Disputas: Asle Økelsrud

Asle Økelsrud disputerer om kvikksølvkonsentrasjoner i akvatiske organismer i ulike innsjøer i Skiensvassdraget.


06 Oct

Praktisk informasjon

 • Dato: 6. oktober 2017
 • Tid: kl. 10.00 - 14.00
 • Sted: Bø, Aud. 5-118, Bø
 • Last ned kalenderfil
 • Til å bedømme avhandlingen er oppnevnt:

  • Professor Poul Bjerregaard, Syddansk Universitet
  • Seniorforsker Morten Schaanning, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

  Dr Mona Sæbø, USN har vært komiteadministrator.

  Veiledere for doktorgradsarbeidet har vært:

  • Professor Espen Lydersen, HSN, hovedveileder og 
  • Dr. Thorjørn Larssen, NIVA, biveileder 

Atle Økelsrud samler inn fiskHan har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) innlevert avhandling med tittelen:“Mercury in freshwater biota in southeastern Norway, with special emphasis on potential antagonistic effects of selenium on mercury bioaccumulation”

Graden avlegges ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM).

Sammendrag:

Doktorgradsavhandlingen omhandler kvikksølvkonsentrasjoner i akvatiske organismer i ulike innsjøer i Skiensvassdraget. Økelsrud har sett på hvordan variasjoner i ulike fysisk-kjemiske forhold, habitat bruk, trofisk nivå, samt fiskebiometri påvirker kvikksølvakkumulering i fisk i disse innsjøene.

Kvikksølv og spesielt organisk kvikksølv som følge av oppkonsentrering i akvatiske næringskjeder, kan medføre høye konsentrasjoner med potensielle nevrologiske skadevirkninger i både akvatiske dyr i toppen av næringskjeden, og i mennesker som spiser fisk eller andre akvatiske dyr med forhøyede kvikksølvkonsentrasjoner. 

Flere studier viser reduserte kvikksølvkonsentrasjoner i akvatisk dyreliv i innsjøer med høye konsentrasjoner av selen, men forskning tyder på at selenkonsentrasjonene i fisk og fiskens byttedyr må over en viss terskelverdi før selen har en tydelig motvirkende effekt på akkumuleringen av kvikksølv.

Kort sammenfattet viser avhandlingen at variasjoner i kvikksølvkonsentrasjoner i fisk i de undersøkte innsjøene påvirkes av hvor i innsjøene fisken henter sin næring og på hvilket nivå i næringskjeden fisken befinner seg, (habitatbruk og trofisk posisjon). 

Sentrale faktorer for kvikksølvvariasjoner/nivåer i fisk er også fiskens vekst, (enten som følge av konkurranse innen samme art eller mellom arter), variasjoner i organisk produksjon innen og mellom innsjøer, samt sesong- og års -variasjoner.

I våre studier synes ikke selenkonsentrasjoner i vann og byttedyr å ha noen signifikant effekt på kvikksølvkonsentrasjoner i fisk, til det synes selenkonsentrasjonene i våre innsjøer å være for lave. 

Resultatene kan ha betydning når ulike forvaltningstiltak med tanke på å redusere kvikksølvkonsentrasjoner i fisk skal vurderes, som f.eks. kunstig tilførsel av selen eller økt fiske for å øke veksten i gjenværende fisk.  

 

Program for  disputasen


10.00

Prøveforelesning over følgende oppgitte tema:

"Mercury Pollution - global and local trends and regulatory framework"


11.15

Disputas

Asle Økelsrud forsvarer sin avhandling “Mercury in freshwater biota in southeastern Norway, with special emphasis on potential antagonistic effects of selenium on mercury bioaccumulation

 

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.