Janne Madsen

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3116)
Janne er professor i pedagogikk, med spesiell interesse for læring i klasserommet, begynneropplæring og bærekraft i klasserommet. Dialog, samspill, samhandling, lek og læring med mening er begreper som kan sammenfatte noe av dette. Skoleutvikling er viktig for å vedlikeholde og øke kvaliteten i skolen og er derfor også en del av interessefeltet.

Ansvarsområder

Underviser i pedagogikk på lærerutdanningen. 

Følger opp begynneropplæring i lærerutdanningen. 

Leder forskergruppen Bærekraft i utdanning

Er medlem i forskergruppen Begynneropplæring og overgang barnehage skole. 

Kompetanse

Area of interests:
Student active teaching and learning. Learning strategies. School starters. Sustainability in education. School development.

Action research and action learning. Learning and doing democracy. 

Teaching areas:
Generel pedagogy, school development, strategies of learning, schoolmanagement, teaching elementary stage.

CV

 

Curriculum Vitae for Janne Madsen, June 2019

Relevant education:

2017    Qualified ICDP mentor

2015    Akademisk veiledning

2008    PhD, Tromsø University

2001    Project management, 5 vekttall (Universitetet i Tromsø)

2000    Master in Educational Science [Hovedfag i pedagogikk] (NTNU)

1985    Diploma of Education. Teacher College [Allmennlærerutdanning] (University College, Odense, Denmark)

1986    Part one, medicine (4 years) (Odense University, Denmark)

1979    Natural science, basic education within mathematics, physics, chemistry and biology (Odense University, Denmark)

 

Relevant academic experiences

2018-2019      Editor in Research and Change (Forskning og Forandring) number 3

2017-2018      Editor in Research and Change (Forskning og Forandring) number 1

2017-              Lead of the research group Sustainability in Education.

2017               Started the research group: transition between kindergarten and school, now ordinary member. 

2016- dd         Member of the editorial board in the Nordic journal Forskning og forandring.

2015-2017          Lead of the research network Management, Innovation and Learning, Buskerud and Vestfold University College.

2014 – 2017        Participant in the Global Doing Democracy Research Project,

2009 – 2013    Lead of the action research network, OsloFjordAlliansen, OFA.

2010 – 2012    Participant in the project Inclusive education, intercultural competence, and democratic citizenship in teacher education. A joint action project between the University of Duhok and Buskerud University College, Norway with collaboration on development and research

Relevant professional experiences

2019                Leader of the committee assessing teacher education in Alta, Norway.

2019                Participant in the organizing group for the Nordic ISCAR conference

2019                Lead organizer of the CARN-Norway conference

2018                Member of committee assessing Danish teacher education

2018-              Proceding: Lead of developmental work for teacher educators focusing on student centered teaching and learning

2016-2017      Mentoring an ICDP-process in kindergarten

2016-2017      Group for planning teacher education as a master in University of South Eastern Norway.

2017               Qualified ICDP mentor 

2016                Lead organizer of the CARN-Norway conference

2016                Project group for planning teacher education as a master in HSN.

2012 – 2017        Mentor in the national project School based development in lower secondary schools in Norway [Skolebasert kompetanseutvikling i ungdomsskolen]

2011 – 2014    Mentor in the national Learning environment project [Læringsmiljø-prosjektet]

2009 – 2010    Workgroup appointed by National committee for teacher education [Nasjonalt råd for lærerutdanning] under the lead of Peder Haug.

2009 – 2010    In the leader group of national network for school management,

2008 – 2010    Lead in the Drammen project [Drammensprosjektet], a project combining research and school based development, Buskerud University College.

2008 – 2009    Participant in European Teacher Education in Primary Schools, EU.

2008 – 2010    Lead of the project School development from a digital perspective

2007 – dd        Teaching pedagogics in teacher education

2002 – 2005    Teaching pedagogics of university and university colleges (høyskole og universitetspedagogikk)

1999 – 2001    Mentor in the PILOT-project, Utdanningsdirektoratet.

 I tillegg har jeg lest review for følgende tidsskrift

Action research

Fou i praksis

TATE

Journal of Educational Action Research

Publikasjoner

Madsen, Janne (2020). Cultural-historical activity theory as the basis for mentoring student teachers in triads. In Postholm, May Britt; Vennebo, Kirsten Foshaug (Eds.) Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings. Oxon: Routhledge.

Sigrun Wessel Svenkerud, Janne Madsen, Brit Bolken Ballangrud, Anne-Lise Strande, and Elisabeth Stenshorne (2020). Sustainable Use of Ecological Concepts in Educational Science. Discourse and Communication for Sustainable Education, vol. 11, no. 1, pp. 153-162.

Madsen, J. (2019). Cultural-Historical Activity Theory as the Basis for Mentoring Student Teachers in Triads. In Postholm, M. B. & Vennebo, K. F. (eds.) Learning, development and research in educational settings - Within and across boundaries. Routledge.

Stenshorne, E. & Madsen, J. (2019). Å være og lære gjennom et forskende partnerskap mellom studenter, høgskole og skole. H. Bjørnsrud & L. Gjems (red). Praksisfellesskap i utdanningssammenhenger. Oslo: Universitetsforlaget.

Madsen, J. (2018). Bokanmeldelse av «Den viktige begynneropplæringen». FOU i praksis vol 12(3), 89-91.

Biseth, H. Madsen, J. and Reite, I. C. (2018). Student Teachers Promoting Democratic Engagement Using Social Media in Teaching. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 2(4), 37–52. https://doi.org/10.7577/njcie.2796

Tofteng, D., Schwencke, E. & Madsen, J. (2018). Velkommen til Forskning og Forandring. Forskning og forandring, Vol. 1(1), p. 1-8. Available at: https://forskningogforandring.dk/index.php/fof/article/view/1241. Date accessed: 20 dec. 2018. doi: https://doi.org/10.23865/fof.v1.1241 .

Wistrøm, Øyvind; Madsen, Janne. (2018). Democracy and science: two sides of the same coin? Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. Available at: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/559. Date accessed: 26 may 2018. doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.559

Strande A.L. & Madsen, J. (2018). Grubletegninger som metode for økt naturfaglig argumentasjon og refleksjon blant lærerstudenter og elever. Nordic Studies in Science Education (NorDiNa), vol 14, no. 2 pp. 170-185.

Strande, A.L. og Madsen, J. (2017). Aktivitetsbasert undervisning og vurdering i naturfag. I Gjøtterud, S., Hiim, H., Husebø, D. Jensen, L.-H., Steen-Olsen, T. og Stjernstrøm, E. (red.) Aksjonsforskning i Norge: Teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen Damm Akademisk.

Burner, Tony; Madsen, Janne; Zako, Nadia; Ismail, Adham. (2017) Three secondary school teachers implementing student-centred learning in Iraqi Kurdistan. Educational Action Research; Volum 25(3) s. 402-419.

Strande, A.L. og Madsen, J. (2017). Aktivitetsbasert undervisning i naturfag. I Gjøtterud, S., Hiim, H., Husebø, D. Jensen, L.-H., Steen-Olsen, T. og Stjernstrøm, E. (red.) Teoretiske og empiriske perspektiver på aksjonsforskning i Norge.

Brit Ballangrud og Janne Madsen (2016). Mangfold og inkludering i barnehage og skole: ledernes stemmer. I Børhaug, F. B. og Helleve, I. (red.) Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. s 89-106. Fagbokforlaget: Bergen.

Stenshorne, E. og Madsen, J. (2015). Aksjon + Læring = Aksjonslæring. I Høihilder, E. K. og Gulbrandsen, O. A. (red.) Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU. Oslo: Gyldendal akademisk.

Madsen, J. (2015). Kulturhistorisk virksomhetsteori som bakgrunn for veiledning. I Bjørnsrud, H. (red.). Skolebasert kompetanseutvikling -Læring og utvikling for ungdomstrinnet. Oslo: Gyldendal.

Madsen, J. og Biseth, H. (2014). Demokratisk deltakelse med bruk av sosiale medier. I J. Madsen og H. Biseth (red.), MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen (s. 118-132). Oslo: Universitetsforlaget

Madsen, J. og Biseth, H. (2014). Om demokratisk praksis i skolen. I J. Madsen og H. Biseth (red.), MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen (s.15-21). Oslo: Universitetsforlaget

Madsen, J. og Biseth, H. (red.) (2014). MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. Oslo: Universitetsforlaget.

Biseth, H. og Madsen, J. (2014). Om demokratiske trender i skolen. I: J. Madsen og H. Biseth (red.), MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. (s. 273-281). Oslo: Universitetsforlaget.

Madsen, J., Gustavsen, T. og Nylund, N. G. (2014). Matematikk med mening. Et undervisningsopplegg for 8. klasse med fokus på brøk. I J. Madsen og H. Biseth (red.), MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen (s.153-167). Oslo: Universitetsforlaget

Madsen, J. og Strande, A. L. (2014). Naturfag som læringsarena for demokrati. I J. Madsen og H. Biseth (red.), MÅ vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. (s.202-216). Oslo: Universitetsforlaget

Madsen, J. (2013). Narratives as a Tool when Working for Equality in Action Research – a Description and Discussion of the Researcher’s Experiences from a School Development Project in Norway. Educational Action Research. Volume 21 (3) p307-325.

Madsen, J. (2013). Collaboration and Learning with Drawing as a Tool. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies. Vol 34, p 154-161.

Postholm, M. B. and Madsen, J. (2012). Lærerutdannere i forsknings- og utviklingsarbeid i skolen: deres opplevelse av arbeidets betydning for rollen i lærerutdanningen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift Årgang 96, vol 4, side 269-28. Oslo, Universitetsforlaget.

Madsen, J. (2011). Du må bruke dine egne ord – om bruk av tegninger i læringsprosessen. I Løkensgard Hoel, T., Guldal, T. M., Dons, C.F., Sagberg, S. Solhaug, T., Wæge, K. (red.) FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim. Tapir akademisk forlag. Side 307-316.

Madsen, J. (2010). Kan noen stå igjen på perrongen når toget er kjørt? I Lund, T., Postholm, M. B. og Skeie, G. (red.), Forskeren i møte med praksis- refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling. Trondheim: Tapir akademisk forlag

Madsen, J. (2010). Må lærerne eie prosjektet for at vi skal lykkes i arbeidet med å utvikle skolen? In M. Ekholm, T. Lund, K. Roald & B. Tislevoll (Eds.), Skoleutvikling i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Side 151-167.

Madsen, J. (2008). "Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det": forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Doktorgradsavhandling ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø, Tromsø.

Madsen, J. and Postholm, M. P. (2007). Ethical consequences in Action Research. In Furu, Lund and Tiller (eds.). Action Research. A Nordic Perspective. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Madsen, J. (2007). Lærerteamet som arena for læring. I Postholm, M. B. (red.): Forsk med! Lærere og forsker i læringsarbeid. N W Damm og sønn. s. 74-93.

Postholm, M. B. and Madsen, J. (2006). The Researcher`s role: An Ethical Dimension. Outlines. Critical Social Studies. Volume 8, No. 1Side 49-60. University Press of Southern Denmark.

Madsen, J. (2005). Narrativer som redskap i aksjonsrettet pedagogisk forskning. I Moen, T., Nilssen, V. og Postholm, M. B. (red.): Kvalitative forskere i teori og praksis. Trondheim: tapir akademisk forlag. Side 43-54.

Madsen, J. (2004). Sosiokulturell forskningstradisjon, aktivitetsteori og aksjonsforskning som gjensidige støttespillere. I Tiller, T. (red.) Aksjonsforskning i skole og utdanning. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Madsen, J. (2004). Pedagogikk for stipendiater eller ”overlevelseskurs i undervisning”. Uniped 27/3, side 14-23. Tromsø.

Madsen, J., Heitmann, H., Krudtå, B., Sellevoll, T. (2003). Hvis det er dette vi skal holde på med, skal jeg likevel være lærer et år til. Et utviklingsprosjekt i skolene i Tranøy kommune. Skriftserien Klasseromsforskning nr. 13. Trondheim: Tapir.

Madsen, J., Svendsen, G., and Gudmundsdottir, S. (2000). Kognitiv læretid: Undervisningsmetoder som synliggjør læringsprosessene og støtter eleven. Skriftserien klasseromsforskning nr. 7. Trondheim: Tapir.