Line Sjøtun Helganger

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (B-U24)
Jeg er stipendiat i språk og språkdidaktikk. Forskningsfeltene mine er pragmatikk og intonasjon samt språkdidaktikk, og jeg er særlig opptatt av ytringstolkning i muntlige kommunikasjonssituasjoner (f.eks. at setningen «hun kommer også i morgen» kan bety både [i tillegg til andre kommer også hun i morgen] og [i tillegg til andre dager kommer hun også i morgen] avhengig av intonasjonsrealiseringen). I doktorgradsprosjektet mitt er jeg opptatt av barns språkutvikling, mer spesifikt utviklingen av barns pragmatiske kompetanse. Ved å studere barns produksjon og forståelse av intonasjonsytringer kan vi få innsikt i når og hvordan barn tilegner seg intonasjonens kontekstskapende og disambiguerende funksjon. Denne intonasjonskompetansen kan brukes som en innfallsport til å studere barns utvikling av bl.a. mentaliseringsevner (evne til å ha innsikt i andres antakelser, ønsker, osv.), evner som er svært sentrale for utviklingen av kommunikative ferdigheter. Prosjektet er tverrfaglig og kombinerer innsikter fra språkvitenskap, pragmatikk og utviklingspsykologi med eksperimentelle metoder hentet fra psykologien.

Kompetanse

- pragmatikk
- intonasjon
- syntaks
- metaspråklig bevissthet
- muntlighet og formidling
- språk- og grammatikkdidaktikk
- forskningspolitiske spørsmål som hva er profesjonsrelevant forskning med særlig fokus på grunnforskningens plass i profesjonsutdanninger

CV

JOBB

2016- : Stipendiat i språk og språkdidaktikk, USN.

2014-2016: Høgskolelektor i norsk, HSN

2013-2014: Utviklingsavdelingen, fylkeskommunen.

2011-2013: Lektor i norsk og eldre historie, vgs.

UTDANNING

2013-2014: Praktisk-pedagogisk utdanning, Høgskolen i Telemark. Fagdidaktisk fordypning i norsk

2009-2011: Mastergrad i nordisk språkvitenskap, NTNU. Tittel på masteravhandlingen: Finnes den ironiske tonen? Om den ironiske tonen i et intonologisk perspektiv.

2005-2009: Bachelorgrad, NTNU. To bachelorfordypninger: Nordisk (norrønt og runologi) og kunsthistorie (middelalderens arkitektur og billedkunst).

Publikasjoner

Publikasjoner

Helganger, L.S. (2020). "Hva er profesjonsrelevant forskning?". Debattinnlegg 26.09.2020, khrono.no: https://khrono.no/hva-er-profesjonsrelevant-forskning/518437.

 

Formidling

Helganger, L.S. (2021). "Hva skal vi med (kognitiv) pragmatikk? (Spørsmålet om et doktorgradsprosjekts didaktiske relevans)". Faglig foredrag, GRADIMO - Nordisk nettverk for grammatikkdidaktikk i morsmålsfaget, digitalt seminar, 22.10.2021. Arrangør: GRADIMO v/Signe Laake (OsloMet).

Helganger, L.S. & Falkum, Ingrid L. (2021). "Accessing children's pragmatic competence through intonational production". Preregistration poster, XPRAG.it 2020(21), 8.-9. juli 2021. 

Helganger, L.S. (2019). "Om barns intonasjonsproduksjon som pragmatisk kompetanse". Møte om norsk språk (MONS) 18, 27.-29. november 2019. Arrangør: NTNU.

Helganger, L.S. (2019). "Om grunnforskningens plass i fagdidaktisk forskning". Møte om norsk språk (MONS) 18, 27.-29. november 2019. Arrangør: NTNU.

Helganger, L.S. (2019). "On children's acquisition of intonation and information structure". Language Acquisition Seminar, UiO. 14.november 2019.

Helganger, L.S. (2018). "Myter og realiteter ved norsk intonasjon (og hva skal vi med denne kunnskapen?)". Instituttseminar for Institutt for språk og litteratur ved Høgskolen i Sørøst-Norge, 6.-7.februar 2018.

Helganger, L.S. & Falkum, I.L. (2017). "Om utviklingen av en pragmatisk kompetanse". Møte om norsk språk (MONS)17, 22.-24.november 2017. Arrangør: Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

Helganger, L.S. (2017). "Finnes den ironiske tonen? Om 'den ironiske tonen' i et intonologisk perspektiv". Møte om norsk språk (MONS)17, 22.-24.november 2017. Arrangør: Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

Helganger, L.S. (2017). "'The ironical tone of voice' from an intonological perspective". Acquiring Figurative Meanings, 5.-6. oktober 2017. Arrangør: Universitetet i Oslo.