Agnete Andersen Bueie

Førsteamanuensis - Merittert underviser

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5313)
Jeg jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, der jeg underviser i norsk i lærerutdanningen. Jeg underviser særlig i didaktiske emner, og har jobbet med med grunnleggende ferdigheter. Mine forskningsinteresser er særlig innenfor skriveforskning, mer spesifikt skriving og vurdering. Jeg er også opptatt av digitalisering og norskfaget. Jeg har også oppgaver inn i desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp), for tiden særlig knyttet til arbeidet med læreplanverket LK20.

Ansvarsområder

 

Inneværende studieår underviser jeg først og fremst i 

 • Norsk i GLU (5-10)
 • Skriveseminar for masterstudenter i GLU

Jeg bidrar også i DeKomp, om prosjekter knyttet til LK20. Jeg er faglig leder for DeKomp-samarbeidet med Vestfold-Telemark fylkeskommune.

Jeg har tidligere undervist i de fleste norskfaglige emner på ulike trinn og kurs, også ppu og ulike KFK-kurs. Tidligere har jeg også undervist i vit-met, i UH-ped-emnet "Lærerutdanner i en digital tid" og i PhD-emnet "Digitalization and Epistemic Change" (PEDRES-programmet).

Kompetanse

 

Interesseområder:

 • Norskdidaktiske emner
 • Læremidler
 • Pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Vurdering
 • Sammensatte tekster
 • Lesing
 • Skriving
 • Norsk som andrespråk

 

Undervisningsområder:

 • Norsk
 • Norsk som andrespråk
 • Norskdidaktikk

Jeg er en av forfatterne av læreverket Grip teksten, et læreverk for studieforberedende utdanningsprogram i videregående. Vg1-boken var ferdig i 2020, Vg2-boken i 2021 og Vg3-boken var ferdig våren 2022.

Jeg var veileder i prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling", innenfor satsingsområdene lesing og skriving i prosjektperioden (2011-2015) for skoler i Buskerud og Vestfold.

Jeg har vært med på å utvikle KFK-kurset PfDK-mooc (profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere på 1-10. trinn). Her har jeg bidratt inn i norskdelen.

Jeg var med å lede prosjektet LUDO (Læring og undervisning i digitale omgivelser) sammen med Toril Aagaard (2018-2021).

For tiden er jeg faglig leder for USNs DeKomp-samarbeid med Vestfold Telemark fylkeskommune, i samarbeid med EVU.

 

Doktorgrad
Fra august 2011 til juli 2015 var jeg stipendiat med prosjektet "Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer på skriftlige tekster i norskfaget". Phd-program: ILS, UV, Universitetet i Oslo. Forskerskole: NAFOL. Veileder: Frøydis Hertzberg og Synnøve Matre. Forskergruppe: SISCO. Disputerte juni 2017.

I avhandlingen undersøker jeg hvordan elever på ungdomstrinnet forstår og bruker lærerkommentarer i norskfaget. Delstudie 1 undersøker forståelse og bruk av lærerkommentarer gitt i prosessorienterte skriveforløp, mens delstudie 2 undersøker forståelse og bruk av lærerkommentarer til heldagsprøve. I delstudie 3 undersøker jeg elevenes tilbakemeldingspreferanser.

Avhandlingen min fikk tittelen "Slike kommentarer er de som hjelper" - Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer i norskfaget. Den består av tre artikler og en kappe. Med unntak av artikkel 1 er avhandlingen tilgjengelig på nett: https://www.duo.uio.no/handle/10852/55724 

 

CV

 

Utdanning:

 • Cand.philol, med hovedfag i norskdidaktikk
 • Veiledningspedagogikk
 • IKT for lærere
 • Historie
 • Øk/adm.fag
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (ppu)

 

Prosjekter:

2018- 2021: Forfatter av læreboken Grip teksten (vg1-vg3 studieforberedende) Aschehoug forlag - ny lærebok i forbindelse med fagfornyelsen

2018-2021: LUDO (læring og undervisning i digitale omgivelser). Er delprosjektleder (20%) og sitter i prosjektgruppen.

2013-2015: Revisjon av læreverket Grip teksten (vg1-vg3 studieforberedende), Aschehoug forlag

2010: Forskningsprosjekt knyttet til interaktive tavler

2009-2013 : Medforfatter av heldigitalt læreverk for fagplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter; Lingua Planet (Aschehoug forlag)

2007-2011: FOU-prosjektet "’Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap. Inkludering gjennom bruket av biblioteket som læringsarena". Samarbeidsprosjekt mellom to grunnskoler, Drammensbiblioteket og Høgskolen i Oslo.

2006- 2008: Medforfatter av læreverket "Grip teksten" for studiespesialiserende utdanningsprogram, videregående skole. Forfatter av nettstedet til dette læreverket. 

2000-2003: Prosjektet "Valg, vurdering og kvalitetssikring av læremidler" i regi av UFD, administrert av Høgskolen i Vestfold.

To rapporter: 1. Lærebokvalg - en formalisert og systematisk prosess? (Skriftserien Høgskolen i Vestfold, rapport 11/2002) 2. Er det sammenheng mellom bruk og valg? (Skriftserien Høgskolen i Vestfold, rapport 11/2003)

 

 

Publikasjoner

 

 

Publikasjoner i Cristin