Forskningsgruppen språklig variasjon og endring i samfunn og utdanning skal bidra til ny og økt kunnskap om språklige endringsprosesser på samfunns- og individnivå, samt på ulike læringsarenaer.

Språklig variasjon og mangfold preger hverdagen til barn og unge som vokser opp i dag. Skolen er en av de fremste arenaene der barn og unge tar i bruk, lærer og utvikler språket individuelt og på gruppenivå.

Samtidig ser vi at en globalisert verden bidrar til språklige endringsprosesser og språklig variasjon på nye måter og på andre arenaer enn tidligere. Språkkompetanse er viktig for å kunne delta aktivt i samfunnet nasjonalt og globalt.

Tematikken er profesjons- (lærerutdanning, skole og barnehage) og samfunnsrelevant. Både diakrone og synkrone perspektiver innenfor lingvistikken og sosiolingvistikken er sentrale for medlemmenes forskningsproduksjon.

Hva gjør vi?

  • Publiserer og presenterer internasjonalt og nasjonalt
  • Samarbeider med premissleverandør i skole- og utdanningssektoren, samt universiteter og høgskoler i inn- og utland
  • Formidler kunnskap om språk og språkforskning på ulike plattformer
  • Fungerer som møteplass for lingvister ved USN og andre institusjoner

Aktuelle temaer

  • Språklig variasjon og endring i fortid og nåtid
  • Lese- og skriveopplæring
  • Forvaltning av flerspråklighet og språklig mangfold i skole og barnehage
  • Flerspråklighet og språklig mangfold i samfunnet
  • Språkholdninger og språkideologi

Eksternt medlem: 

Publikasjoner

Gruppeleder

Medlemmer