Hilde Dehnæs Hogsnes

Post doctor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn ()
Førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Ansvarsområder

- Undervisning og i pedagogikk på barnehage - og grunnskolelærerutdanningen​

- Veiledning i masteremner; barnehage- og grunnskolelærerutdanningen

- Leder av forskergruppen, Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæringen

- Forskningsprosjekter relatert til Barns overganger (bhg, skole, sfo), Begynneropplæringen (post.dok) og Barnehagelærerutdanningen.

 

 

Kompetanse

- Lek og læring i barnehagen

- Lek og læring i skolens begynneroplæring

- Lek og læring i skolefritidsordningen

- Overgangen fra barnehage til skolefritidsordning og skole

CV

- Utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Vestfold i 1986

- Arbeidet som pedagogisk leder og styrer i barnehagen i perioden 1987-2005

- Studerte master i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo i perioden 2005-2007

- Ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge fra august 2007

- Høgskolens representant i arbeidsgruppe for utarbeidelse av rapporten. Sammen om Vestfolds framtid. Regional plan for et helhetlig opplæringsløp (Vestfold fylkeskommune) i 2013-2014.

- Representant i ekspertguppen ved utarbeidelse av kunnskapsoversikten Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole. En systematisk kunnskapsoversikt (Lillejord, m.fl. ,2015), Kunnskapssenter for utdanning i 2015.

- Disputerte med avhandlingen "Kontinuitet og diskontinuitet i barns overgang fra barnehage til skoe og skolefritidsordning. En mulitmetodisk studie av pedagogers og SFO-lederes prioriteringer av tiltak og barns erfaringer med kontinuitet og diskontinuitet" i 2016.

- Fagfelle for kapittel 3 og 5 i OECDs rapport Starting strong V. Transition from early childhood education and care to primary school i 2017.

- "Invited speaker" ved presentajon av OECD rapporten Starting strong V. Transition from early childhood education and care to primary school. Discussion of some mail messages i 2017.

- Leder av gruppen som utarbeidet forslag til nye nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdet, Språk, tekst og kommunikasjon i barnehagelærerutdanningen (NRLU) i 2018. 

- Leder av arbeidsgruppa som leverte utkast til Nasjonal rammeplan for SFO. (Udir)

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner siste 10 år

Hogsnes, H.D.; Svensson, A-K; Larsen, M.E.; Damber, U (2020). Litteraturens og høytlesingens plass og hensikt i nasjonale policydokumenter for barnehagen og barnehagelærerutdanningen i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Barn ;Vol. 38.(4) s. 15-32. 

Hogsnes, H.D. (2019). Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning. Samarbeid for sammenheng. Bergen: Fagbokforlaget.

Becker, A.A.; Bjørnestad, E. & Hogsnes, H.D. (Red) (2019). Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Oslo. Universitetsforlaget. 

Becker, A.A.; Bjørnestad, E. & Hogsnes, H.D. (2019) Lek og lekende perspektiver på skolens første år. I A.A Becker, E. Bjørnestad & H.D Hogsnes, H.D. (Red). Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO.  Oslo. Universitetsforlaget. Kap 1.

Hogsnes, H,D & Storli, J.B.(2019) Lekens betydning i grenseland mellom barnehage, skolefritidsordning og skole. I Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger i skole og SFO. Oslo. Universitetsforlaget. kap. 7.

Hogsnes, H.D. (2019). SFO som arena for lesing, lek og vennskap i overgangen fra barnehage til skole. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016- 2019. www.språkløyper.no

Hogsnes, H.D; Storli, J. B. & Moser, T. (2017). Evaluering av det faglige innholdet og kvaliteten i skolefritidsordningen (SFO) i Kristiansand kommune. Sluttrapport, 01.12. 2017. Høgskolen i Sørøst-Norge.

Hogsnes. H.D (2017). Bildebokas potensiale for barns erfaringer med sammenheng iovergangen fra barnehage til skole. Viden om literacy (22), 20-25.

Hogsnes, H. D. (2016). Kontinuitet og diskontinuitet i barns overgang fra barnehage til skolefritidsordning og skole. En multimetodisk studie av pedagogers og sfo-lederes prioriteringer av tiltak og barns erfaringer med kontinuitet og diskontinuitet  (phd- avhandling), Kongsberg: Høgskolen i Sørøst-Norge

Hogsnes, H. D. (2015). Children’s experiences of continuity in the transition from kindergarten to school:  The potential reliance on books as boundary objects. International Journal of Transition in Childhood, 8, 3-13.

Hogsnes, H. D., & Moser, T. (2014). Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og sfo. Nordisk barnehageforskning, 7, 1-24.

Hogsnes, H. D. (2014). Barns muligheter for å erfare sammenhenger i overgang fra barnehage til skolefritidsordning. Barn, 3, 45-60.

Hogsnes, H.D (2011) Hvem har makt til å definere barns opplevelse av sammenheng? I A.M.Otterstad, og J. Rhedding-Jones (Red). Barnehagepedagogiske diskurser. Oslo: Universitetsforlaget. 

Hogsnes, H.D. (2010). Barnehagen i endring.  I Hogsnes, H.D  (Red), Angell, M.L og Nordtømme, S. Barnehagens læringsliv. Bergen: Fagbokforlaget. s.53-76

Hogsnes, H.D.  (2010) Læring, likestilling og likeverd. I Hogsnes, H.D (Red), Angell, M.L og Nordtømme, S. Barnehagens læringsliv. Bergen: Fagbokforlaget. s.117-142 

Hogsnes, H.D. (2010) Læring og sammenheng mellom barnehage og skole. I Hogsnes, H.D (Red), Angell, M.L & Nordtømme, S. Barnehagens læringsliv. Bergen: Fagbokforlaget, s.143-176

Østrem, S; Bjar H; Føsker, L I; Hogsnes, H.D; Jansen  T. T. Nordtømme, S og Tholin, K.R (2009) Alle teller mer. En evaluering av hvordan rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir forstått, brukt og erfart. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold. 

Hogsnes, H.D. (2009) Kolonisering av barnehagen sett i et kjønnsperspektiv. Kritiske lesninger knyttet til krav om sammenheng mellom barnehage og skole. I Norsk pedagogisk tidsskrift, 1.