Urd Vindenes

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5606)
Jeg er førsteamanuensis i norsk og arbeider hovedsakelig med språklige og språkdidaktiske emner. Jeg underviser i norsk ved lærerutdanningene og på bachelor i språk og litteratur, og jeg forsker på språk. Jeg er særlig interessert i grammatikk, talespråk, språkhistorie og grammatikkdidaktikk, og er medlem av forskergruppa Språklig variasjon og endring i samfunn og utdanning.

Ansvarsområder

Emneansvar studieåret 22/23:

 • Norsk 7 (MG1NO7/MG2NO7, Språk og språkdidaktikk), høsten 2022
 • Språket i endring og variasjon (NOR114) på bachelor i språk og litteratur (Vestfold), våren 2023
   

Verv:

Kompetanse

Interesseområder

 • Norsk språk og grammatikk, særlig morfologi og syntaks 
 • Grammatikkdidaktikk 
 • Språkhistorie og språkhistoriedidaktikk 
 • Språkendringsprosesser, særlig grammatikalisering, pragmatikalisering og mekanismene bak sykliske endringer i grammatikken
 • Knstruksjonsgrammatikk og kognitivt orientert lingvistikk
 • Korpusbasert metode
 • Pågående forskningsprosjekter: Språkendring i læreverk i norsk for ungdomstrinnet, Norsklæreres fortolking og operasjonalisering av språkhistoriske tema i læreplanen, Pronominal right dislocation in Norwegian, Negative reinforcement with minimizers in Norwegian, Deictically contrastive similative demonstratives, Kreativ orddanning med frifiks i norsk, Sløyfing av 'ha' i preteritum futurum perfektum
   

Undervisning

 • Emner ved USN på bachelor i språk og litteratur: NOR102 Grammatikk og retorikk, NOR114 Språket i endring og variasjon
 • Emner ved USN på grunnskolelærerutdanninga for 5-10: Norsk 1 (særl. temaene grammatikkdidaktikk, elevtekstanalyse, norsk som andrespråk), Norsk 2 (særl. faghistoriske, språklige og språkdidaktiske temaer), Norsk 3 (særl. temaene muntlig kommunikasjon og norsk som andrespråk) og Norsk 7 Språk og språkdidaktikk. 
 • Emner ved USN på grunnskolelærerutdanninga for 1-7: Norsk 7 Språk og språkdidaktikk. 
 • Emner ved USN på overgangsmaster for grunnskolelærere: GMNO21/22 Lesing, skriving og muntlige ferdigheter (høsten 2019)
 • Emner jeg tidligere har undervist i ved andre institusjoner: NOR1100 Norsk grammatikk (UiO), NOR2119/4119 Grammatikalisering i skandinaviske språk (UiO), NOR4100 Vitenskapsteori i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (UiO), Språket i utvikling og variasjon (HiT)

 

Læringsressurser:

 

Forskernettverk og forskergrupper jeg er medlem i:

CV

2018–nå: Førsteamanuensis i norsk ved USN

2018: Ph.d. i nordisk språkvitenskap, UiO (avhandling: Complex demonstratives and cyclic change in Norwegian)

2017–2018: Gjennomføringsstipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

2014–2017: Stipendiat i nordisk språkvitenskap ved UiO, med gjesteforskeropphold ved Humboldt-Universität zu Berlin høsten 2015

2013–2014: Timelærer ved HiT og UiO, vitenskapelig assistent for Normprosjektet ved HiST

2013: Master i nordisk språk, UiO (oppgave: Se å få deg et liv! En korpusbasert analyse av se-o-V-konstruksjonen i norsk)

2011–2013: Vitenskapelig assistent for Nynorskordboka og Bokmålsordboka, gruppelærer ved UiO

 

Publikasjoner i Cristin