Disputas: André Horgen

André Horgen ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, ph.d programmet i kulturstudier, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Sikkerhet og risiko i norsk friluftsliv og naturbasert reiseliv, en kulturhistorisk studie.


28 May

Praktisk informasjon

 • Dato: 28. mai 2019
 • Tid: kl. 11.30 - 16.15
 • Sted: Campus Bø, Vinje Auditorium
 • Bedømmelseskomite:

  • Søren Andkjær, Institut for Idrætt og Biomekanik, Syddansk Universitet
  • Kirsti Pedersen Gurholt, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges Idrettshøgskole
  • Jens Johan Hyvik, USN (komité koordinator)

  Veileder:

  • Nils Asle Bergsgard, USN-IFIK 

  Biveileder:

  • Ellen Schrumpf, USN-IKRS

  Program

  Kl. 12.00: Prøveforelesning: "Norsk sikkerhetsdiskurs knyttet til friluftsliv sett i et internasjonalt, komparativt perspektiv. Det ønskes en avdekning og diskusjon av temaet sett i et nåtidig, forskningsmessig perspektiv." 

  Kl. 13.15:  Disputas: André Horgen forsvarer sin avhandling Sikkerhet og risiko i norsk friluftsliv og naturbasert reiseliv, en kulturhistorisk studie.

  Avhandlingen kan leses på USN open archive.

André Horgen forsvarer sin avhandling 28. mai 2019

FORSVARER AVHANDLING: André Horgen disputerer 28. mai 2019

Om avhandlingen:

Avhandlingen er et tverrfaglig, artikkelbasert arbeid, som handler om den sosiale konstruksjonen av sikkerhet og risiko innenfor feltet norsk friluftsliv og naturbasert reiseliv. Avhandlingen kan sies å være et praksisnært kulturstudie. Tverrfagligheten innebærer at avhandlingen er basert på historiske, sosiologiske og antropologiske perspektiver, i kombinasjon med deskriptiv statistikk. Store deler av avhandlingen inngår i forskningstradisjonen «ny kulturhistorie» hvor bl.a. diskursanalyse står sentralt.

Avhandlingens overordnete siktemål er å analysere hvordan det har vært tenkt, snakket og skrevet om sikkerhet og risiko innenfor friluftslivet til ulike tider, altså den regulerte språkbruken som virker meningsdannende og meningsavgrensende for praksisfeltet og som er bærer av makt. Av spesiell interesse er sikkerhets- og risikodiskurser i tilknytning til det institusjonaliserte friluftslivet, for eksempel innenfor utdanning, næringsvirksomhet, forvaltning og politikk. Ikke minst er siktemålet å analyser hvordan persepsjon og tematisering av sikkerhet og risiko i friluftslivet, forhandles og reforhandles gjennom diskursiv praksis. Følgende overordnete problemstillinger er formulert: Hvordan har ulike aktører og institusjoner, innenfor friluftsliv og naturbasert reiseliv, tematisert sikkerhet og risiko til ulike tider, og hvilken respons på naturens farer har denne tematiseringen medført? Og: Hvordan forhandles persepsjonen og tematiseringen av sikkerhet og risiko innenfor friluftsliv og naturbasert reiseliv i vår nære fortid?

Avhandlingen består av fem artikler: Artikkel 1: Respons på fare i naturen, holdninger til sikkerhet i friluftslivet, et historisk perspektiv med utgangspunkt i norsk fjellsport. Artikkel 2: The organizing and regulation of mountain guiding in Scandinavia 1820-2016, with a glance at the Alps. Artikkel 3: Sikkerhetsdiskursen i norsk friluftsliv og fjellsport. Artikkel 4: Sikkerhetsstatus for friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet. Artikkel 5: Dødsulykker i friluftsliv og naturbasert reiseliv – en medieanalyse.

André Horgen er en kandidat i ph.d.-programmet i kulturstudier. Ph.d. prosjektet er i all hovedsak gjennomført innenfor rammene av en FOU-tildeling; i tilknytning til stillingen Horgen har som førstelektor ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved USN.