Veiviser skal bidra til kompetanseløft i kommunene

Veiviserredaktører Per Gunnar Disch og Terje Fredwall

Forskning er viktig for å få til et kompetanseløft i kommunale helsetjenester. Nå kommer veiviseren for hvordan kommunene kan legge til rette for forskning.

Tekst: Bjørn Kvaal, Senter for omsorgsforskning

Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at norske kommuner har ansvar for å medvirke til, og å legge til rette for forskning.

Derfor kommer Senter for omsorgsforskning (SOF) nå med boken «Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen». Målgruppen for boken er forskere, kommunale ledere, fagansvarlige og forskningsinteressert og boken er gratis. 

 – Flere kommuner arbeider i dag systematisk med forskning, og de er allerede gode tilretteleggere for forskningsaktiviteter. Vi vet samtidig at mange strever med å komme i gang eller få det helt til. Derfor har vi i denne veiviseren lagt vekt på å komme med gode beskrivelser, i tillegg til råd om hva som må til og hva du må huske på når du skal planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter, sier førstelektor ved USN og ansatt i Senter for omsorgsforskning, Per Gunnar Disch.

Sammen med professor Terje Fredwall er han redaktør av boken.

Kommunene må rustes til forskning

Torunn Wibe er spesialkonsulent ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo. Hun ønsker Veiviseren velkommen.

– Boka gir en oppdatert og lettfattelig beskrivelse av hvordan kommunene kan ivareta sitt ansvar for, og egeninteresse av å tilrettelegge for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi får svar på hvorfor, hva og hvordan. Den gir også innsikt i verdien av godt samarbeid mellom kommuner og forskningsinstitusjoner, sier hun. 

Kommuner i Norge har fått større oppgaver innenfor helse og omsorg de siste årene, uten at forskningsinnsatsen og kapasiteten i like stor grad har fulgt med. Lars Bergesen, rådgiver for forskning, innovasjon og utdanning i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, mener dette er i endring.

– Derfor er det svært viktig at kommunene ruster seg for å bli en god forskningsaktør, sier han.

Bergesen synes Veiviseren for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen gir et godt overblikk over forskning tilpasset til sektoren, og kan være til god hjelp i kunnskapsarbeidet.

I tillegg til Disch og Fredwall står Kathrine Cappelen, Oddvar Førland og Hanne Rostad bak boken. Utgivelsen er støttet økonomisk av Helsedirektoratet.

Kultur for forskning og kunnskap

Lars Bergesen mener Veiviseren bør leses av ledere og nøkkelpersonell i helse- og omsorgstjenestene, som har mulighet til å påvirke og styrke kunnskapsarbeidet i kommunene.

– Det er viktig at forskning ikke bare er noe ildsjelene og fagekspertene i kommunene beskjeftiger seg med. Det må jobbes på systemnivå og utvikles en kultur for å tenke forskning og kunnskapsgrunnlag i kommunesektoren, sier han. 

Dette synes deles av Torunn Wibe:

– Vi trenger forskning som kan styrke beslutningsgrunnlaget i kommunene i årene framover. Hvis forskningen i større grad tar utgangspunkt i de behovene som kommunen har, så øker det sjansen for at resultatene kommer til nytte og blir interessante for flere enn forskerne selv.

– Hvis Veiviseren kan bidra til at kommunen tør å ta en mer aktiv rolle som initiativtaker og deltaker i forskning, er det grunn til å være fornøyd, legger hun til.

Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen

Målet med veiviseren er å stimulere til praksisnær forskning og bidra til at de kommunale tjenestene tar i bruk ny kunnskap i møte med framtidige utfordringer.

Veiviseren er en kraftig revidert utgave av forskningshåndboka som kom i 2014. Den nye utgaven er allerede tilgjengelig på omsorgsbiblioteket.no. Veiviseren er gratis og det er Senter for omsorgsforskning som står bak.

Dette kan du lese om i veiviseren:

  • Hva er forskning?
  • Hvorfor trenger vi forskning i kommunene?
  • Forskning som strategisk satsing
  • Hvordan foregår forskning?
  • Forskningsetikk og personvern
  • Forankring, medvirkning og implementering
  • Forskningskompetanse og samarbeid
  • Hvordan kan forskning finansieres?
  • Hva bør forskningsprotokollen inneholde?


Last ned Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen

Senter for omsorgsforskning 

Senter for omsorgsforskning, sør er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Agder. Region sør omfatter fylkene, Agder, Vestfold og Telemark samt Viken (kun Buskerud).

Senter for omsorgsforskning, sør er én av fem regionale sentre som til sammen utgjør Senter for omsorgsforskning.