Bruk av simulering i utdanning

Simuleringssenteret brukes av studenter innenfor fagområdene sykepleie, vernepleie, barnevern, psykisk helsevern samt ulike videreutdanninger. Ved sykepleierutdanningen integreres simulering som læringsmetode i alle 3 studieårene.


Bruk av simulering bachelor i sykepleie 1. studieår 

Hovedfokus for 1. studieår er grunnleggende sykepleie. Praktiske øvelser i klinikklaboratoriet er en viktig metode for å oppøve ferdigheter innen grunnleggende sykepleie.

Dette gjøres blant annet ved rollespill og prosedyretrening på hverandre. I tillegg introduseres studentene for simulatorene ved at en i starten benytter disse til øving på enkelte prosedyrer, og gradvis utvider metoden til å omfatte enkle case der helhetsforståelse er viktig.

Det gjennomføres en eksamen for de ulike prosedyrer fra 1. studieår før praksisstudiene.

For å opparbeide god kompetanse i førstehjelp får alle studenter trening i BHLR på en digital «Skill Station» hvor de også må ta eksamen. Studentene gjennomgår videre en sertifisering i HHLR; det vil si i utførelse av hjerte-lungeredning med bruk av hjertestarter. Sertifiseringen foregår etter retningslinjer fra NRR (Norsk Rescusitasjonsråd) og baserer seg både på E-læring og på simulering med praktiske øvelser.

Prosedyreøvelser.

Bruk av simulering bachelor i sykepleie 2. studieår

I 2. studieår er hovedfokus sykepleie i spesialisthelsetjenesten. Det handler om pasienter som er akutt-, kritisk- og kronisk syke i alle aldersgrupper og både innen somatikk og psykiatri.

Simulering benyttes mye i dette året. Det er utarbeidet flere scenarioer som gjennomføres for større og mindre grupper studenter. Scenarioene har både medisinske og kirurgiske tema. 

Det er også flere ferdighetsøvelser som foregår i simuleringssenteret dette året; blant annet innleggelse og stell av PVK, stell av SVK og innleggelse av urinkateter.

Det gjennomføres en eksamen for de ulike prosedyrer fra 2. studieår før praksisstudiene.

Det gjennomføres dette året sertifisering i HHRL (hjerte-lungeredning for helsepersonell) som bygger på opplegg i HLR (basal hjerte og lungeredning) fra 1. studieår. 

Studenter behandler dukkene.

Bruk av simulering bachelor i sykepleie 3. studieår

I 3. studieår er det hovedfokus på kommunehelsetjenesten og på psykiatri. Det gjennomføres undervisning og øvelse i telesykepleie/telemedisin; simulerte pasientsituasjoner der det foregår en gjensidig lyd/bilde kommunikasjon mellom pasient/hjemmesykepleier og en fagsykepleiere som befinner seg på en vaktsentral.

Det legges også vekt på kompetanse i førstehjelp 3. studieår og det gjennomføres en katastrofeøvelse i samarbeid med prehospital avdeling.

Ansvarlig for simuleringsbaserte emner i sykepleierutdanningen: Inger Åse Reierson