Heidi Haukelien

Førsteamanuensis - Senter for omsorgsfor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-114)
Heidi Haukelien er førsteamanuensis og stedlig leder for Senter for omsorgsforskning avd. Porsgrunn (USN) og seniorforsker ved Telemarksforsking. Hun arbeider med problemstillinger som angår styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk, profesjonsutøvelse og kjønn. Hun har gjennomført en rekke feltarbeid i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester. Haukelien har vært redaktør og medforfatter på flere bøker, blant annet Maktens samvittighet (Universitetsforlaget 2002), Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger (Dreyers forlag 2017) og Forventningens kraft. Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad (Gyldendal akademisk 2017). Siste artikkel dreier seg om velferdsteknologi: Alderdom i det teknologiske Utopia? Velferdsteknologi i norske kommuner (i Velferdstjenestenes vilkår. Nasjonal politikk og lokale erfaringer i Avik m.fl. 2020, Universitetsforlaget). PÅGÅENDE PROSJEKTER 2019-2020 “Kompetanse om vold og overgrep hos ansatte i asylmottak.” Prosjekteier Telemarksforsking. Finansiert av UDI 2017-2021: «Tjenesteshop» (Service shopping). Leader of the Research-team with partners from The University of South-Eastern Norway, Telemark Research Institute and Sintef). Larvik kommune er prosjekteier. Finansiert av Helsevel, NFR. Rolle: prosjekleder for forskningsteamet. Stipendiat Lise Ellingsen Langemyr. 2018-2022 Opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Telemarksforsking, Oslomet, NIBR. Barne- og likestillingsdepartementet. 2019-2022: “Does the structural organisation of care affect pathways in municipal services for older people with mental health/substance use disorders?” Senter for Omsorgsforsking (USN) er prosjekteier. Leder arbeidspakke 2 om bestiller/utfører modellen som gjennomføres av stipendiat Marte Lilløy Aabø. Finansiert av NFR, Helsevel. 2019-2022: “Health-promoting cooperation to strengthen work participation”. Universitetet I Sørøst-Norge, metARR. Prosjekteier: Vinje commune. Rolle: prosjektmedarbeider. Finansiert av NFR. 2020-2021: Individuell boligplan – en helhetlig metode til en bærekraftig bo- og livssituasjon. Sandefjord kommune. Prosjektmedarbeider. SOF i samarbeid med Telemarksforsking. finansiert av Husbanken. 2020-2023 “Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State”. Rolle: prosjektdeltaker, Telemarksforsking, Nordlandsforskning, Roskilde Universitet. Finansiert av NFR

Ansvarsområder

 • Eksternt finansierte forskningsoppdrag
 • Undervisning, veiledning og forskningsformidling
 • Bokbad på Campus Porsgrunn
 • Se forøvrig CV

Kompetanse

Metoder

 • Etnografisk feltarbeid
 • Kvalitativ analyse
 • Institusjonell etnografi

Forskningsinteresser

 • Demokrati, velferdspolitikk, endringer i velferdsstaten
 • Profesjonsutøvelse
 • Kjønn
 • Arbeidslivsforsking
 • Styring av helse- og velferdstjenester
  • Boligsosialt arbeid
  • Arbeidsrehabilitering 
  • Psykisk helse og rus
  • Velferdsteknologi

 

CV

Publikasjoner

 

Totalt: 10 fagfellevurderte artikler, 2 fagfellevurderte bøker, 30 vitenskapelige rapporter, 1 lærebokartikkel, 4 bokanmeldelser, 8 populærvitenskapelige artikler, 26 konferansepapers.

Artikler og bøker

Haukelien, H (2020) Alderdom i det teknologiske Utopia? Velferdsteknologi i norske kommuner. I Velferdstjenesters vilkår. Nasjonal politikk og lokale erfaringer. Red. Anvik, C.H. & Sanvin, J.T. Universitetsforlaget. Fagfellevurdert.

Haukelien, H. (2018) Tre faktorer som hjelper folk tilbake til arbeid og utdanning. Forskning.no

Jokstad, K., Skovdal, K., Landmark, B.P. and Haukelien, H. (2018) Ideal and reality; Community healthcare professionals’ experiences of user involvement in reablement. In Health and Social Care in the Community. DOI:10.1111/hsc.12708. Fagfellevurdert.

Haukelien, H. og Vike, H. (2018) Psykoterapeutiske offentligheter. Et sosialantropologisk blikk på familieterapi ved Modum Bad. I Fokus på familien 3 – 2018 (228-247) Universitetsforlaget. Fagartikkel

Haukelien, H. og Vike, H. (2018) Oversvømmet av ansvar? I #sykepleiehelse – en overlevelsesguide. Sykepleien ISS 0806-7511

Vike, H. og Haukelien, H. (2017). Forventningens kraft. Sosialantropologisk perspektiver på

psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad. Oslo: Gyldendal. ISBN 788205484771. Fagfellevurdert, 2017

 

Haukelien, H. og Wyller, T.B. (2017) Når alle gode krefter drar I feil retning. I: Haukelien, H og Wyller, T.B. (red): Ny Helsepolitikk. Det finnes løsninger. Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-152-3.

 

Hvalvik, S. og Haukelien, H. (2017) Eldre pasienter i overgangsfasen fra spesialisthelsetjenester til kommunale tjenester. I: Haukelien, H og Wyller, T.B. (red): Ny Helsepolitikk. Det finnes løsninger. Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-152-3.

 

Haukelien, H. (2017): Det politiske ansvarets forvitring. I: Haukelien, H og Wyller, T.B. (red): Ny Helsepolitikk. Det finnes løsninger. Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-152-3.

 

Wyller, T.B. (2017): Det finnes løsninger. I: Haukelien, H og Wyller, T.B. (red): Ny Helsepolitikk. Det finnes løsninger. Dreyers Forlag. ISBN 978-82-8265-152-3.

 

Vike, H. og Haukelien, H. (2017). Family therapy and holistic complexity. An ethnographic approach to therapeutic practice in a Norwegian psychiatric clinic. I Routine Outcome Monitoring in Couple and Family Therapy. The Empirically Informed Therapist. Springer. Fagfellevurdert.

 

Vike, H. og Haukelien, H. (2016). Omsorgens grenser. I Omsorgsarbeidets sosiologi  Neumann, C. B., Olsvold, N. og Thagaard, T. (red.) Fagbokforlaget. Fagfellevurdert

 

Haukelien, H. (2016). Faglighet, forpliktelse og mening. I Tilbakeblikk på velferdsstaten.

Politikk, styring og tjenester. Vike, H., Debessay, J. og Haukelien, H. (red) Gyldendal

Akademisk. ISBN 978-82-05-46447-6 Fagfellevurdert.

 

Vike, H., Debesay, J. og Haukelien, H. (2016). Betingelsene for profesjonsutøvelse i en

velferdsstat i endring. I Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester. Vike, H.,

Debessay, J. og Haukelien, H. (red) Gyldendal .Akademisk. ISBN 978-82-05-46447-6

Fagfellevurdert.

 

Vike, H., Debesay, J. og Haukelien, H. (2016). Grasrotbyråkratiets historisk-politiske

forankring. I Tilbakeblikk på velferdsstaten. Politikk, styring og tjenester. Vike, H.,

Debessay, J. og Haukelien, H. (red) Gyldendal .Akademisk. ISBN 978-82-05-46447-6

Fagfellevurdert.

 

Haukelien, H. (2013) Omsorgsyrker, hierarki og kjønn: Historiske linjer. I Norsk Antropologisk

Tidsskrift Nr. 03-04/2013. Fagfellevurdert

 

Haukelien, H. (2012) Nettverk og forpliktelser i velferdsstaten. I Bygdeutviklingas paradoks. Mary Bente Bringslid (red.). Fagfellevurdert

 

Vike, H. og Haukelien, H. (2001/2009): Velferd. I Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene”. Brodtkorb, Norvoll og Rugkåsa (red.). Gyldendal akademiske forlag. Fagfellevurdert.

 

Haukelien, H. (2003).     Styring og Intern diskurs i et norsk helseforetak. Norsk antropologisk tidsskrift vol.14. Nr 2. 2003 s.113 – 123. Fagfellevurdert

 

Vike, H., Bakken, R., Brinchmann, A., Haukelien, H. og Kroken, R. (2002): Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. Makt- og demokratiutredningen. Cappelens Akademiske forlag, Oslo. Fagfellevurdert

 

Haukelien, H. (2000). Kall og byråkrati. Omsorgsideologier og omsorgspraksiser blant sykepleiere. Hovedoppgave ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

 

Rapporter:

2018:    Haukelien, H. Fra veiviser til stifinner? Evaluering av arbeidsrehabiliteringstiltaket

Frisk Bris, Bamble kommune.

 

2017:    Haukelien, H. Varig bolig – mer enn et sted å bo? Evaluering av Blå kors bo- og

rehabiliteringssenter. Vågsbygd. TF-rapport nr. 390.

 

2017:    Utviklingsprosjekt for å styrke krisesentertilbudet I kommunene til voldsutsatte med

              alvorlig problematikk knyttet til rus, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelser. I           

              samarbeid med Varde Hartmark på oppdra fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

 

2016:    Haukelien, H., Vike, H. og Vardheim, I. Frivillighet i eldreomsorgen. Fantasier og

              realiteter. TF-rapport nr. 378.

 

2015:    Haukelien, H. og Hvitsand, C. En tvetydig gave? Evaluering av Opplevelseskortet I Møre og Romsdal- Rapport nr. 356. Telemarksforsking.

2015:    Haukelien, H. og Vike, H. Bruddstykker av helhet. Oppgaver og kompetanse i helse- og omsorgssektoren. Rapport nr. 358. Telemarksforsking.

2015:    Haukelien, H., Vike, H. og Vardheim, I. Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sykepleieres erfaringer. Rapport nr. 362. Telemarksforsking.

2015:    Haukelien, H, Vardheim, I., Hvitsand, C. og Sørhaug, C. Kraftsentre for

brukermedvirkning? Evaluering av de regionale brukerstyrte sentrene. TF-rapport nr. 363. 

 

2013:    Haukelien, H. Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.), Universitetet i Bergen.

2011:    Haukelien, H., Vike, H., Landsverk, A. og Rudningen, G. Frihet til likeverd.

Likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling. Rapport nr. 281. Telemarksforsking.

 

2011:    Haukelien, H., Møller, G. og Vike, H. Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren. Rapport nr. 284.

2010:    Haukelien, H., Lunder, T.E., Møller, G. og Sannes, J. Evaluering av rehabiliterings- tiltakene SOLA og PIA. Rapport nr 279. Telemarksforsking.

2009:    Haukelien, H., Hvitsand C., og Møller G.H.Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet. Rapport nr. 251. Telemarksforsking.

2009:    Haukelien, H., Vike, H. og Bakken, R. Kompetanse og faglig infrastruktur i helse- og omsorgstjenestene. Evaluering av prosjektet EVUK. Rapport nr 252. Telemarksforsking.

2009:    Haukelien, H. og Kleppe, B. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i

videregående skole. Telemarksforsking.

 

2008:    Haukelien, H. I velferdsstatens randsone. Evaluering av Boteam, Porsgrunn. Høgskolen i Telemark. Rapport 1-2008

2008:    Haukelien, H. Evaluering av Klinisk Stige ved Sykehuset Telemark. Arbeidsrapport 8.

Telemarksforsking

 

2007:    Haukelien, H. DUS – Den Unge scenen. En evaluering. Norsk Kulturråd        

2007:    Vike, H. og Haukelien, H. Velferdspolitikk ved reisens slutt. Norsk Sykepleierforbund

2006:    Haukelien, H. Utredning av vekstområder for avdeling for Helse- og Sosialfag ved

Høgskolen i Telemark

 

2006:    Haukelien, H. Norsk på nytt. En evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen? Norsk Kulturråd

2004:    Vike og Haukelien. Autonomi, ansvar og legitimitet i lokalpolitikken. Delrapport i evaluering av forsøk med øremerkede midler. Arbeidsrapport 21. 2004. 

2003:    Haukelien, H. og Vike, H. Modellkommuneforsøket i Porsgrunn. Rapport nr. 207. Telemarksforsking. ISBN/ISSN: 82-7401-2267/1501-9918

2003:    Bergssgaard, N.A., Flermoen, S. og Haukelien, H. Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak – samarbeid og organisering lokalt. Evaluering av det lokale arbeidet med Opptrappingsplanen for psykisk helse. Telemarksforsking Arbeidsrapport 10 – 2003. ISSN: 0802-3662

2001:    Vike, H. og Haukelien, H. Evaluering av samfunnsavdelingen ved Fylkesmannen i Telemark. Telemarksforsking. Arbeidsrapport 9 – 2001. ISSN: 0802-3662

1999:    Haukelien, H. og Vike, H. Evaluering av Granlien aktivitetssenter. Rapport 153. ISBN/ISSN: 82-7401-115-5/1501-9918

 

Bokanmeldelser:

Haukelien, H. (2020). Anmeldelse i Norsk Antropologisk Tidsskrift 2020. 03/2020. Årg.31 Jens-Ivar Nergård, Piers Vitebsky (red.): Kulturen som pasient. Uvanlige møter for vanlige folk.

Haukelien, H. (2017). Anmeldelse i Norsk Antropologisk Tidsskrift 2016. Årg.27, nr.3/4  side 274-276: Karin Wideberg (red): I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Fagfellevurdert tidsskrift.

 

Haukelien, H. (2011): Anmeldelse i Norsk Antropologisk Tidsskrift. Årg.22, nr.1, side 72-74. Kenneth Dahlgren og Jørn Junggren (red). Klassebilder – ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Fagfellevurdert tidsskrift.

Haukelien, H. (2002). Anmeldelse i Norsk Antropologisk Tidsskrift (3/2002) av boken; Sundhedsplejerske-institutionens dannelse. En kulturteoretisk og Kulturhistorisk analyse af velfærdsstatens embedsværk. (502 s.) Københavns Universitetet 2001. Av Henriette Buus. Fagfellevurdert tidsskrift

Under publisering: Anmeldelse i Norsk Antropologisk tidsskrift  av boken «Kulturen som pasient. Uvanlige møter for vanlige folk

 

Papers på konferanser:

2019:    Municipal entrepreneurship and welfare state universalism. 7th EMES International Research Conference on Social Enterprise, Cheffield 24.-27. Juni.

2019:    Cross-cultural studies of Mental Heath and/Substance Use Disorders among older people. European Forum for Primary Care, PRIMORE. Nanterre Conference, Paris

2016:    Skal alle gjøre alt? Nye modeller for samhandling. Sykepleierkongressen, Gardemoen Airport Hotel.

2016:    Cultural Models, Organizations and Professional service Providers. 76th Annual Meeting of the Society for Applied Anthropology in Vancouver.

2015:    Om troverdige vitner i offentlig debatt. Årskonferanse I Norsk antropologisk forening.

2015:    Frivillighet i eldreomsorgen. Barrierer og muligheter. Seminar ved Senter for Omsorgsforskning, Vest. (Bergen).

2014:    Analytisk mangfold som analytisk grep. Feltarbeid i helse- og omsorgssektoren. Seminar ved Senter for Omsorgsforskning, Vest.(Bergen).

2013:    Unpaid work, Social Inclusion and Value. Organizer and discussant at the workshop: 

Reconseptualizing the labour marked. 112th Annual meeting of the Association of American Anthropologists (AAA), Chicago.

2013:    Kjønnsulikhet på arbeidsplassen. Konferanse I regi av Core, Kjernemiljø for likestillingsforskning ved Institutt for Samfunnsfag.

 

Noen utvalgte foredrag/offentlige oppdrag

04.03.2019:       Hvordan påvirker privatisering, konkurransetenkning og markedsretting. pasientbehandling og omsorg i kommunehelsetjenesten i dag? Innlegg på seminar om kommunale helse- og omsorgstjenester på Stortinget. Arr. Senterpartiets Stortingsgruppe.

13.11.2018:       Myter og realiteter. Om gjensidighet og styring i offentlig sektor. Åpent foredrag + Masterprogram i kliniske helsestudier ved Universitetet i Agder.

17.10.2018:       Betingelser for implementering av frivillighet i drift. Fylkesmannens høstkonferanse, Telemark

20.09.2018:       Det politiske ansvarets forvitring. Undervisning for masterstudenter innen kurset: Organisering og koordinering av psykisk helsearbeid.

30.08.2018:       Prosjekt Tjenesteshop. Samarbeid mellom kommune og forskerteam.  Presentasjon på søkerverksted i regi av Norges Forskningsråd.

25-26/6.18:       Presentasjon av Center for Care Research på studiereise med fakultet for sosial- og helsevitenskap, USN.

13.06.2018:       Debattleder etter teaterforestillingen Langligger av Teater Fusentast, Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival.

12.06.2018:       Tjenesteshop i Larvik kommune. Bedre tjenester og bedre ressursutnyttelse? Seminar i regi av Senter for omsorgsforskning Vest. Bergen.

19.04.2018:       Et kritiske blikk på helse- og omsorgstjenestene. Undervisning for videreutdanning i eldre, helse- og samfunn ved Høgskolen i Haugesund (3. gang).

04.12.2017:       «Bokbad» på Modum Bads festsal i forbindelse med lansering av boken Forventningens kraft.

16.11.2017:       Myter og realiteter. Om gjensidighet og styring i offentlig sektor. Åpen forelesning ved Universitetet i Agder. For masterstudium i klinisk helsearbeid og praksisfeltet.

26.09.2017:       Det politiske ansvarets forvitring. Undervisning for masterstudenter innen kurset: Organisering og koordinering av psykisk helsearbeid.

12.09.2017:       Debattleder på Omsorgskonferanse i Trondhjem

16.08.2017:       Paneldeltaker sammen med sentrale politikere på offentlig debatt om New Public Management på Arendalsuka.

26.01.2017:       Paneldeltaker på boklansering. Litteraturhuset i Oslo (Ny helsepolitikk. Det finnes løsninger).

10.03.2017:       Hvem taler faget i tjenestene? Foredrag på Omsorgskonferansen i Telemark 2017, Langesund.

16.11.2017:       Myter og realiteter. Om gjensidighet og styring i offentlig sektor. Foredrag på Masterprogram i kliniske helsestudier ved Universitetet i Agder.

August 2016:     Presenterte rapporten Bruddstykker av helhet. Oppgaver og kompetanse i helse- og omsorgssektoren. Åpent Frokostseminar på brygga under Arendalsuka. I regi av Norsk Sykepleierforbund.

07.09.2016:       Utviklingstrekk i helse- og omsorgssektoren. Seminar arrangert av  Helsedirektoratet.

16.10.2015:       Frivillighet i sykehjem – en trylleformel. Konferanse om frivillighet i

eldreomsorgen ved HiOA, Oslo.

17.11.2015:       Brukermedvirkning i eldreomsorgen. Videreutdanning i geriatri ved

Universitetet i Sørøst-Norge

11.11.2015:       Hvordan står det til i eldreomsorgen? Åpent seminar ved Sykehuset Telemark HF.

27.03.2015:       Opplevelseskortet. En tvetydig gave? Innlegg på «Kildenkonferansen» i Kristiansand.

05.12.2015:       Institusjonell innovasjon. Ansvars- og oppgavefordeling i helse- og

omsorgssektoren. Konferanse, Norsk Sykepleierforbund, Leangkollen.

09.04.2014:       Et kritisk blikk på helse- og velferdstjenestene. Konferanse Norsk

Sykepleierforbund, Kragerø.

20.03. 2014:      Omsorg og styring. Kjønn arbeid og makt i velferdskommunen. Foredrag ut fra phd.-avhandlingen for psykoterapeuter, sykepleiere og masterstudenter, Lofthus.

 

Alle rapportene og de fleste av foredragene (PP-presentasjoner) er tilgjengelige for nedlastning på denne adressa:

https://www.tmforsk.no