Leksituasjon fra barnehage med to barn og en voksen sittende ved et bord med lekeasse foran seg
SPRÅKLIG VARIASJON: Språkkompetanse er viktig for å kunne delta aktivt i samfunnet nasjonalt og globalt.

Forskningsgruppen språklig variasjon og endring i samfunn og utdanning skal bidra til ny og økt kunnskap om språklige endringsprosesser på samfunns- og individnivå, samt på ulike læringsarenaer.


Språklig variasjon og mangfold preger hverdagen til barn og unge som vokser opp i dag. Skolen er en av de fremste arenaene der barn og unge tar i bruk, lærer og utvikler språket individuelt og på gruppenivå.

Samtidig ser vi at en globalisert verden bidrar til språklige endringsprosesser og språklig variasjon på nye måter og på andre arenaer enn tidligere. Språkkompetanse er viktig for å kunne delta aktivt i samfunnet nasjonalt og globalt.

Tematikken er profesjonsrettet (lærerutdanning, skole og barnehage) med et bredt spekter av emner innenfor lingvistikken og sosiolingvistikken. Både diakrone og synkrone perspektiver er sentrale.

Hva gjør vi?

  • Formidler kunnskap om språk og språkforskning på ulike plattformer
  • Publiserer og presenterer internasjonalt og nasjonalt
  • Samarbeider med premissleverandør i skole- og utdanningssektoren, samt universiteter og høgskoler i inn- og utland
  • Fungerer som møteplass for lingvister ved USN og andre institusjoner

Aktuelle temaer

  • Språklig variasjon og endring i fortid og nåtid
  • Lese- og skriveopplæring
  • Forvaltning av flerspråklighet og språklig mangfold i skole og barnehage
  • Flerspråklighet og språklig mangfold i samfunnet
  • Språkholdninger og språkideologi