Mandat for ph.d.-programutvalgene ved Universitetet i Sørøst-Norge

Mandat fastsatt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 11. februar 2016. Mandatet er fastsatt på grunnlag av forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge.


1. Utvalgets formål

Formålet for ph.d.-programutvalgene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er å bidra til å sikre samfunnsrelevante ph.d.-utdanninger på høyt faglig nivå. Ph.d.-programutvalgene skal være rådgivende organ for dekan i saker som gjelder det faglige innholdet i ph.d.-utdanningene, og har beslutningsmyndighet iht forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge.

2. Mandat

2.1 Ph.d.-programutvalget har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på høyt faglig nivå og i henhold til internasjonal standard, med gjennomføring av et forskningsarbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode.

2.2 Ph.d.-programutvalget skal basert på en samlet vurdering av søknader om opptak avgi sin innstilling overfor dekan ved vertsfakultetet.

2.3 Ph.d.-programutvalget skal godkjenne opplæringsdelen ved søknad om opptak, samt vesentlige endringer i opplæringsdelen.

2.4 Ph.d.-programutvalgene skal behandle saker som gjelder godskriving av emner og kurs avlagt ved annen institusjon.

2.5 Ph.d.-programutvalget skal godkjenne endringer i veiledergruppen.

2.6 Ph.d.-programutvalget skal bidra til å sikre at veiledere og ph.d-kandidater leverer årlige rapporter om ph.d.-kandidatenes arbeid og progresjon, og aktivt følge opp forhold som kan medføre forsinket eller manglende gjennomføring av ph.d.-utdanningen.

2.7 Ph.d.-programutvalget behandler søknader om å få avhandlingen bedømt.

2.8 Ph.d.-programutvalget avgir innstilling om bedømmelseskomite til dekan ved vertsfakultetet.

2.9 Ph.d.-programutvalget kan gi tillatelse til mindre omarbeiding av den innleverte ph.d.-avhandlingen før endeling innstilling foreligger.

2.10 Ph.d.-programutvalget fatter vedtak om institusjonens behandling av bedømmelseskomiteens innstilling i tråd med ph.d.-forskriften § 4-10.

2.11 Ph.d.-programutvalget fatter vedtak om gjennomføring av disputas i tråd med ph.d.-forskriften § 4-15.

2.12 Ph.d.-programutvalget fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling.

3. Sammensetning, ledelse og sekretariat

3.1 Dekan ved vertsfakultetet oppnevner medlemmer til ph.d.-programutvalgene, herunder leder av utvalget (programkoordinator), ekstern representant og stipendiatrepresentant, etter forslag fra de institutter som har eller har hatt stipendiater på programmet de siste tre år. Der flere fakultet er involvert skal oppnevnelsen skje i samråd med de andre dekanene.

3.2 Programutvalget skal bestå av 4-5 medlemmer blant de tilsatte ved USN. Disse skal ha fast stilling som førsteamanuensis eller professor. Dersom mange institutter har stipendiater i programmet, kan det åpnes for flere medlemmer. Utvalget kan i tillegg ha representant fra stipendiatene. Stipendiaten skal være tilsatt ved USN.

I tillegg kan utvalget ha ekstern representant.

Det skal tilstrebes kjønnsmessig balanse blant utvalgets medlemmer.

3.3 Det skal oppnevnes varamedlemmer for medlemmene i programutvalget. Kompetansekravet til varamedlemmene er det samme som for medlemmer.

3.4 Funksjonstiden for medlemmene og varamedlemmene skal være 4 år. Medlemmene kan normalt sitte sammenhengende i 2 perioder.

3.5 Dekan ved vertsfakultetet sørger for sekretariat for programutvalget. Sekretariatet skal ha ansvar for saksutredning, og for å følge opp utvalgets vedtak.

3.6 Programutvalget fastsetter selv sin forretningsorden.

4. Ikrafttredelse

Mandatet trer i kraft 12.02.16.