i Oslo

2009–2014: Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

2007–2009: Redaktør i Norsk Ordbok ved Universitetet i Oslo

2003–2007: Vitenskapelig assistent ved ulike prosjekter ved Universitetet i Oslo: UPUS – Utviklingsprosessar i urbane språkmiljø, Nordisk dialektkorpus  ScanDiaSynNorsk talespråkskorpus – OslodelenNorsk Ordboks Nynorskkorpus, Petter Dass Katekismesanger, Henrik Ibsens skrifter

2003: Lærer i norsk og historie ved Wang Toppidrett Oslo

Verv

2011–2014: Bokmålsrepresentant i Fagråd for normering og språkobservasjon, (Språkrådet)

Publikasjoner

Stjernholm, Karine & Ingunn I. Ims 2022.Språkendring i Vika: En komparativ analyse av data fra to talespråkskorpus. I Hagen, K. et al. (Red.): Språk i arkiva. Ny forsking om eldre talemål frå LIA-prosjektet, 109–128Oslo: Novus. 

Svendsen, Bente A., Ryen, Else & Ingunn I. Ims 2020. Flerspråklighet i skolen: Forskningsstatus og data fra "Ta tempen på språket!" og "Rom for språk?" I Steien, G. & Kulbrandstad L. A. Språkreiser: Festskrift til Anne Golden, 259–285. Oslo: Novus.

Ims, Ingunn Indrebø 2019. A-endelser og lokal indeks blant ungdommer i flerspråklige miljøer i Oslo. Maal og Minne, 2019(2), 19–67.

Ims, Ingunn Indrebø 2017. Er du tøff eller baka? I Anly, I., Frønes, T. S. & Kvinge, S. E. Kaleido 7 Tekstbok, 212-213. Oslo: Cappelen Damm. 

Hovdenak, Marit & Ingunn Indrebø Ims 2016. Bruk av digitale ordbøker i norsk skole. Nordiske Studier i Lexikografi 13.

Ims, Ingunn Indrebø 2014. «Alle snakker norsk.» Språkideologi og språklig differensiering i mediene. NOA norsk som andrespråk, 2014(1), 5–40.

Stjernholm, Karine & Ingunn Indrebø Ims 2014. Om bruk av Oslo-testen for å undersøke oslomålet. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 2014(1), årgang 32, 100–129.

Ims, Ingunn Indrebø 2013. Språklig registerdanning og verditilskriving: Betegnelser på nye måter å snakke norsk på i Oslo. NOA norsk som andrespråk, 2013(2), 37–71.

Ims, Ingunn Indrebø 2008 og 2009. Bolkar i band 7 (2008) og 8 (2009). Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftspråket. 43 spalter.

Ims, Ingunn Indrebø 2008. Ordnett.no. LexicoNordica (15), 235–237.

Ims, Ingunn Indrebø 2008. Talemål i Norge. I Anne Jomisko (red.). Spenn – Norsk for studieforberedende utdanningsprogram VG3. Oslo, Cappelen, 261–278.

Annet faglig utviklingsarbeid

Noen utvalgte medieinnslag

Ei ordbok for folket? (Kronikk i Klassekampen om NAOBs digitale ordbok, 01.02.2018)

Derfor snakker unge som østfoldinger (intervju i Tønsbergs Blad 15.10.2016)

Språkteigen (innslag om språkholdninger og utstillinga "Oslo sier. Språk i byen" 18.9.2016, NRK P2)

Verdibørsen (innslag om språkholdninger 6.8.2016, NRK P2)

Salongen (intervju om språk, språkholdninger og utstillinga "Oslo sier. Språk i byen", NRK P2)

Oslo eller "Oschlo", kjøtt eller "sjøtt"? (intervju i Aftenposten 4.5.2016)

Hva om kong Harald snakka Vestfold-dialekt? (essay i Dagbladet 13.2.2016)

Banning er ikke språkfattigdom (kronikk på NRK Ytring)

Kulturhuset (innslag om nødingstradisjoner i Norge og Europa 20.12.2013, NRK P2)

Sjekk om du har en støtende ordbruk (språktest på NRKs nettsider)

Oschlo-testen engasjerer (NRK Østlandssendingen)

Ta Oschlo-testen (språkundersøkelse på Aftenpostens nettsider)