Språklig variasjon og endring i samfunn og utdanning

Forskergruppas formål er å bidra til ny og økt kunnskap om språklige endringsprosesser, på samfunns- og individnivå og på ulike læringsarenaer.


Språklig variasjon og mangfold preger hverdagen til barn og unge som vokser opp i dag, og skolen er en av de fremste arenaene der barn og unge tar i bruk, lærer og utvikler sine språk, både individuelt og på gruppenivå. Samtidig ser vi at en globalisert verden bidrar til at språklige endringsprosesser og språklig variasjon gjør seg gjeldende på nye måter og på andre arenaer enn tidligere. Språkkompetanse er viktig for å kunne delta aktivt i det samfunnet man er en del av, både nasjonalt og globalt.

I tillegg til å være profesjonsretta (lærerutdanning, skole og barnehage), knytter tematikken språklig variasjon og endring an til et bredt spekter av emner innenfor lingvistikken og sosiolingvistikken, der både diakrone og synkrone perspektiver er sentrale.

Hva gjør vi?

  • Publiserer og presenterer internasjonalt og nasjonalt
  • Formidler kunnskap om språk og språkforskning på ulike plattformer
  • Samarbeider med premissleverandør i skole- og utdanningssektoren, samt universiteter og høgskoler i inn- og utland
  • Fungerer som møteplass for lingvister ved USN og andre institusjoner, på tvers av campustilhørighet

Aktuelle temaer

  • Språklig variasjon og endring i fortid og nåtid
  • Lese- og skriveopplæring
  • Forvaltning av flerspråklighet og språklig mangfold i skole og barnehage
  • Flerspråklighet og språklig mangfold i samfunnet
  • Språkholdninger og språkideologi