Beskrivelse av emneansvarligs rolle i kvalitetsarbeidet

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, koordinering, gjennomføring og utvikling av emnet, slik at læringsaktiviteter og vurderingsformer bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.

Emneansvarlig har ansvar for det løpende kvalitetsarbeidet på det aktuelle emnet.

Emneplan og emnegjennomføring

Emneansvarlig har ansvar for: 

  • å lage en plan for gjennomføring av emnet (emneplanen). 
  • at emneplanen er gjort tilgjengelig for studenter innen de frister som gjelder for publisering av emneplaner ved USN.
  • at undervisning og vurdering blir gjennomført i tråd med emneplanen.

Underveisevaluering med oppsummering 

Emneansvarlig er ansvarlig for:

  • at det gjennomføres underveisevaluering i emnet hver gang emnet gjennomføres.
  • å iverksette kvalitetstiltak underveis i emnegjennomføringen om nødvendig. 
  • å skrive oppsummering med evt forbedringstiltak
  • at oppsummeringen formidles til aktuelle roller i kvalitetsarbeidet (se hvilke i avsnittet nedenfor)

Ved underveisevaluering i emnet skal emneansvarlig skrive en kort oppsummering med evt. forbedringstiltak. Oppsummeringen skal sendes til instituttleder, programkoordinator og studenttillitsvalgte.

Emneansvarlig skal få tilbakemelding på oppsummeringen og om eventuelle tiltak fra sin ledelse.

Metode for gjennomføring av underveisevaluering velges blant metoder vedtatt i Verktøykasse for underveisevaluering av emner ved USN. 

Periodisk evaluering og emnerapport

Emneansvarlig har ansvar for: 

  • at det minimum hvert tredje år gjennomføres en periodisk evaluering av et emne.
  • at det, ved hver periodisk evaluering av emnet, skrives en emnerapport
  • at emnerapporten formidles til aktuelle roller i kvalitetsarbeidet (se hvilke under avsnittet Om emnerapporten).

Det skal ved periodisk evaluering foretas en større studentevaluering av emnet blant studenter som deltar på emnet. Periodisk emneevaluering gjennomføres mot slutten av rekken med undervisningsøkter i aktuell emnegjennomføring.

Om emnerapporten;

I emnerapporten vurderes kvaliteten i emnet, positive momenter løftes frem og eventuelle utviklingstiltak foreslås. Emnerapporten sendes instituttleder, programkoordinator og studenttillitsvalgt. Emnerapporten legges fram for programrådet til aktuelt studieprogram som emnet inngår i.

Vedtatt Mal for emnerapport ved USN benyttes ved utarbeidelse av emnerapport.

Emneansvarlig skal få tilbakemelding på rapporten og om eventuelle tiltak fra sin ledelse.

Siden er under utvikling.

Nyttige lenker

Verktøykasse for underveisevaluering av emner (intranettside USN)

Emneevaluering og rapportering (rutine KS-9.1)

Om Evaluering, rapportering og forbedring (Intranettside USN)

Oversikt over Rutiner og arbeidsbeskrivelser i USNs kvalitetssystem (Intranettside USN)

 

Årshjul for ansatte. (intranettside USN)
Årshjulet gir oversikt over frister, verdt å vite, og viktige datoer å merke seg gjennom året. Velg Emneansvarlig i kolonne "Hvem" i årshjulet.)