Heidi Haukelien

Førsteamanuensis - Senter for omsorgsfor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-114)
Heidi Haukelien er førsteamanuensis og stedlig leder for Senter for omsorgsforskning avd. Porsgrunn (USN) og seniorforsker ved Telemarksforsking. Hun arbeider med problemstillinger som angår styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk, profesjonsutøvelse og kjønn. Hun har gjennomført en rekke feltarbeid i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester. Haukelien har vært redaktør og medforfatter på flere bøker, blant annet Maktens samvittighet (Universitetsforlaget 2002), Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger (Dreyers forlag 2017) og Forventningens kraft. Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad (Gyldendal akademisk 2017). Siste artikkel dreier seg om velferdsteknologi: Alderdom i det teknologiske Utopia? Velferdsteknologi i norske kommuner (i Velferdstjenestenes vilkår. Nasjonal politikk og lokale erfaringer i Avik m.fl. 2020, Universitetsforlaget). PÅGÅENDE PROSJEKTER 2019-2020 “Kompetanse om vold og overgrep hos ansatte i asylmottak.” Prosjekteier Telemarksforsking. Finansiert av UDI 2017-2021: «Tjenesteshop» (Service shopping). Leader of the Research-team with partners from The University of South-Eastern Norway, Telemark Research Institute and Sintef). Larvik kommune er prosjekteier. Finansiert av Helsevel, NFR. Rolle: prosjekleder for forskningsteamet. Stipendiat Lise Ellingsen Langemyr. 2018-2022 Opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Telemarksforsking, Oslomet, NIBR. Barne- og likestillingsdepartementet. 2019-2022: “Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?” Senter for Omsorgsforsking (USN) er prosjekteier. Leder arbeidspakke 2 om bestiller/utfører modellen som gjennomføres av stipendiat Marte Lilløy Aabø. Finansiert av NFR, Helsevel. 2019-2022: “Health-promoting cooperation to strengthen work participation”. Universitetet I Sørøst-Norge, metARR. Prosjekteier: Vinje commune. Rolle: prosjektmedarbeider. Finansiert av NFR. 2020-2021: Individuell boligplan – en helhetlig metode til en bærekraftig bo- og livssituasjon. Sandefjord kommune. Prosjektmedarbeider. SOF i samarbeid med Telemarksforsking. finansiert av Husbanken. 2020-2023 “Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State”. Rolle: prosjektdeltaker, Telemarksforsking, Nordlandsforskning, Roskilde Universitet. Finansiert av NFR

Ansvarsområder

 • Eksternt finansierte forskningsoppdrag
 • Undervisning, veiledning og forskningsformidling
 • Bokbad på Campus Porsgrunn
 • Se forøvrig CV

Kompetanse

Metoder

 • Etnografisk feltarbeid
 • Kvalitativ analyse
 • Institusjonell etnografi

Forskningsinteresser

 • Demokrati, velferdspolitikk, endringer i velferdsstaten
 • Profesjonsutøvelse
 • Kjønn
 • Arbeidslivsforsking
 • Styring av helse- og velferdstjenester
  • Boligsosialt arbeid
  • Arbeidsrehabilitering 
  • Psykisk helse og rus
  • Velferdsteknologi

 

CV

Publikasjoner i Cristin