Susanne Hagen

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Vestfold (C2-52)
Kvantitativ forsker med kvalitative interesser. Blid formidler. Opptatt av samfunnsutvikling; bifaller bærekraft, equity, det helsefremmende perspektivet, samt gode diskusjoner og kritiske blikk!

Kompetanse

Mine interessefelt/ forskingsfelt: Sosiale ulikheter i helse, nasjonal og lokal folkehelsepolitikk,policyutvikling, folkehelsearbeid, organisasjonsutvikling, tverrfaglig og tverrsektorielt/ intersektorielt samarbeid, flernivåstyring, helsefremmende arbeid, helsefremmende settinger som skole, arbeidsplasser, sosiale helsedeterminanter, psykisk helse, positiv psykologi, jobb-engasjement, arbeidshelse.

 

Erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder: F. eks: dybdeintervju, fokusgruppeintervju, dialogkonferanser og andre medvirkningsmetoder for grupper og seminar, statistiske analyser med særlig vekt på lineære- og logistiske regresjonsanalyser. 

Publikasjoner

Hagen S. Jobbengasjement som positiv faktor i den helsefremmende prosessen på arbeidsplassen - en kvantitativ studie av ingeniørers jobbengasjement. Masteroppgave i Helsefremmende arbeid, Høgskolen i Vestfold, 2009

Torp S, Hagen S, Geving G. Engasjement gir trivsel. Tønsbergs Blad 30.09. 2010. (kronikk)

Geving, G., Torp S., Hagen S. & Vinje H.F. “Sense of Coherense” - En faktor av betydning for muskel- og skjelettplager og jobbnærvær?” (Scandinavian Journal of Health Promotion 2011;2 (3):32-45) 

Torp S, Hagen S, Geving G. Er jobbengasjement et relevant mål for HMS-arbeid? Prosess 2011;4(1):4-5.

Hagen S & Torp S. Jobbkrav–ressursmodellen: en anvendelig modell for arbeidsmiljøutvikling. Om Ergonomi, 2012;(2):3-4.

Torp S, Grimsmo A. Hagen S, Duran AD, Gudbergsson S. Work engagement: a practical measure for workplace health promotion? Health Promotion International, 2012; e-pub ahead of print. Doi: 10.1093/heapro/das022.

Hagen S., Helgesen M., Torp S. & Fosse E. Health in all Policies: A cross-sectional study of the public health coordinators’ role in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health, 2015

Hagen S. Folkehelse og plan i kommunene. Plan-tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling. 3-4/ 2015, side 44-45.

Hagen S., Helgesen M., Torp S. & Fosse E. Health in all policies: a study of the public health coordinators’ role in Norwegian municipalities. Eur J Public Health, 25 (suppl_3)  https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv171. 2015

Hagen S., Torp S., Helgesen M., & Fosse E. Promoting health by addressing living conditions in Norwegian municipalities. Health Promotion International. 07.10.16

Helgesen M., Fosse, E. & Hagen, S. Capacity to reduce inequities in health in Norwegian municipalities. Scandinavian journal of Public Health, 2017

Fosse, E., Helgesen, M.K., Hagen, S. & Torp, S. Addressing the social determinants of health at the local level: Opportunities and challenges. February 2018 Scandinavian Journal of Public Health 46(20_suppl):47-52 DOI10.1177/1403494817743896

Hagen, S., Ivar Øvergård, K., Helgesen, M., Fosse, E., Torp, S. 'Health Promotion at Local Level in Norway: The Use of Public Health Coordinators and Health Overviews to Promote Fair Distribution Among Social Groups', International Journal of Health Policy and Management, (), pp. -. 2018

Hagen, S., Ivar Øvergård, K., Helgesen, M., Fosse, E., Torp, S. (2019). Health Promotion at Local Level in Norway – Who, What, When, and How: A Response to Recent Commentaries. International Journal of Health Policy and Management, (), -.

Hagen, S., Hernandes, N. & Øvergård, K. I. (2019). The Norwegian Publich Health Act and Its Implementation. Impu!se für Gesundheitsförderung, 104, 5-6. Available at: https://www.gesundheit-nds.de/images/pdfs/impulse/LVG-Zeitschrift-Nr104-Web_de-en.pdf?utm_source=impulse&utm_campaign=nr104-de-en  

Hagen, S. (2020). Helse i alt kommunen gjør ? ...»: -en undersøkelse av samvariasjoner mellom kommunale faktorer og norske kommuners bruk av folkehelsekoordinator, fokus på levekår og prioritering av fordelingshensyn blant sosioøkonomiske grupper [Doktogradsavhandling]. Universitetet i Bergen.