Agnete Andersen Bueie

Førsteamanuensis - Merittert underviser
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Drammen (5313)
Jeg jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, der jeg underviser i norsk i lærerutdanningen. Jeg underviser særlig i didaktiske emner, og har jobbet mye med med grunnleggende ferdigheter og vurdering. Jeg har også oppgaver inn i desentralisert kompetanseutvikling (DeKomp), for tiden særlig knyttet til arbeidet med læreplanverket LK20. Mine forskningsinteresser er særlig innenfor skriveforskning, mer spesifikt skriving og vurdering. Jeg er også opptatt av læring i digitale omgivelser.

Ansvarsområder

Inneværende studieår underviser jeg først og fremst i 

 • Norsk i GLU (5-10)

Jeg bidrar også i DeKomp, om prosjekter knyttet til arbeid med LK20. 

Jeg har tidligere undervist i de fleste norskfaglige emner på ulike trinn og kurs, også ppu og ulike KFK-kurs. Tidligere har jeg også undervist i vit-met, i UH-ped-emnet "Lærerutdanner i en digital tid" og i PhD-emnet "Digitalization and Epistemic Change" (PEDRES-programmet). Jeg har også holdt skriveseminar for masterstudenter i GLU.

Kompetanse

 

Interesseområder:

 • Norskdidaktiske emner
 • Læremidler
 • Læring i digitale omgivelser
 • Pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Vurdering
 • Lesing
 • Skriving

 

Undervisningsområder:

 • Norsk
 • Norskdidaktikk

Jeg er en av forfatterne av læreverket Grip teksten, et læreverk for studieforberedende utdanningsprogram i videregående. Vg1-boken var ferdig i 2020, Vg2-boken i 2021 og Vg3-boken var ferdig våren 2022.

Jeg var veileder i prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling", innenfor satsingsområdene lesing og skriving i prosjektperioden (2011-2015) for skoler i Buskerud og Vestfold.

Jeg har vært med på å utvikle KFK-kurset PfDK-mooc (profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere på 1-10. trinn). Her har jeg bidratt inn i norskdelen.

Jeg var med å lede prosjektet LUDO (Læring og undervisning i digitale omgivelser) sammen med Toril Aagaard (2018-2021).

I årene 2020-2023 var jeg faglig leder for USNs DeKomp-samarbeid med Vestfold Telemark fylkeskommune, i samarbeid med EVU.

Jeg er prosjektleder for SIMPROF (Simulert praksis - en arena for profesjonsutvikling) (2023-2025). 

 

Doktorgrad
Fra august 2011 til juli 2015 var jeg stipendiat med prosjektet "Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer på skriftlige tekster i norskfaget". Phd-program: ILS, UV, Universitetet i Oslo. Forskerskole: NAFOL. Veileder: Frøydis Hertzberg og Synnøve Matre. Forskergruppe: SISCO. Disputerte juni 2017.

I avhandlingen undersøker jeg hvordan elever på ungdomstrinnet forstår og bruker lærerkommentarer i norskfaget. Delstudie 1 undersøker forståelse og bruk av lærerkommentarer gitt i prosessorienterte skriveforløp, mens delstudie 2 undersøker forståelse og bruk av lærerkommentarer til heldagsprøve. I delstudie 3 undersøker jeg elevenes tilbakemeldingspreferanser.

Avhandlingen min fikk tittelen "Slike kommentarer er de som hjelper" - Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer i norskfaget. Den består av tre artikler og en kappe. Med unntak av artikkel 1 er avhandlingen tilgjengelig på nett: https://www.duo.uio.no/handle/10852/55724 

 

CV

 

Utdanning:

 • Cand.philol, med hovedfag i norskdidaktikk
 • Veiledningspedagogikk
 • IKT for lærere
 • Historie
 • Øk/adm.fag
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (ppu)

 

Prosjekter:

2018- 2021: Forfatter av læreboken Grip teksten (vg1-vg3 studieforberedende) Aschehoug forlag - ny lærebok i forbindelse med fagfornyelsen

2018-2021: LUDO (læring og undervisning i digitale omgivelser). Er delprosjektleder (20%) og sitter i prosjektgruppen.

2013-2015: Revisjon av læreverket Grip teksten (vg1-vg3 studieforberedende), Aschehoug forlag

2010: Forskningsprosjekt knyttet til interaktive tavler

2009-2013 : Medforfatter av heldigitalt læreverk for fagplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter; Lingua Planet (Aschehoug forlag)

2007-2011: FOU-prosjektet "’Multiplisitet, myndiggjøring, medborgerskap. Inkludering gjennom bruket av biblioteket som læringsarena". Samarbeidsprosjekt mellom to grunnskoler, Drammensbiblioteket og Høgskolen i Oslo.

2006- 2008: Medforfatter av læreverket "Grip teksten" for studiespesialiserende utdanningsprogram, videregående skole. Forfatter av nettstedet til dette læreverket. 

2000-2003: Prosjektet "Valg, vurdering og kvalitetssikring av læremidler" i regi av UFD, administrert av Høgskolen i Vestfold.

To rapporter: 1. Lærebokvalg - en formalisert og systematisk prosess? (Skriftserien Høgskolen i Vestfold, rapport 11/2002) 2. Er det sammenheng mellom bruk og valg? (Skriftserien Høgskolen i Vestfold, rapport 11/2003)

 

 

Publikasjoner

 

 

Publikasjoner i Cristin